Gül meclisinde lâle yine kıldı âşikâr


Esa
28.06.2016
Gül meclisinde lâle yine kıldı âşikâr
Âyîn-i bezm-i ‘işret-i Cemşîd-i kâmkâr
 
Gül-zâre gel ki cümle cihândan nümûnedür
Sahn-ı çemende hâsıl olur seyr-i her diyâr
 
Döndi diyâr-ı Rûma semenlerle sahn-ı bâg
Gûyâ sevâd-ı mülk-i Habeşdür benefşezâr
 
Sahrâyı kıldı lâle Bedahşâñ vilâyeti
Gülzârı itdi tâze çemen mülk-i sebzezâr
 
Dûlâb kurdı kavs-i kuzah bâg-ı ‘âleme
Mîz-âb gibi her yañadan akdı cûybâr
 
Çarh oklarını atdı yine gülşene sehâb
Altun göbeklü bir siper-i la’l tutdı hâr
 
Gösterdi âb ‘aks-i gül-i bâgı nitekim
Nusret yüzini âyîne-i tîg-i şehryâr
 
Ol kim gubâr-ı dergehine intisâb ile
Eflâke irdi küngüre-i tâc-ı iftihâr
 
Mülk-i sühanda nevbetümüz çaldı rûzgâr
Âfâkı tutdı velvele-i kûs-ı iştihar
 
Bâkî ne deñlü sözlerüñ âb-ı revân ise
Akar su gibi yirde gerek rûy-ı i’tizâr
 
Kandan gedâ-yı bî-ser ü pâlar senüñ gibi
Kandan edâ-yı medh-i şehenşâh-ı tâcdâr
 
Yüz sür Cenâb-ı Hakka niyâz u tazarru’ it
Olsun mezîd ‘ömr-i Hudâvend-i rûzgâr
 
Kadr ü şerefde her gicesi Leyletü’l-berât
Eyyâm-ı ‘ömr-i devleti nev-rûz u nev-bahâr
 
Pâ-mâl-i esb-i devleti küffâr-i hâksâr
Hâkân-ı Çîn mutî’ ola şâh-ı ‘Acem gibi
 
Kesr-i ‘adû vü feth-i memâlik ‘ale’d-devâm
Gürz-i girânı kelle-i düşmende zam gibi
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış