Hazaniye Kasidesi'nden


Esa
20.03.2016
 
 
Nesip bölümü

Giil-şene altun varaklar zeyn idüp bad-ı hazdn
Güyiyd zer-küblar dükkanı oldı gül-sitan

Rişte-i baran gümiş tel sim-keş ebr-i harif
İki çarha döndiler guya zemin u ôsmdn

Berg-i bidi bağda ab-ı revdn üzre görüp
Didiler akmış gılôfından bu tiğ-i zer-nişan

Ren-güzdr-ı bağa ser-ta-pa dokilmiş berg-i zer
Sandum altun tebsiler konmış simat-ı husrevôn

Bağda gerdan ider evrdkı sanman gird-bad
İndilerseyyareler kılmağa seyr-i büsıdn

Perr ü bal açmış yeşil tuti iken berg-i çenôr
Zerd olup ser-pençe-i şeh-bdza dönmişdürhemdn

Rdygôn aldum sanurdı la 'I u yôküu veli
Şimdi nakd altun sayar turmış nihdl-i ergavôn

Kanlu yaş dökmiş ruh-ı zerd ü gubôr-dlüdına
Var ise dehrün fendsın andı mir-i aşıkan

Saltanat ıôcın giyen ôlemde mağrür olmasun
Nice sultan börkin almışdur begüm bad-ı hazôn

Gerçi merdane sayındı girdi meyddne dıraht
Geldi kış basdı velikin virmedi asla emôn

Dest-bürd-i sarsarı ahır görüp şah-ı çendr
Didi el arkası yirde ôferinler pehlevôn

Jale vü berg-i hazandan pür-zer ü gevher çemen
Gül-şene varın nisôr itdi meger deryd vu kan

Gevher-i sır-ab şeb-nem güş-vdr-ı zer varak
Sahn-ı bustôn aldı güyii çar-suy-ı zer-geran

Şöyle benzer kim hat-ı ôydt-ı rahmetdür çemen
Bad-ı subh itmişdüraltun hall ile yir yir nişan

Medhiye Bölümü

Bir yeşil garrd zer-efşôn kôğıd olmışdur çemen
Yaraşur yazılsa ger medh-i edib-i nüktedan

Hace-i ôli-nazar ser-çeşme-i fazı u hüner
Daver-iferhunde-ahter kdm-bahş u kadm-ran

Afitab-ı alem-ara-yı sipihr-ifazı o kim
Buldı re 'y-i enveri feyziyle nur u fer cihan

Ayağı toprağıdur kühl-i cevôhir encüme
Asitanı hakidür iklil-ifark-ı Farkadan

Rüzgôrun şiddetinden gül-şen-i bahtı masün
Nitekim bad-ı hazandan sahn-ı gül-zôr-ı cinan

Safha-i tiyine-i tilem-numd-yı tab 'ına
Cümle-i dünya vü md-filui musavverdür ayan

Rôh-ı bağa berg-i zer düşmiş degüldür ser-verd
Reh-guzôrunda yüzinferş itdi mah-ı asman

Eyleyüpdür[eyz-i hurşid-i kemdl-i sun' ile
Zdt-i pôkün gevherin perverde kan-ı Kün fe-kan

Meclisünde kalbi altun gibi sdfi olmayan
Kôl ocağından halôs olmaz kılursan imtihan

Afet-i bad-ı hazandan td ebed mahfüz olur
Bağ-ı dehre hüsn-i tedbirün olursa bağban-

Fahriye Bölümü

Sarsar-ı gamfikrüm evrôkın perişan eyledi
Çihre-i zerdüm beladan buldı reng-i za 'ferôn

Cür 'a-i cam-ı beld-enedm-ı gam bi-hüş idüp
Akıbet kıldı humar-ı derd ü mihnet ser-giran

Cür'a-veş ayakda kodı saki-i devran beni
Desı-gir ol ey emir-i meclis-i devr-i zaman

Dua Bölümü

Bağ u bustôn içre ta ola bisdt-ı sebzeye
Subh-dem berg-i hazandan katre-i şeb-nem çekdn

Her seher sahn-ı zümürriid-gün-ıgerdün üstine
Afitab altun tabakdan ta ola gevher-feşôn

Mesned-i rif'atde genc-efşôn-ı ihsiin ol müddm
Ömr ü devlet pay-dar ikbâl ü izzet Cavidan
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış