Kadr-i eşküm ol bilür kim kıymet-i gevher bile


Esa
29.06.2016
Kadr-i eşküm ol bilür kim kıymet-i gevher bile
Rûy-ı zerdüm hoş görür şol kim ‘ayâr-ı zer bile
 
Nefha-i ‘anber tutar zülfi hamından ‘âlemi
Kanda gitse iki yanında iki micmer bile
 
Sâye-i kaddüñde âhum başka sancak çekdügin
Tuydı hep mîr-i livâ belki şeh-i kişver bile
 
Sûz-ı ‘aşkuñdan dimâgum şol kadar âşüfte kim
Mey degül âsûde kılmaz dârû-yı hüş-ber bile
 
Küşte-i şemşîr-i ‘aşkuñ hâkden kaldursalar
Teng ola sahrâ-yı ‘âlem ‘arsa-i mahşer bile
 
Cân virür çokdur ser-i kûyuñda kurbân olmaga
Hâzır it şemşîr-i bürrânuñla bir hançer bile
 
Tâb-ı dilden ahker-i sûzâna döndi gözlerüm
Bu meseldür kim yanar huşküñ yanınca ter bile
 
İnkisâr-ı bâl ile zehr-i gam itse telhkâm
Şehd şîrîn itmez agzın ‘âşıkuñ sükker bile
 
Bâkıyâ çarh-ı sitemkâruñ ne cevr itdüklerin
Yek-be-yek ‘arz it ki şâh-ı ma’delet-güster bile
 
Hayli demdür hırka rehn-i hâne-i hammârdur
Havfum oldur ki ola dîvân ile defter bile
 
Korkaram çâpük-süvâr-ı ‘arsa-i ‘irfân iken
Esb nâ-geh bir gice bî-cev kala ester bile
 
Âsitânı hâkine muhtâç mutlak hâs u ‘âm
Yaluñuz kullar degül tahtında sultânlar bile
 
Cânına minnet bilür Dârâyı derbân eylese
Hak bu kim Dârâ degül yanınca İskender bile
 
Vâsıl olmaz pâye-i na’l-i semend-i kadrine
Efser-i Hâkân degül tâc-ı ser-i Kayser bile
 
Eşheb-i zerrîn-sitâm-ı bahtı cevlân eylesün
Nüh felek tâ devr ide âfâkı heft ahter bile
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış