Kasîde-i Bahâriyye Be-nâm-ı Kâdî-zâde


Esa
29.06.2016
 
Kasîde-i Bahâriyye Be-nâm-ı Kâdî-zâde
 
Perde-i şâm olıcak mihre nikâb-ı ruhsâr
Zâhir oldı gözüme hey’et-i ebrû-yı nigâr
 
Âfitâb üzre meger hâme-i dest-i kudret
Çekdi bir med nitekim hâcib-i rûy-ı dildâr
 
Kamerüñ altına yâ safha-i eflâk üzre
Râ yazupdur kalem-i sun’-ı Celîl ü Cebbâr
 
Bir güneş yüzlü firâkında felek hasret ile
Var ise hançere düşdi nitekim ‘âşık-ı zâr
 
Mevsim-i ‘ayş u tarabdur şeb-i ‘îd irdi diyü
Mutrib-ı çarh eline aldı meger mûsîkâr
 
Gûyiyâ hâzır olur irte salât-ı ‘îda
Dâl tâcın başına geydi sipihr-i gaddâr
 
Keh-rübâ sübhasın aldı ele çarh-ı sâlûs
Halka cevr eylemeden ya’nî ider istigfâr
 
Dehr bir şâh-ı sipend urdı felek micmerine
Meh-i nev sanma şafakda görinen zerd ü nizâr
 
Mâhı sayd itmek içün bahre şalup kullâbın
Meh-i nev tutdı meger sâhil-i deryâda karâr
 
Kara yaklaşdı şeb irdi diyü keştî-i hilâl
Bâdbân açmış ider sür’at ile ‘azm-i kenâr
 
Çizmege dâ’ire-i şemse-i mâhı felege
Aldı üstâd-ı zamân destine zerrîn pergâr
 
Mâh-ı nev dâm kurup dökdi kevâkib erzen
Umaruz k’ola yine ‘ayş u safâ mürgi şikâr
 
Kodı bir pâre yahı tâs-ı zer-endûda felek
Sıvara tâ Ramazân teşnelerin sakkâvâr
 
Eseridür görinen urdı mihekk-i şâma
Satıcak sayrafî-i dehre felek bir dînâr
 
Bâmdan düşdi dilâ taşt-ı meh-i nev bu gice
Güft ü gûy ile pür olsa n’ola şehr ü bâzâr
 
Urdı çevgân-ı zeri gûy-ı zümürrüd-gûna
Meh-i ‘îd oldı yine tevsen-i gerdûna süvâr
 
Kamerî yakalu bir hûb ser-â-ser geydi
Ola tâ bezm-i hudâvende felek hidmetkâr
 
Vâriş-i ‘ilm-i Nebî Hazret-i Kâdî-zâde
Efzal-i ehl-i zamân eşref-i eşrâf u kibâr
 
Füsehâ vü bülegâ bezmine mîr-i meclis
Ulemâ vü fuzalâ zümresine şâh-süvâr
 
Bû ‘Alî-hikmet ü Hâtem-kef ü Nu’mân-mezheb
Mustafâ-hulk u Mesîhâ-dem ü Yûsuf-dîdâr
 
Mâh-ı nev mîl-i zer almış ele kehhâl-sıfat
İşiginden çeke tâ dîde-i gerdûna gubâr
 
Eline girmek içün fazla-i hvân-ı keremi
Meh-i nev destin açar niteki şahs-ı cerrâr
 
Sîne-i âyine-sîmâsına beñzerdi eger
Safha-i mâh-ı şeb-efrûzda olmasa gubâr
 
Ne ‘aceb fazlına nâ-dân eger inkâr itse
İtdi mi Ahmed-i Muhtâra Ebû Cehl ikrâr
 
Güneşüñ zerre kadar kadrine noksân gelmez
Eylese nûr-ı cihân-tâbını huffâş inkâr
 
Ne şeref câh ile ger olsa zamânen sâbık
Gül-i ter soñra gelür gülşene evvel has u hâr
 
Sadr-ı ‘âlîye geçürse n’ola nâ-dânı felek
Dâ’imâ nâkısı a’lâya çıkarur mi’yâr
 
Bir olur mıydı bu gün kıymet-i ehl ü nâ-ehl
Nâkıd-ı çarh eger eylese teşhîs-i ‘ayâr
 
Ezelî böyledür âyîn-i sipihr-i gaddâr
Ki gülüñ hvâbgehi hâr ola hâruñ gülzâr
 
Serverâ mihver-i gerdûn-ı fezâ’il kalemüñ
Merkez-i himmetüñ eflâk-ı me’âlîye medâr
 
Ravza-i ‘ilm-i tarâvetde nem-i hâmeñ ile
Tâzeler gülşen ü bâgı nitekim ebr-i bahâr
 
Noktalar kim dökilür hâme-i müşgînüñden
Her biri şâhid-i ma’nâya olur hâl-i ‘izâr
 
Bir güherdür söz aña tab’-ı şerîfündür kân
İlm bir bahrdurur sen aña dürr-i şehvâr
 
Kâdî-i mahkeme-i ‘âlem-i bâlâ Bircîs
Müşkilin müftî-i re’yüñden ider istifsâr
 
Bu kadar nûrı güneş kandan iderdi tahsîl
Olmasa re’y-i cemîlün yüzine âyinedâr
 
Bu fezâ’il ki saña Bâri Te’âlâ virmiş
İtmeyüpdür dahı bir nâkil-i ahbâr ihbâr
 
Kelimâtum yirine dürr ü güher nazm itsem
İdemez mertebe-i fazluñı eş’âr iş’âr
 
Rif’atum kasrı sala sath-ı semâya sâye
Eger olursa aña bâni-i lutfuñ mi’mâr
 
İrdi söz gâyete Bâkî ne dimek lâzımdur
Hâl ma’lûm hod ey Hvâce-i ‘âlî-mikdâr
 
Nitekim her ser-i mâh ola bir altun kandîl
Zîver-i dâ’ire-i çenber-i çarh-ı devvâr
 
Mâh-ı nev gibi terakkîde dem-â-dem kadrüñ
Çeşm-i encüm gibi bahtuñ gözi dâ’im bî-dâr
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış