Tahmîs-i Gazel-i Sultân Murâd Hân


Esa
29.06.2016
 
Tahmîs-i Gazel-i Sultân Murâd Hân
 
- I -
Ne mümkindür nazar bir lahza hüsn-i tal’at-i yâre
Degül çünkim müyesser lem’a-i hürşîde nezzâre
Gubâr-ı dergehin kühl itmedin çeşm-i güher-bâre
 
Nice tâkat getürsin çeşm-i ‘âşık rûy-ı dil-dâre
Getürmez tâb çün bir lahza berk-ı tâb-ı envâre
 
- II -
 
Çerâgın şem’-i dâgumdan yakar hûrşîd-i ‘âlem-gerd
Ocagın sîne-i germüñ fürûzân eyler âh-ı serd
Ciger pür-zahm-ı hicran şerha şerha cism-i gam-perverd
Mukîm-i hânkâh-ı ‘aşk daldan bu dil-i pür-derd
Olur abdâl-ı mihnet bagrı yara cismi sad pâre
 
- I I I -
 
Hayâlüñ tahtgâhıdur derûn-ı sîne-i rûşen
Sezâvâr olmaz ol sadra eger Dârâ eger Behmen
Yaraşmaz mesned-i halvet-sarây-ı dilde illâ sen
 
Tefekkür eylemez bir dem göñül efkâr-ı gayrîden
Bu dil yâruñ serîridür virilmez yol agyâre
 
-IV-
 
Egerçi tîg-i bî-dâdı derûnum togradı muhkem
Akıtdı çeşme-i çeşmüm gamından nice demler dem
Dil-i mecrûha şemşîrinden ayru urmadı merhem
 
Ne çâre çâre andandur dil-i bî-çâreye her dem
Çü yara uran oldur yine andan merhem ü çâre
 
-V-
 
Marîz-i ‘illet-i ‘aşka şarâb-ı la’lidür şerbet
Bulur câm-ı visâlinden ölümlü hasteler sıhhat
Garaz dermân ise Bâkî yüri var derde kıl himmet
 
Murâduñ sözlerinüñ gösterür her harfi bir hikmet
Ne hikmet belki ‘ibretdür devâdur cümle bîmâre
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış