Tehniye-i kudûm-i Sultân Mehemmed Hân-ı Gâzîez sefer-i huceste-eser


Esa
13.07.2017
 
Tehniye-i kudûm-i Sultân Mehemmed Hân-ı Gâzîez sefer-i huceste-eser
 
 Mefa’ îlün  Mefâ’îlün  Mefâ’îlün  Mefâ’ îlün
 
1 Bi-hamdi’llâh refîk oldı yine tevfîk-i Rabbânî
Muzaffer kıldı sultân-ı cevân-baht-ı cihânbânı
2 Kudûm-ı şâh ile halkuñ bu gün başına gün togdı
Yine tâb-ı rikâbından cihanı kıldı nûrânî
3 Eşi’’ a bâl ü per oldı güneş zeyn itdi etrâfın
İrem tâvûsı gibi subh-dem gösterdi cevlânı
4 Yine ol sancak-ı zerrîn-ser ü sîmîn-kabâ kıldı
Livâ-yı subh-ı nûrânî gibi rûşen bu eyvânı
5 Cihân emn ü emân buldı yine şemşîr-i pûlâdın
Belâ Ye’cûcına sedd eyledi İskender-i sânî
6 Yıkıldı hânmân-ı bahtı ber-bâd oldı a’dânuñ
Revân oldı nesîm-i feth ile taht-ı Süleymânî
7 Bisât-ı emni bast itdi basît-i arza ikbâli
Ne deñlü kılsa ta’zîmi felek ol şâha erzânî
8 Dür ü gevher nisâr itsün yolına ebr-i bârânî
Ser-â-ser atlas u dîbâ döşetsün mihr-i rahşânî
26
9 Güneşdür tal’atı gûyâ cihândan def’ u ref’
 itdiZalâm-i zulm u ‘udvânı dalâl-i küfr ü tugyânı
10 Şeh-i kişver-sitân Sultân Mehemmed Hân-ı Gâzî kim ‘
Adûnuñ ‘ırkını kat’ eyledi şemşîr-i bürrânı
11 Süleymân gibi haşr oldı livâsı zıllına ‘âlem
Ziyâde leşker-i mûr u melahdan âdem oglanı
12 ‘Adûyı dil-figâr itdi pelengâsâ şikâr itdi
Muhassal âşikâr itdi neberd-i Şîr-i Yezdânı
13 Didi Behrâm-ı düşmen-kâm gördi darb-ı şemşîrin
Koluña kuvvet ey rûz-ı vegânuñ Şâh-ı Merdânı
14 Süreyyâ sanmañ üstinde görince şîr-i gerdûnı
Atıldı âsmâne kûhsâr-ı kahrı kaplanı
15 Elinden ol kadar düşmen yimişdür boz doganı kim
Kızılelmadan eyvâ kopdı nâ-geh işidüp anı
16 Çalındı kûslar tabl u nekâre saldı âvâze
Dügün bayram idi gûyâ guzâta ceng meydânı
17 Kimi şemşîr-bâz oldı kimi cân-bâz bu halkuñ
Temâşâ eyleseñ ol günde görseñ hâl-i insânı
18 Ser-encâm-ı cadû âhir ne hâle irişür dirken
Hezârân kelleler tûp itdi nâ-geh çarh çevgânı
19 Dil-âverler oyunlar oynadı küffâre ol gün kim
Gören bâzîçe-i takdirüñ oldı deng ü hayrânı
20 Çıkup yelkenlüler Rûmî siperden bâdbânlarla
Yine gösterdiler cûş u hurûş-ı bahr-i ‘ummânı
21 Nehengâsâ dil-âverler ‘adûyı yutdılar gitdi ‘
Aceb deryâ imiş hakkâ bu leşkergâh-ı ‘Osmânî
22 Ser-i bî-magz-ı düşmenden fezâda kâseler toldı
Sibâ’-ı kûh u deşte kıldılar tertîb-i mihmânî
23 Meger kim ugramış gerdûn öñinde seyl-i hûn içre
Şafak sandı şebângeh halk dâmânındaki kanı
24 Dem-i a’
dâ ile deşt-i cihânı lâle-zâr itdi
Sipâh-ı berk-reftâr-ı Tatâruñ tîr-bârânı
25 Hudâvendâ sen ol İskender-i pâkîze-meşrebsin
Akıtdı tab’-ı pâküñ ayagına Âb-ı hayvânı
27
26 Ne cünbiş kıldı kim âhir dil-i düşmende yir itdi
Meger gösterdi ol nîze hırâm-ı kadd-i hûbânı
27 Misâl-i halka-i zülf-i girih-gîr-i ham-ender-ham
Biri birine koydı tîg-i kahruñ kâfiristânı
28 Licâmuñda sitâm olmak yaraşur çarhuñ ecrâmı
Semendüñ sîne-bendinde gül-i zer mâh-ı tâbânı
29 Bilürsin anı mürg-i beyza-i pûlâd-ı nusretdür ‘
Aceb mi dâne divşürse elinde tîg-i bürrânı
30 Hemân âyîne-i sırr-ı Hudâdur tab’-ı şâhâne
Müberrâ gıll u gışdan kalbi sâf u sâde sultânî
31 Mücellâ sînesi âyînedâr-ı şâhid-i gaybî
Musaffâ hâtırı sûret-pezîr-i râz-ı pinhânî
32 Hemân oldur niyâzum senden ey Keyhusrev-i sânî
Ki gûş-ı hûşa mengûş eyle dürr-i pend-i pîrânı
33 Sikendersin karînûn feylesûfân-ı cihân olsun
Hakîmân-ı zamâne hîçe saymaz şahs-ı nâ-dânı
34 Niyaz it Hakka ey Bâkî vücûdın hıfz ide Bârî
Hatâlardan nigehdâr olsun ol Dârâ-yı devrânı
35 Hudâvendâ Hudâ ol zât-ı pâke hırz-ı cân olsun
Du’â-yı müstecâb-ı tâ’ifân-ı ‘arş-ı Rahmânî
36 Belâ gird-âbına salsun ‘adûñı nâ-bedîd itsün
Fenâ deryâsına gark eyleyen Fir’avn u Hâmânı
37 Hemîşe feth-i fîrûzı livânâ iltivâ itsün
Kapuña iltica kılsun cihânuñ hân u hâkânı
 
 
Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK, BÂKÎ DÎVÂNI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3143 KÜLTÜR ESERLERİ 426 ISBN 978-975-17-3350-4
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış