Zer ü gevherle kılup zîver-i efser hâtem


Esa
29.06.2016
 
Zer ü gevherle kılup zîver-i efser hâtem
Zîb ü zînetde geçer hem-ser-i Kayser hâtem
 
Nâm ile tutdı cihân mülkin olursa tân mı
Mâlik-i Câm-ı Cem ü tâc-ı Sikender hâtem
 
Meş’al-i mâhdur ol gevher-i şeb-tâb meger
Geçinür çenber-i gerdûn ile hem-ser hâtem
 
İdüp elmâsdan âyîne vü zerden şâne
Gösterür halka yine şîve-i duhter hâtem
 
Fass-ı pîrûze ne hoş yaraşur anda seyr it
Oldı bir tûtîye gûyâ kafes-i zer hâtem
 
Tâ ki bennâ-yı kader yapdı sa’âdet kasrın
Oldı ol tâk-ı felek-rif’ate manzar hâtem
 
Halkadur devr-i kadeh la’l şarâb-ı gül-gûn
Rind-i mey-hvâreye hoşdur tolu sâgar hâtem
 
Reşk-i la’1-i leb-i dildâr kurutmış kanın
N’ola ger böyle nahîf olsa vü lâgar hâtem
 
Cismine na’l kesüp farkına bir dâg urmış
Var ise sevdi meger yâr-ı sitemger hâtem
 
Vâdî-i ‘aşka düşüp taze cevân sevdi meger
Bükdi kaddin nitekim pîr-i mu’ammer hâtem
 
Hasret-i la’l-i leb-i yâr ile tahsîl itmiş
Ten-i lâgar kad-i çenber ruh-ı asfer hâtem
 
Nusha yazdursa ‘aceb olmaya bâdâm üzre
Teb-i hicrâna ‘ilâc eylemek ister hâtem
 
Tavk-ı zerrîn takınup yine kazıtmış kaşın
İhtiyâr eylemiş üslûb-ı kalender hâtem
 
Bu gülistânda yiter ‘ârife bir gül çünkim
Takmur farkına bir dâne gül-i ter hâtem
 
Beyza-i tâ’ir-i devletdür o dürr-i şehvâr
Âşiyân şeklini baglarsa n’ola ger hâtem
 
Göz kulag oldı ser-â-ser gözedür âfâkı
Bulalı kurb-i vezîr-i şeh-i kişver hâtem
 
Gözüñ üstinde kaşuñ var dimedi kimse dahı
İdeli hidmet-i Paşa-yı dil-âver hâtem
 
Kerem-i keff-i güher-pâş-ı ‘Alî Paşadan
Buldı zerrîn-kemer ü tâc-ı mücevher hâtem
 
Eli ihsân u ‘atâ mevcin urur deryâdur
Ne ‘aceb ger ola gark-ı zer ü zîver hâtem
 
Bahr-i eltâf-ı keremdür kef-i gevher-bahşı
N’ola gird-âb-sıfat olsa müdevver hâtem
 
Nice deryâ diyemem keff-i güher-rîzine kim
Anda gavvâs-sıfat buldı güherler hâtem
 
Var ise necm-i hidâyetdür o fass-ı rûşen
K’olur anuñla nice sâlike reh-ber hâtem
 
 
Burc-ı devletdür eli eylese peydâ ne ‘aceb
Hey’et-i mâh-ı nev ü sûret-i ahter hâtem
 
Dür-i sîr-âb ile gör gül-bün-i engüştinde
Jâle düşmiş gül-i nesrîne ne beñzer hâtem
 
Serverâ mûmlayup ism-i şerîfüñ saklar
Kâ’inâtı ne ‘aceb kılsa musahhar hâtem
 
Tavk-ı fermâne çeküp gerden-i teslîmlerin
Nice âzâdeleri eyledi çâker hâtem
 
Felek engüşterî-i kadrüne pîrûze nigiñ
Kapladı nâmuñ ile ‘âlemi yek-ser hâtem
 
Görinür nakş-ı nigîninde sevâd-ı mührüñ
Devletüñ barmagına mâh-ı münevver hâtem
 
Yazdı hoş âyet-i Nûn ve’1-Kalem engüştüñde
Ne midâd istedi ne hâme ne mıstar hâtem
 
Şeref-ı nâm-ı şerîfüñden olursa hâlî
Bulımaz ragbet-i halhâl-i kebûter hâtem31
 
Nâmuñ âfaka salar nefha-i ‘ûd u ‘anber
Meclis-i devletüñe olalı micmer hâtem
 
Zâr u ser-geşte-i tâs-ı gam idüp düşmenüñüñ
Pençe-i bahtın ider beste-i şeş-der hâtem
 
Dest-i kahruñdan eger sille tokınsa görinür
Dîde-i düşmenüñe halka-i ejder hâtem
 
Görür eltâfuñ ile maslahat-ı tîgı kalem
Bitürür kahruñ ile hidmet-i hançer hâtem
 
Var ise irdi der-i lutfuña şey’ lillâhe
K’eylemiş kâsesini pür-zer ü gevher hâtem
 
Feth-i bâb-ı keremi her ki kapuñdan bilmez
İhtiyâcı eline halka-i her der hâtem
 
Şol kadar irdi hedâyâ şeref-i medhüñle
Ki benân-ı kalemüm oldı ser-â-ser hâtem
 
Tuhfe-i bezmüñ içün bu gazel-i rengîni
Levh-i zerrîne yazup eylesün ezber hâtem
 
Eyleyüp ‘ayş-i hayâl-i leb-i dil-ber hâtem
Câm-ı zerrîn ile çeksün mey-i ahmer hâtem
 
Şekl-i hâl ü dehenüñ hâtem-i pîrûze nigîn
Dostum görmedüm agzuñ gibi hoşter hâtem
 
Gerçi nâzüklik ile agzın arar engüştüñ
Dimez ammâ dehenüñ sırrını gizler hâtem
 
Ten-i sad-pâre ki şekl-i kafes-i zergerdür
Dâglar dilde olupdur aña yir yir hâtem
 
Hasret-i la ‘l-i lebüñ bagrını pür-hûn itmiş
Dâg yakmaga komış gögsine ahker hâtem
 
Anda zehr ola vü tiryâk leb-i dil-berde
Dehen-i yâre kaçan ola ber-â-ber hâtem
 
Dehen-i teng-i dil-âvîzüñe beñzer bulsa
Hâl-i müşgîn ile ger hatt-ı mu’anber hâtem
 
Düşse âyînesine pertev-i nûr-ı haddüñ
Vire hûrşîd-i cihân-tâb gibi fer hâtem
 
Sînemüñ dâgı ile cism-i dü-tâ-yı zerdüm
Kıldı engüşt-i belâda beni bir zer hâtem
 
Sararup mihnet ile beñzi kızarmış çeşmi
Var ise baht-ı siyehkâruma aglar hâtem
 
La’l-i dildâr gibi ola mı handân yâkût
Dehen-i yâr gibi kanı suhanver hâtem
 
Bî- ‘ aded hâtem ile tapuna geldi Bâkî
Ki nice Rûm harâcını deger her hâtem
 
Koma ayakda bu masnû’ u murassa ‘ nazmı
Elde hoş yaraşur ey Âsaf-ı saf-der hâtem
 
Bulımaz dâ’iresin bu güher-i nâ-yâbuñ
İtmesün bir dahı bu devrde zerger hâtem
 
Hâtem-i nazma bu gün kimse bu hükmi viremez
Nice müfsidler ider gerçi müzevver hâtem
 
Bedel olmaz buña zirâ ki senüñ nâmuñadur
Tutamaz mühr-i Süleymân yirin âher hâtem
 
Tâ bu eyvân-ı murassa’ kemer-i’ âlîde
Taka engüşt-i hilâle meh-i enver hâtem
 
Mesned-i sadr-ı vezâretde ser-efrâz olasın
Kıla teslîm şehenşâh-ı muzaffer hâtem
 
Mûmdur mülk-i cihân saña du’âm ol ki hemân
‘An-karîb eyleye Allâh müyesser hâtem
 
 
 
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış