Sâkî ne ‘aceb bâde olur bâde-i hamrâ


Esa
22.7.2017
 
Hezec: Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün
– – + / + – – + / + – – + / + – –
 
1. Sâkî ne ‘aceb bâde olur bâde-i hamrâ
Câmından olur âyîne-i kalb mücellâ
2. Gül gül ola ruhsâreleri ol büt-i şûhuñ
Meclisde ne dem şevka gelüp nûş ede sahbâ
3. Hurşîd-i cihân gibi eder ‘âlemi rûşen
Tâb-efgen-i bezm ola kaçan câm-ı musaffâ
4. Hurşîd-veşâ sende nedür bu ruh-ı pür-tâb
Berk ursa olur lem‘ası pertev-zen-i dünyâ
 
5. Bir necm-i dırahşendedür ol hâl-i ‘izâruñ
Yanında Sühâ deñli degül mâh-ı şeb-ârâ
6. La‘lüñ gibi bir gevhere kân olmadı mâlik
Zîrâ ki odur hâtem-i esrâr-ı tecellâ
7. Mu‘ciz-dem ü nazzâm-ı cihânsın ki Beyânî
Nazm etmedesin silk-i hayâle dür-i yek-tâ
 
Fatih BAŞPINAR, BEYÂNÎ [ö. 1075/1664-5] DÎVÂN İnceleme – Metin, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10598,beyani-apdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış