CEMREVİYE ‘den ( 2)


Esa
4.04.2016
 
 
CEMREVİYE ‘den ( 2)
 
Hem yedincide cemre-i ûlâ
 Ola meşşâtâ-ı izâr-ı hevâ
 Tokuzıncısı sa’d-ı ekberdür
 On birincide kâr ebterdür
 Hem bu gün emr-i Hakkile eyler
 Yûnus-ı mihr batn-ı hûtı makar
 Hem olur şübhesiz budur âdet
 Gündür on bir gice on üç sa’ât
 Hem bugün şekl-i tarfe nihân
 Bel’ ide çehresin felekde ayân
 On üçüncide bâd-ı kıble eser
 Hem olur kuvvet-i şitâ bî-fer
 Hem bu gün feyz-i kudret-i Bârî
 Reg-i eşcâra âb ider cârî
 Her şukûfe bu gün demîde olur
 Meclis-i hâkden remîde olur
 Đrse on dördi böyle bil ânı
 Ki düşer hâke cemre-i sâni
 Hem yigirmide eyleyüp harekât
 Hâkden baş gösterir haşerât
Hem yigirmi birinde ide ayân
 Cemre-i sâlis âbdan lem’ân
 Cemrenün nidigün sorarsan eger
 Hukemâdan bu gûne irdi haber
 Germi-i âfitâb-ı rûşen-ter
 Evvelâ zemherîre eyler eser
 Đrişir şiddet-i hevâya sükûn
 Görinür rûy-ı kâr-ı diger gûn
 Ba’dehu tâb-ı mihr-i âlem-tâb
 Olur âteş-firûz-ı sîne-i âb
 Def’ olur serdî-i buhâr-ı miyâh
 Böyledür muktezâ-yı hükm-i Đlâh
 Ba’dehu nûr-ı âfitâb eyler
 Dil-i yah-beste-i zemîne eser
 Đrişür âh-ı sûz-nâk-sıfat
 Nefs-i serd-i hâke germiyyet
 Feyz irişüp Hakîm-i Kâdirden
 Zehr-i eczâ gider anâsırdan
 Böyledür asl-ı hikmet-ı cemrât
 Gör bu da’vâyı dehr ider isbât
 
 
BOYRAZ, Şeref (2006), Fal Kitabı, Melhemeler ve Türk Halk Kültürü, Kitabevi Yay., Đstanbul. (344)
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış