Edhem-i Huma’dan


Esa
8.07.2016
 
Edhem-i Huma’dan
 
Asdı çarh-ı feleklere sancak
Ehl-i İslâma gösterüp bayrak B.605
 
İki işkenbe idi gûşı yarık
Cild-i hınzırdan iki çarık B.612
 
Düşdi engüşti cengde tîrün
Büyüdi gayri çeşmi zihgîrün B.621
 
Tîg kesdi ‘alâkayı cândan
Mig fer atdı kapagı meydândan B.622
 
Kodı meydâna kelleyi şeşper
Köstegi kırdı cengde hançer B.623
 
Girdi iki güreşçi meydane
Mâr ü gülbün sarıldı hasmâne B.614
 
Âteş-i tîz fitneden kaynar
Jîve bardağı gibi humbaralar B.619
 
Geldi bâgun lodosla nişanı B.634
Gördi şeh-dâne sünbül-i çemeni
 
Açdı poyraza goncalar deheni B.635
Şehre âteş düşürdi bâd-ı semûm
 
Seyl-i meydân bulandı meşreb-i bâğ
Halt-ı safrâyı itdi istifrâg B.637
 
 
Kızılırmak gibi revân-ı hûn-âb
Çeşm-i mecrûhı gibi hâli harâb B.193
 
Fukarâ hâli pek diger-gûndur
Didiler ‘ayn-i Nîl ü Ceyhûn’dur B.383
 
Şeyh ü şâbun karâr-dâdesidür
Bahr-ı Rûmun ayaklı adasıdur B.562
 
Gitdiler zevk içün hisârlara
Göksu seyrine Sarıyar’lara B.652
 
Koziçi oldı karye-i Begkoz
Toldı Fındıklı ile İstavroz B.653
 
Tayy idenler mesâfe-i bâgın
Buldı bir hatvede ‘Alem-tâg’ın B.654
 
Eyleyüp kûh-ı deşti geşt ü güzâr
Virdiler sonra Üsküdar’a karâr B.657
 
Kimi Kuzguncug’ı idüp tasrîh
Akbaba üzre eyledi tercîh B.659
 
Mâ’ilüm sîm-berlerün hûyına
Bâde-veş teşnedür Gümüşsuyı’na B.662
 
Şehre kâgıd uçurdı bâd-ı sabâ
 Ki Kâgıdhâne faslıdur hâlâ B.665
 
Gitdi Eyyûb’e âk sâde ile
Sâde-rûlar birer piyâde ile B.670
 
Mehmet AVÇİN, BOSNALI SÂBİT’İN EDHEM Ü HÜMÂ MESNEVİSİNDE SOSYAL HAYATA DAİR UNSURLAR, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 8 Sayı: 41 Volume: 8 Issue: 41
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış