MUVAKKİT-ZÂDE MUHAMMED PERTEV ( 1746- 1807 )


Esa
19.9.2017
MUVAKKİT-ZÂDE MUHAMMED PERTEV ( 1746- 1807 )
 
 
Pertev’in hayatı hakkındaki en geniş bilgi, Beylikçi İzzet ‘in Pertev Divânı’na yazdığı “dibâce”de mevcuttur.
Pertev, 1746yılında İstanbul’da doğdu. Sultan Ahmet Camii muvakkiti Çelebi Efendi’nin oğludur.  Asıl adı Muhammed’dir. Ona Pertev mahlasını Hoca Neş’et vermiştir. Bu nedenle de Muvakkit-zâde Muhammed Pertev olarak anılmıştır.  Bazı kaynaklarda  “Vak’a-nüvîs Muhammed Pertev” olarak da anılır.
 
Düzenli bir eğitim almadığı sanılan Pertev on altı yaşında Hoca Neşet’in himayesine girmiş; Hoca Neşet’in verdiği dersler ile Anadolu Muhasebe Kalemine devam ederek kendini yetiştirmiş ve hocasının telkinleri ile Mevlevîliğe ilgi duymaya başlamıştır. Galata Mevlevihânesi şeyhi Şeyh Gâlib, ile de yakın bir dostluk kurmuş, Anadolu Muhasebe Kaleminde memuriyete başlamıştır.
 
Daha sonra âmedî odasında işe başla mış , hâcegânlık  makamında bulunmuş ve vakanüvislik  görevine  başlamış, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa  ile yakın ilişkiler de kurmayı başarmıştır.
 
1806 yılında çıkan Osmanlı-Rus harbine “vak’a-nüvîs”   “kitâbet” göreviyle katılmış, bu esnada hocası Hoca Neşet’in ölüm haberini almış, onun ölümüne çok üzülen Pertev duyduğu üzüntü ile hastalanmış, sonra hastalığı günden güne artan Pertev, 1807 tarihinde, Edirne’de ölmüştür.
 
Pertev’in Divânı, arkadaşı Beylikçi İzzet Bey tarafından tertip edilmiştir. Pertev Divânı’nın on dört adet yazma nüshası vardır. Pertev Divân’ı 11 Mayıs 1837 de Bulak Matbaasında matbu olarak da basılmıştır.
Divanı dışında,  yazdığı bir Vakayi’-nâme vardır.  Şu’arâ Tezkiresi yazmayı da düşündüğü anlaşılan şairin kendisi tarafından yazılmış içinde 1 tarih, 1 kıt’a, 2 tahmis ve 2’si Farsça 25 gazelin bulunduğu müsvedde halinde bir şiir mecmu’ası  da vardır.
 
KAYNAK
Dr. Ekrem Bektaş, MUVAKKİT-ZÂDE MUHAMMED PERTEV DÎVÂNI, Malatya-2007, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10630,muvakkitzade-pertevpdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış