Nabi Hakkında Bibliyografya


Esa
31.08.2020

 

 

NABİ HAKKINDA BİBLİYOGRAFYA

 

Akgül, Sefer (1996), Nâbî’de İnanç Esasları, HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Şanlıurfa:

Alpay, Bedri (1986) Şanlıurfa Şairleri, (Edisyon: Adil Saraç), Şanlıurfa: Dal Yayınları.

BİLKAN, Ali Fuat. Nâbî Hikmet-Şair-Tarih, Ankara: Akçağ Yayınları, 1998.

BİLKAN, Ali Fuat. “Nâbî’nin Gazellerinde Görme Biçimleri ”, Osmanlı Şiiri’ne Modern Yaklaşımlar,

43-56, İstanbul: L&M, İstanbul 2006.

BİLKAN, Ali Fuat. Nâbî Hayatı Sanatı Eserleri, Ankara: Akçağ Yayınları, 2010.

BİLKAN, Ali Fuat. Nâbî Divanı I-II, Ankara: Akçağ Yayınları, 2011.

Büyük Türk Klasikleri; Ötüken Yay., C 2, İstanbul 2004.

COŞKUN, Menderes. Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, İstanbul: dergâh yayınları, 2007.

Çoşkun, Menderes (2002), Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i, Ankara: Kültür Bakanlığı.

Prof Dr.Meserret Diriöz, Nabi Divanı, 1994, shf 30

DEGER, Mete Bülend, “Nâbî’nin Türkçe Divanı’nda Hiciv”, The Journal of Academic Social Science

Studies JASS, Volume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012.

DEVELLİOĞLU, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 25. Baskı, Ankara: Aydın Kitabevi,

2008.

https://www.izafet.com/genel-kultur/19646-karincalar.html, Erişim Tarihi 23.01.2013.

https://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi 25.01.2013.

Dr. İbrahim GÜLTEKİN, NÂBÎ’NİN İKİ GAZELİNDE KALB’DEN ANLAMA GİDEN YOL, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 49, ERZURUM 2013, 95-116

İPEKTEN, Haluk. Nâilî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 1990.

İSEN, Mustafa, Cemal KURNAZ. Şeyhî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 1990.

İSEN, Mustafa. “Divan Edebiyatında Geleneğe Direnenler I Nâbî”, Ötelerden Bir Ses, s. 244-250,

Ankara: Akçağ Yayınları, 1997.

KAPLAN, Mahmut. Hayriyye-i Nâbî, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2008.

KARAHAN, Abdülkadir. Nâbî, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 1987.

KARAHAN, Abdülkadir “Nâbî’nin Sanatı ve Şahsiyeti”, Şair Nâbî, s. 85-109, (Editör Ali Fuat

Bilkan), Ankara: Kültür Bakanlığı, 2012.

Karakaş, Mahmut (1996), Şanlıurfa Evliya ve Alimleri, Şanlıurfa: Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

Kaya, Ahmet (2006), Cumhuriyet Dönemi Urfa Şairleri, Şanlıurfa: Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları

KOCAKAPLAN, İsa. Açıklamalı Edebî Sanatlar, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2005.

KORTANTAMER, Tunca. “Nâbî’nin Osmanlı İmparatorluğunu Eleştirisi”, Tarih İncelemeleri Dergisi

II, İzmir, 1984, s. 83-116, Şair Nâbî, (Editör Ali Fuat Bilkan), s. 109-143, Ankara: T.C. Kültür

ve Turizm Bakanlığı, (2012).

KURNAZ, Cemal. “Nâbî’de Belge-sel Redifler”, s.63-68, (Editör Ali Bakkal), Şanlıurfa: Şair Nâbî

Sempozyumu 13-15 Kasım 2009.

KÜLEKÇİ, Numan. Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara: Akçağ Yayınları, 1999.

MENGİ, Mine. Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, 2. Baskı, Ankara: Atatürk

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1991.

MENGİ, Mine. Divan Şiiri Yazıları, Ankara: Akçağ Yayını, 2000.

Mengi, Mine (1991), Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Tamsilcisi Nâbî, Ankara: AKM Yayınları.

MENGİ, Mine. “Nâbî’nin Şiirlerinde Urfa, İstanbul, Halep” Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 95, s.

45-53.

Ar?. Gör. Mete Bülent DEGERNÂBÎ’NİN TÜRKÇE DİVANINDA HİCİV, The Journal of Academic Social Science Studies

International Journal of Social ScienceVolume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012

MUALLİM NACİ. Osmanlı Şairleri, haz. (Cemal Kurnaz), İstanbul: MEB Yayınları, 1995.

OKAY, M Orhan (1998), “Hiciv”, Türkiye Diyanet Vakfi ?slam Ansiklopedisi, C. 17,

?stanbul, s. 447

ONAY, Ahmet Talât. Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (haz. Cemal Kurnaz), Ankara: Akçağ Yayınları,

2007.

PALA, İskender. Şahane Gazeller 3 Nâbî Nedim Şeyh Gâlib, İstanbul: Kapı Yayınları, 2010.

SARAÇ, M. A. Yekta. Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, İstanbul: Gökkubbe, 2006.

ŞAFAK, Yakup. “Sürurî’ninBahrü’l-Ma’ârif’i ve Enîsü’l-Uşşâk ile Mukayesesi”, Basılmamış Doktora

Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE Erzurum, 1991.

ŞENTÜRK Ahmet Atillâ ve KARTAL, Ahmet. Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: dergâh Yayınları,

2011.

Yorulmaz, Hüseyin (1996), Dîvân Edebiyatında Nâbî Ekolü, İstanbul: Kitabev

 

 

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış