Vusûlî Mehmet Küçük Bâli Paşazâde Kimdir


Esa
2.12.2017
Vusûlî  (ö. 1592 )
 

 

 Adı Mehmed olan şair, şiirlerinde Vusûlî mahlasını kullanmıştır. Divanını hazırlayan Hakan TAŞ  devrin kaynaklarına dayanarak onun Üsküplü olduğunu [1]  doğum tarihi hakkında bir bilgi bulunmadığını Macaristan’daki Arad dergâhında beylik yaptığını  ( Âşık Çelebî [1520-1571], belirtmiştir.

 

Devrin kaynaklarının verdiği bilgiye  göre Vusulî, Malkoçoğulları olarak da  nam kazanan  16. Yy da yaşamış olan büyük akıncı beyi, Malkoçoğlu Küçük Bâli Paşazâde’nin oğludur. [2]

 

Vusuli hakkında  en çok bilgiyi veren  Aşık Paşa ‘dır.  Onun verdiğ bilgilere göre Vusûlî, Yahyalı ocağına mensup KÜÇÜK BALİ PAŞA [ö.1543]’nın[3] oğlu olup ümeranın en iyilerindendir.[4] Devrin kaynaklarına göre  “yiğit, cengâver ve kerim bir zat “ olarak nitelendirilir. Bu ifadelerden de anlaşıldığına göre Vusuli ataları gibi pek çok muharebeye,  fetihe ve akına katılmış bir komutan,  “kapısından üç dört yüz adamın eksik olmadığı[5]çok cömert ve çok zengin bir akıncı beyidir.

 

Vusuli’nin mürettep bir divânı vardır (Sungurhan 2008: 231).Vusuli divanının bilinen tek yazması, İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. İbnülemin Mahmud Kemal İnal Kit. 10160 numarada kayıtlıdır. [6]  “Yazma 34 yapraktır ve her sayfası 15 satırdan oluşmaktadır. “[7]  Şairin divanı Hakan taş tarafından İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin şeklinde incelenmiş ve yayımlanmıştır. Konya 2008,

 

Doğum tarihiyle ilgili bilgi mevcut olmayan şairin ölüm tarihi 1592 dir.

 

 

Gazel

 

Bahr-ı hüsn içre n’ola ey dürr-i yek-dâne sana

Ger sadef dâye olup lü’lü’ olursa lâlâ

 

Bize açılmag imiş kasdı o gonçe-dehenün

Açma ammâ burayı kimseye ey bâd-ı sabâ

 

Zâl-i dehrün degül imiş ise ser-mûyı sefîd

Subh-dem başına yakmazdı şafakdan hınnâ

 

Tarz-ı Bâkîye Vusûlî yüri uydur şi’rün

İde gör kâ’ide-i âb-ı hayâtı icrâ    (Sungurhan 2009: 416)

 

  Vusûlî - Mehmet Küçük Bâli Paşazâde (ö. 1592 ) ŞİİRLERİ

 

KAYNAKÇA

 

  • [1] Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010
  • [2] PROF. DR. FİLİZ KILIÇ, VUSÛLÎ, Küçük Bâli Paşazâde, https://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1756
  • [3] ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 80a ; TUMAN: Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri: 2. c. 1172. s.
  • [4] ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 80a ; BEYÂNÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 322. s.; GELİBOLULU ‘Âlî: Künhü ’l-Ahbâr ve Levâkihu ’l-Efkâr: 330. s.; KÂTİB ÇELEBÎ: Kaşfu ’z-Zunûn….: 1. c. 819.
  • [5] GELİBOLULU ‘Âlî: Künhü ’l-Ahbâr ve Levâkihu ’l-Efkâr: 330. s.
  • [6] Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010
  • [7] İBRAHİM TAŞ, VUŜŪLÌ: Dìvān: Hazırlayan: Hakan TAŞ: Vuŝūlì [ö. 1000/1592], Dìvān [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]: Konya 2008, 366 s. Gençlik Kitabevi Yayınları.Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 2, İstanbul 2009, 243-250.
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış