Ramazâniyye Berây-ı Vezîr-i A‘zam İbrâhim Paşa


Esa
9.9.2017
17
 Ramazâniyye Berây-ı Vezîr-i A‘zam İbrâhim Paşa
 
 mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün
 
 1 Hilâl-i savmı ol kim gûş-ı câna müjde-bahşâdur
 Meh-i ‘ıyd-ı zer-endûd olsa müjde yine ednâdur
 2 Melâ’ik yakdılar kındîl-i ‘arşı câmi‘-i Kuds’e
 Zemîn üzre nizâ‘-ı yevm-i şek bîhûde gavgâdur
 3 Koyup peyveste satr-ı kehkeşâna nokta-i şekki
 Galat ma‘nâya bâ‘is gâlibâ necm-i Süreyyâdur
 4 Yüzin göstermedi vaktinde dîdârı ‘azîz itdi
 Bu da hasret-keşâna başka bir semt-i tecellâdur
 5 O şem‘-i bezm-i akdes hıfz olınmaz mı eser yelden
 Döner çerh-i felek üstinde bir fânûs-ı mînâdur
 6 Şafak sanma kemâl-i ihtimâm-ı dest-i kudretle
 O fânûs üstine pûşîde gûyâ al dîbâdur
 7 Güneş pervâneveş ol şem‘i devr itmek ba‘îd olmaz
 Bütün mahv-ı sevâd-ı defter-i sâlin temennâdur
 8 N’ola berter olursa kadri hurşîd-i cihân-tâbuñ
 Mübârek makdemine cümleden evvel cebîn-sâdur
 9 Açıldı genc-i rahmet hâzır olsun mağfiret-hâhân
 Dem-i bahşâyiş-i feyz-i İlâhî vakt-i yağmadur
79
 10 Degül cây-ı ta‘accüb rûzı şebden olsa efzûnter
 Beli sâhib-riyâzet çok yaşar ‘âlemde mümzâdur
 11 Şeb-i hâlet-fezâsı aksar olmakda müveccehdür
 Ki hengâm-ı safâ pâ der-rikâb olmak bu ma‘nâdur
 12 Firâr itse degül bî-câ verâ-yı Kâfa dek İblîs
 Gelen hançer be-kef mâh-ı sıyâm-ı zühd-peymâdur
 13 Dutıldukça hümâ-yı devleti sayd u şikâr oldı
 Bozuldukça tılısm-ı genc-i lâ-yefnâyı ifşâdur
14 Şikest olsun başında mey-fürûşuñ câm-ı billûrı
 Cilâ-yı dîdemüz envâr-ı kındîl-i musaffâdur
 15 Müzeyyen zîr ü bâlâ nûrdan kındîl ile şimdi
 Cevâmi‘ cennet ü her bir menârı nahl-i Tûbâdur
 16 Bu eyyâm-ı ferah-encâmuñ evsâfı degül mümkin
 Ki evvel vakti savm u âhiri ‘ıyd-ı tarab-zâdur
 17 Nice feth olmasun nazm-âverâna genc-i ma‘nâ kim
 Huceste vakt-i dâmen-bûs-ı İbrâhîm Pâşâ’dur
 18 Ne paşa belki dâmâd-ı şehinşâh-ı melek-haslet
 Cihâna ni‘meti mebzûl olan bir zât-ı vâlâdur
 19 Cenâb-ı sadr-ı a‘zam bedr-i efham hâris-i ‘âlem
 Hıdîv-i muhterem revnak-fezây-ı sadr-ı vâlâdur
 20 Dilîr-i ma‘delet-güster müşîr-i memleket-perver
 Zihî destûr-ı nâm-âver-i salâh-ı kâr-ı dünyâdur
 21 Hayır-hâh-ı medâr-ı saltanat zînet-dih-i devlet
 Penâh-ı memleket fermân-revâ-yı rûy-ı gabrâdur
 22 N’ola ‘unvânı destûr-ı ebu’l-hayr-ı zamân olsa
 Hemîşe fikri hayrât ile dünyâ mülkin ihyâdur
 23 ‘Adâlet-pîşedür insâf olınsa zâtıdur şimdi
 Medâr-ı intizâm-ı saltanat gayrı müdârâdur
 24 Nevâzişle keremle ol Aristo ‘akl-ı dânânuñ
 Umûr-ı saltanatda bezl-i makdûrı temâşâdur
 25 Ko tasdî‘i du‘â-yı devletinde Kâmiyâ sa‘y it
 O dem kim sâ’imân iftâr içün hâzır müheyyâdur
80
 26 Ola makbûl-i dergâh-ı İlâhî cümle tâ‘ati
 Müyesser ola her âmâli kim pinhân u peydâdur
 27 Sa‘âdet-yâb ola tekrâr ü emsâliyle bu ‘ıyduñ
 Ki devletle bekâsı matlab-ı a‘lâ vü ednâdur
 
Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI,, Edirneli Kâmî ve Divanının Tenkitli Metni, (Basılmamış doktora tezi), A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , Ankara, 1998,- https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10619,kamipdf.pdf?0
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış