Kaside 29 Cülûs itdi yine Sultân Muhammed Hân-ı ‘Osmânî


Esa
2.8.2017
Kaside 29
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
1 Cülûs itdi yine Sultân Muhammed Hân-ı ‘Osmânî
Cihâna müjde olsun mürde-diller buldılar cânı
2 Muhammed nâm-ı pâki Mustafâ’sı sâ’ir ihvânuñ
Hakîk-i saltanat oldur anuñdur hakk-ı hâkânî
3 Benân-ı pâküñe alup hilâfet hâtemi ol şeh
Kırup dîvân-ı dehri kurdı dîvân-ı Süleymân’ı
4 Yedi kulle melâz olsa ma’âza’llâh halâs olmaz
Yed-i ‘adli bulur her kande ise zâlim ü cânî
5 İrişdi feyz-i sübhânî ki ‘Adlî eyledüñ mahlas
Saña ilhâm olındı tavr u üslûb-ı cihân-bânî
6 Şitâda ol kadar eltâf-ı şettâ eyledüñ halka
Bahâristâna döndi lutf ile kahr-ı zemistânî
7 Muhammed seniyyi Mustafâ ahibbâ ider hâlâ
Zihî kâdî’l-kudât ‘adli-i mahz lutf-ı Rabbânî
8 Kirâma çok kerem kılduñ husûsâ şeyh-i İslâm’a
Sevindürdi bu vaz’-ı dil-pesendüñ ehl-i îmânı
9 Yem-i in’âm u ihsânuñla ‘âlem şöyle gark oldı
Hicâb idüp yüzine kef tutar bahr ey kerem kânı
10 Açup niçe hazîne çok hazîne bezl-i mâl itdüñ
Kemâline irişdürdüñ nisâb-ı lutf u ihsanı
11 Esâsın üstüvâr itdüñ şehâ erkân-ı İslâm’uñ
Görüp dünyâ mühimmâtın kayırduñ dîn-i deyyânı
12 ‘Acem’de Bû-Hanîfe mezhebini eyledüñ sâbit
Livâ-i sürhüñ oldı lâle-i hamrâ-i Nu’mânî
13 Kenâr-ı âb-ı Rükn-âbâd’ı Sünnîler kılup âbâd
Musallâ itdiler gül-geşt ü gülzâr u gülistânı
14 Şehâ Yanık Hisârı’n top-ı ejder-peyker almışdur
Yiyüp magzını küffâruñ ‘azâb itsün ko mârânı
15 Hisâr-ı üstüvâr-ı ehl-i nârı nâr ile alduñ
Şerâr-ı nâr ile eşrârı kılduñ recm-i şeytânî
16 ‘Adû evvel nazarda tu’me-i top u tüfeng oldı
Açup agzını tîrüñ tîg-ı tîzüñ kaldı yelmânı
17 Yüzi suyı ile tursun yanuñda hançer ü tîgüñ
Sinân’ın gönder ok gibi alur Eflak u Bogdân’ı
18 Sipâriş itdüñ ümmet emrin İbrâhîm Paşa’ya
Odur sadr-ı vezâretde şehâ sânî-i bî-sanî
19 Hasan Paşa kuluñ hüsn-i tedârükle muvaffakdur
Vezâret birle kılduñ mülk-i Rûm’uñ mîr-i mîrânı
7 Beyit, sayfanın sağ kenarında yer almaktadır.
66 H. KAVRUK-B. SELÇUK
20 Vezîr-i a’zam-ı dîrîn Sinânu’l- milleti ve’d-dîn
 O pîrüñ kim tutar yerini mugmer ide Hak anı
21 Budur şâhâ kelâm-ı hak Hudâ’dur gâlib-i mutlak
 Kuluñ işi sımak sınmak budur ‘âdât-ı Rabbânî
22 Budin gâzîleri birle Vidin’de kırdı küffârı
 Kilâb ile ‘aceb ceng itdi ol şîr-i neyistânî
23 E’âlî vü efâzıl hep murâda oldılar vâsıl
Güzel kullanduñ el-hâsıl kamu erkân u a’yânı
24 Gerek mîr ü gerek monlâ dimezler emrüñe lâ lâ
Husûsan hazret-i lâlâ görür hakk üzre dîvânı
25 Sözümüz yok nu’âmâya yüzümüz yok temânnâya
Kerem bî-hadd ü bî-gâye ‘atânuñ var mı pâyânı
26 Velî toyılmaz ihsâna husûsâ ola şâhâne
Belâdur hırs insâna tama’dur âdemüñ şânı
27 Dükenmez derdimüz çokdur bizüm hem-derdimüz yokdur
Saña ‘arz itmesek ahvâli gayrı şâhımuz kanı
28 Buyurmışdur Resûlu’llah ki es-sultânu zıll’ullâh
Kapuñ me’vâ-yı mazlûmân tapuñdur zıll-ı yezdânî
29 Seni kılmışdur Allâh nâzır-ı dîn nâsır-ı devlet
Muhammed ümmetinüñ hâliyâ sensin nigeh-bânı
30 Rikâb-ı şâha kullar ruk’alarla ‘arz-ı hâl itmek
Olupdur tâ ezelden ‘âdet-i sâdât-ı sultânî
31 Husûsâ şâ’ir-i sâhir bulınca olamaz sâbir
Cenâb-ı pâdşâhî gibi sultân-ı sühan-dânı
32 Hudâ çün kîl u kâl itdi ‘asâ emrin su’âl itdi
Hemân-dem ‘arz-ı hâl itdi görüñ Mûsâ-yı ‘İmrân’ı
33 Bilüp hâlî hisâb eyle müsâb ol ihtisâb eyle
Rahîm ol kâm-yâb eyle esirge ‘abd-ı rahmânı
20 Beyit, sayfanın sağ kenarında yer almaktadır.
21 Beyit, sayfanın sağ kenarında yer almaktadır.
34 Meded devletlü sultânum hezârân derdimüz vardur
Bizi ‘ayb itme söylersek egerçi oldı oranı
35 Senüñ eyyâm-ı ‘adlüñde senüñ ‘ahdüñde ‘asruñda
Revâ mı kullana kâfir esîr ide müselmânı
36 Şehâ erbâb-ı devlet bâb-ı rüşvet itdiler peydâ
Yıkup devletlü başuñçün yed-i ‘adlüñle yap anı
37 İrişdi fakr ile fâka galâ yayıldı âfâka
Re’âyâ kaldı bî-tâka kim eksün bâg u bostânı
38 İç illerde efâdıl ehl-i ‘ilme i’tibâr itmez
Uç illerde nite kim gözlemezler merd-i meydânı
39 Sekâmet istikâmet istemezler niçe yıllardur
‘Adâlet hod nenüñ aşı yenür mi kim sorar anı
40 Kazâya ugramışlardur kudâta iltifât ile
Katı derd ehlidür bunlar bulara eyle dermânı
41 Velî Vecdî kuluñ bu zümrede gâyet zelîl oldı
Yedi ayda iki üç kerre ma’zûl itdiler anı
42 Fakîr ü bî-mecâl oldı ‘aceb şûrîde-hâl oldı
Eli lahme irişürse direm bulmaz ala nânı
43 Der-i devletde Dubniçe kazâsın virdiler evvel
Buyurdılar ilet serdâr-ı ‘âlî-şâna fermânı
44 Gehi bahr u gehi berde ne bellü gökde ne yirde
Yanık gibi seferlerde yanup yakıldı büryânı
45 Tek ü pûlar idüp anda mukarrer-nâmeler aldum
Mü’ekked ola sandum eyledüm envâ’-ı pûyânı
46 Bir aydan soñra tebdîl itdiler Rudnik kazâsına
Beligrad’a sefer itdüm bırakdum beyt-i ahzânı
47 Niçe günler varup yeldim yine tekrâr alup geldüm
Nüzül hidmetleri buyruldı geldi hükm-i hâkânî
48 Olurken kendü hâlinde du’â hem iştigâlinde
Dahi hizmet hilâlinde irişdi şerr-i şeytânî
49 Yine bu fâniyi Bâkî Efendi eylemiş tebdîl
Peçuy kadılıgın virmiş hudâ kılsun anı fânî
50 O da buldı fenâ el-hamdu li’llâh ‘ahd-i ‘adlüñde
Niçe bâkî olur fânî idenler ehl-i ‘irfânı
51 Muhassal bu yidi ayda sekiz gün olmadum mansûb
Atarlar kâdı-’askerler yabana bî-kes olanı
52 Temâşâ bundadur şâhâ iki kerre berât itdüm
Birisi pâdşâhumdan biri Sultân Murâd Hânî
53 Yine hâlâ varup Eflak u Bogdan’a sefer kıldum
Mukarrer-nâme birle virdiler tugrâ-yı hâkânı
54 Ara yirde bu deñlü mâl u eyyâm eyledüm zâyi’
Buyur hengâm-ı ‘adlüñde edâ itsünler ezmânı
55 Husûsâ müddet üç yıldur avân-ı ‘adl-ı şâhîde
Beni mahrûm idüp hâşâ revâ göre bu hırmânı
56 Nüzül kaldı müşevveş şât sürsata katı fursat
Bulup nüvvâb ruhsat itdiler alân u tâlânı
57 Der-i devletde hâlâ ittisâlüm infisâl üzre
Buyur kâñûn-ı ‘adlüñ ne yazar bu derde dermânı
58 Baña geçdükleri nakşı işitse deng ola Erjeng
Baña virdikleri rengi niçe tasvîr ider Mânî
59 Bu sözler kim yazıldı tıbk-ı vâki’ hakk-ı nâsi’dür
Egerçi şâ’ire ‘ayb olmaya söylerse yalanı
60 Şikâyet eyleyüp tazyî’-i evkât eyleme Vecdî
 Du’â-i devlet-i sultân-ı ‘adle sarf kıl anı
61 Penâh-ı mülk ü millet pâdşâh-ı dîn u devletdür
 Hudâ yavuz nazardan saklasun ol yüce sultânı
 
 
Prof. Dr. Hasan KAVRUK, Dr. Bahir SELÇUK, FİLİBELİ VECDÎ ve DÎVÂN’I (METİN-DİZİN), © T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3366 ,MALATYA 2009
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış