SU KASİDESİ : KASÎDE DER NAT-İ HAZRET-İ NEBEVÎ


Esa
19.3.2016
 
 
 
SU KASİDESİ : KASÎDE DER NAT-İ HAZRET-İ NEBEVÎ
 
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su
 
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhit olmış gözümden günbed-i devvâra su
 
Zevk-i öğünden aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürur ilen bırağur rahneler dîvâra su
 
Velim ilen söyler dil-i mecruh peykânun sözin
İhtiyat ilen içer her kimde olsa yara su
 
Suya virsün bâğban gülzârı zamet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzâra su
 
Ohşadabilmez gubârını muharrer hattuna
Hâme tek bahmakdan inse gözlerine kara su
 
Ânzun yâdiyle nemnâk olsa müjgânum n'ola
Zayi' olmaz gül temennâsiyle virmek hara su
 
Gam güni itme dil-i bîmârdan tîğtin diriğ
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su
 
İste peykânm gönül hecrinde şevkum sakin it
Susuzam bir kez bu sahrada menümçün ara su
 
Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser talibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelür huşyâra su
 
Ravza-i kûyına her dem durmayup eyler güzâr
Âşık olmış gâlibâ ol serv-i hoş-ref tara su
 
Su yolun ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahi ol kûya koyman vara su
 
Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su
 
Serv ser-keşlük kılur kumrî niyazından meğer
Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su
 
İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile
Gül budağımın mizacına gire kurtara su
 
Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su
 
Seyyid-i nev'-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ
Kim sepüpdür mu'dzâtı âteş-i eşrâra su
 
Kılmağ içün taze gülzâr-ı nübüvvet revnakın
Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hara su
 
Mu'ciz-i bir bahr-i bî-pâyan imiş âlemde kim 
Yetmiş andan bin bin âteşhâne-i küffâre su 

Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima 
Parmağında verdiği şiddet günü Ensâr'e su 

Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât 
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su 

Eylemiş her katrede bin bahr-i rahmet mevchîz 
El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsâre su 

Hâk-i pâayine yetem der ömrlerdir muttasıl 
Başını taştan taşa vurup gezer âvâre su 

Zerre zerre hâk-i dergâhına ister salar nûr 
Dönmez ol dergâhtan ger olsa pâre su 

Zikr-i na'tın virdini derman bilir ehl-i hatâ 
Eyle kim def-i humar için içer meyhâre su 

Yâ Habîballah yâ Hayr'el-beşer müştâkınım 
Eyle kim lebteşneler yanıb diler hemvâre su 

Sensin ol bahr-i kerâmet kim Şeb-i Mi'rac'da 
Şeb-nem-i feyzin yitirmiş sâbit ü seyyâre su 

Çeşm-i hûrşidden her dem zülâl-ı feyz iner 
Hâcet olsa merkâdin tecdîd eden mi'mâre su 

Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dîl-i sûzânıma 
ebr-i ihsanın sepe ol nâre su 

Yümn-i na'tınden güher olmuş Fuzûlî sözleri 
Ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şehvâre su 

Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-i haşr 
Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su 

Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam 
Çeşm-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su 
 
 
 
Günümüz Türkçesiyle:
 
1-Ey göz! Gönlümdeki ateşlere su saçma. Çünkü bu kadar tutuşan ateşe su çare olmaz.
2-Dönen kubbenin (gökyüzü) rengi su rengi midir bilmiyorum. Yoksa gözümden çıkan su mu dönen kubbeyi kaplamıştır.
3-Kılıç gibi keskin bakışın zevkinden gönlüm parça parça olsa şaşılmaz. Çünkü devamlı geçmekle su duvarda yarıklar bırakır.
4-Yaralı gönül senin oka benzeyen kirpiğinin sözünü korkuyla söyler. Her kimde yara varsa o suyu ihtiyatla içer.
5-Bahçıvan gül bahçesini sele versin, boşuna (gül yetiştirmeye) zahmet çekmesin. Çünkü o bin gül bahçesine su verse bile senin yüzün gibi bir gül açılmaz.
6-Kâtip, gözlerine bakmaktan gözlerine kalem gibi kara su inse de yazısını senin ayva tüylerin gibi ince ve küçük yazamaz.
7-Senin yanağını anarak kirpiklerim ıslansa ne olur. Gül beklentisiyle dikene su vermek boşuna değildir.
8-Gam günü hasta gönülden bakışını esirgeme. Karanlık gecede hastaya
su vermek sevaptır.
9-Ey gönül, sevgilinin oka benzeyen kirpiklerini iste. Böylece onun ayrılığında benim ona karşı olan arzumu sakinleştirsin. Susuzum, bu sahradabir kez de benim için su ara.
10-Ben senin dudaklarının tutkunuyum, zahidlerse kevser istiyor. Nitekim sarhoşa şarap içmek, ayık insana ise su içmek hoş gelir.
11-Su galiba o hoş yürüyüşlü serviye aşık olmuş ki, her an onun köyünün bahçesine gidiyor.
12-Toprak olup suyun yolunu tutup o köye varmasını engellemem gerekir. Çünkü su benim rakibimdir. O köye varmasına izin vermem, engel olurum.
13-Ey dostlar! Eğer onun elini öpmek arzusuyla ölürsem, toprağımdantesti yapıp onunla yare su sunun.
14-Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dik başlılık eser. Suonun (servinin) eteğini tutup ayağına düşüp yalvarmadıkça bu dik başlılıksürecektir.
15-Meğer gül, bir hile ile bülbülün kanını içmek istiyor. Su gül
budağının mizacına girsin ve bülbülü kurtarsın.
16-O güzel ahlakını (temiz yaratılışını) insanlara ilan etmiş. Su seçilmiş Ahmet’in yoluna tabi olmuş.
17-Onun mucizeleri kötülerin ateşine su serpmiştir. O insanoğlunun efendisidir. Seçilmiş incilerin deryasıdır.
18-O peygamberlik bahçesinin parlaklığını tazelemek için, mucizeyle mermerden su çıkarmıştır.
19-Onun mucizesi âlemde öyle sonsuz bir denizdir ki su, o denizden binlerce ateşe tapan kâfirin ibadethanesine gidip ateşlerini söndürsün.
20-Onun savaş günü parmağından Ensar’a su verdiğini kim işitse, hayretinden parmağını ısırır.
21-Onun dostu yılan zehri içse, içtiği zehir ab-ı hayat olur. Düşmanı su içse içtiği su yılan zehrine dönüşür.
22-O abdest almak için gül gibi olan yüzüne eliyle su serptiğinde, o suyun her damlasında binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.
23-Su, onun ayağının toprağına erişeyim diye, ömür boyu başını taştan taşa vurup avare gezer.
24-Su, onun türbesinin toprağına zerre zerre nur salmak ister. Su parça parça da olsa o dergâhtan dönmez.
25-Sarhoşun baş ağrısını gidermek için su içtiği gibi, günah işleyenler desenin na’tının zikrini daima dillerinde tekrarlamayı dertlerine derman bilirler.
26-Ey Allah’ın sevgilisi, insanların hayırlısı, susuzluktan yanıp dudağı kuruyanların su istemeleri gibi ben de seni özlüyorum.
27-Sen o keramet denizisin ki, Miraç gecesinde senin feyzinin çiğ taneleri, sabit ve seyyar bütün yıldızlara su eriştirmiştir.
28-Senin mezarını onaran mimara su lazım olsa güneş çeşmesinden heran çokça saf ve tatlı su akar.
29-Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmıştır. Senin ihsan bulutunun o ateşe su serpeceğini umuyorum.
30-Seni övmenin bereketiyle Fuzuli’nin sözleri, nisan bulutundan düşüp büyük inciye dönen su damlası gibi birer inci olmuştur.
31-32-Mahşer günü gaflet uykusundan uyanıp gözünden hasret gözyaşı döktüğü vakit senin yüzünü görmeye susamış Fuzuli’yi vuslat çeşmenden mahrum etmeyeceğini ummaktayım.
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış