KÂSÎDE-İ SÜNBÜL


Esa
29.8.2017
 
KÂSÎDE-İ SÜNBÜL BERÂY-I VASF-I ŞEYHU’L-İSLÂM VELİYYÜDDİN EFENDİ
 (Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün)
 
 1 Tûg-ı şâhî gibi îstâde ser-â-ser sünbül
 Şâh-ı nev-rûza konakçılık eder her sünbül
 2 Alemâsâ dikilip bâga çeker sâyesine
 Ceyş-i ezhâr-ı çemen-zârı berâber sünbül
 3 Revnak-ı bezm-i bahâr eyledi her bir varakın
 Gösterir sâkı ile sâkîye sâgar sünbül
 4 Dizdi kandîllerin düzüye mânend-i menâr
 Sahn-ı pehnâ-yı çerâgâna verir fer sünbül
 5 Yere düşmezdi ebed tekye-geh-i gülşende
 Şeb-külâh olsa yâ mengûş-ı kalender sünbül
 ………..
 9 Davet-i keyf-i şarâb eylemege gülşende
 Mâ’î fincânların dehre bagışlar sünbül
 10 Yemyeşil mevc-i yem-i ahzara döndükçe çemen
 Atdı lîmân-ı bahâr evine lenger sünbül
 11 Şevk ile kâ’im olup bâgda dil-bestelige
 Kâkül-i şâhid-i ikbâlini ister sünbül
 12 Kelle-i kande döner kâgıd-ı nîlî içre
 Olsa yâd-ı leb-i şîrînine mazhar sünbül
 13 Kâküle benzemege âh ne kanlar dökdü
 Karn-ı haccâm gibi sînede yer yer sünbül
 14 Hat-ı nev-hîzi olur âh-ı derûna bâis
 Çıkar elbette benefşeyle berâber sünbül
 
………..
20 Şeyhu’l-islâm-ı asr yanî veliyyü’n-niamım
 Zîr-i fetvâdaki imzâsına benzer sünbül
 21 Alır ıtriyyeti hulkundan ezâhir-i bahâr
 Zehr-i kahrından ölür ejder-i heft-ser sünbül
 22 Bâg-ı dâd-ı himemden alabilse bir feyz
 Nahl-i hurmaveş eder kaddini ber-ter sünbül
 23 Kapsa nem feyz-i midâd-ı kaleminden bir kez
 Hande eyler gül-i sad-berge musavver sünbül
 24 Meşrebinden alıcak neş’e-i feyzi gülşen
 Kıldı her bir kadehin lûle-i kevser sünbül
 25 Revnak-ı bâg-ı himem ebr-i güher-rîz-i kerem
 Oldu ezhâr zamânında birer ter sünbül
 ………….
 30 Kilk-i vâlâ-eseri dehrin İmâdü’d-dîn’i
 Sâyesi gülşen-i islâmda server sünbül
 31 Nokta-i hattına teşbîhe hatâ nâfe-i müşg
 Kerem ü lutfuna nisbetle muhakkar sünbül
 32 Sünbülistân-ı hayâl eyledi levh-i kalemim
 Yana yana çü bahâr oldu mükerrer sünbül
 33 Gül gib nutkum eder gülşen-i bezmi pür-zîb
 Veremez bâgçe-i sohbete zîver sünbül
 34 İşte meydân-ı sühan gitmeyelim gülzâra
 Var mıdır bâg-ı hayâlâtda sükker sünbül
 35 Ben piyâz istemezem tarh-ı zemîn-i şire
 Dilde hod-reste olur sihr ile açar sünbül
 36 Harf kandîl ü satr sâk u maânî nükhet
 Şirimin mısra-ı vâlâsına benzer sünbül
 37 Erse feyz-i kalemim reşhası gülzâra olur
 Kâmet-i sidre vü tûbâya berâber sünbül
 38 Olmasa böyle açılmazdı riyâz-ı dilde
 Bâd-ı âhımla perîşân u mükedder sünbül
 39 Bir piyâzım yogiken yine zemîn-i tabım
 Dehri tatîr edecek mertebe besler sünbül
 
………….
 44 Âhım eflâke çıkıp sünbülede etdi karâr
 Gayrı lâzım degil ister gül ü ister sünbül
 45 Çıkdı evc-i felege dûd-ı derûnum yanarak
 Oldu tâ şîşe-i nüh-târeme ber-ter sünbül
………..
 48 Nev-bahâr-ı sühana erdi hazân-ı encâm
 Haşmetâ geldi yerine yine lâgar sünbül
 49 Tâ kopup bâgçe-i perverişinden her sâl
 Şîşe-i dîde-i halka ola zîver sünbül
 50 Gülşen-i adli bula revnak-ı bâd-ı tevfîk
 Bezm-i câhına ola dûd-ı muanber sünbül
 
 
Haz.: Dr. Mehmet Arslan-İ. Hakkı Aksoyak, Haşmet Haşmet Külliyatı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3199 KÜLTÜR ESERLERİ
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış