Reyhan Dalına Konar Gönül.


23.04.2021

 

Reyhan Dalına Konar Gönül.

 

 —     —  • • / — — — —/ — • •—/— —

 

 Kırıktır gönül sazım aşkımla harla çalar
 
Duysa niyazım sema nazlı cananım duymaz
 
Kimseye yoktur ahım çıkmaz derine dalar
 
Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz
 
 
 
Ben uyumaz bir aşık o cananım ki duymaz
 
Duymaz illere varmış yanıma da uğramaz
 
Onu seven aşığım halimden de anlamaz
 
Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz
 
 
 
Çerağ oldu bu gönül her lahza ben yanarım
 
Bezmi alem istemem muhabbetin ararım
 
Asude olsun gönle derdini ben sırtlarım
 
Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz
 
 
 
Ben uyumaz bir aşık o cananım ki duymaz
 
Duymaz illere varmış yanıma da uğramaz
 
Onu seven aşığım halimden de anlamaz
 
Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz
 
 
 
Elbet aşkla isterim ben yanmayı varmayı
 
Hasretle yol beklerim kavuşarak sarmayı
 
Gülşen bahçemde gezsin açmam ki ben arayı
 
Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz
 
 
 
Ben uyumaz bir aşık o cananım ki duymaz
 
Duymaz illere varmış yanıma da uğramaz
 
Onu seven aşığım halimden de anlamaz
 
Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz
 
 
 
Mehmet Aluç
 
Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


5 Yorum
24.04.2021 - 12:03
Sayın hocam, şiiriniz aruz ölçülü değil. Neye dayanarak o bilgiyi verdiniz bilemedim. Selamlar...

24.04.2021 - 16:34
http://161.9.143.104/aruz/?Aruz Buradan ekleyerek söyledim kardeşim, selamlarımla.

24.04.2021 - 16:35
Kırıktır gönül sazım aşkımla harla çalar Heceleme Kı rık tır gö nül sa zım aş kım la har la ça lar Hece tipi • — — • — • — — — • — • • — Uyarlama Kî rık tır gö nül sâ zım aş kım la har lâ çâ lar Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cV cvc cvc cv cvc cV cvc vc cvc cv cvc cV cV cvc Sanat & Kusur I Z I Z I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (2) Duysa niyazım sema nazlı cananım duymaz Heceleme Duy sa ni ya zım se ma naz lı ca na nım duy maz Hece tipi — • • • — • • — • • • — — — Uyarlama Duy sâ ni ya zım sê mâ naz lî ca na nım duy maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cV cv cv cvc cV cV cvc cV cv cv cvc cvc cvc Sanat & Kusur I I I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (3) Kimseye yoktur ahım çıkmaz derine dalar Heceleme Kim se ye yok tur a hım çık maz de ri ne da lar Hece tipi — • • — — • — — — • • • • — Uyarlama Kim sê ye yok tur â hım çık maz de ri nê dâ lar Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cV cv cvc cvc V cvc cvc cvc cv cv cV cV cvc Sanat & Kusur I Z I I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (4) Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz Heceleme Rey han da lı na ko nar ge ce gün düz u yu maz Hece tipi — — • • • • — • • — — • • — Uyarlama Rey han da lı nâ kô nar gê cê gün dü zû yû maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc cv cv cV cV cvc cV cV cvc cv cV cV cvc Sanat & Kusur I I I I Z U I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (5) Ben uyumaz bir aşık o cananım ki duymaz Heceleme Ben u yu maz bir a şık o ca na nım ki duy maz Hece tipi — • • — — • — • • • — • — — Uyarlama Ben û yu maz bir â şık ô câ na nım kî duy maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc V cv cvc cvc V cvc V cV cv cvc cV cvc cvc Sanat & Kusur I Z I I I Z I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (6) Duymaz illere varmış yanıma da uğramaz Heceleme Duy maz il le re var mış ya nı ma da uğ ra maz Hece tipi — — — • • — — • • • • — • — Uyarlama Duy maz il le rê var mış yâ nî ma da uğ râ maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc vc cv cV cvc cvc cV cV cv cv vc cV cvc Sanat & Kusur Z I I I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (7) Onu seven aşığım halimden de anlamaz Heceleme O nu se ven a şı ğım ha lim den de an la maz Hece tipi • • • — • • — • — — • — • — Uyarlama ô nû se ve nâ şî ğım hâ lim den de an lâ maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi V cV cv cv cV cV cvc cV cvc cvc cv vc cV cvc Sanat & Kusur I I U I I I Z I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (8) Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz Heceleme Rey han da lı na ko nar ge ce gün düz u yu maz Hece tipi — — • • • • — • • — — • • — Uyarlama Rey han da lı nâ kô nar gê cê gün dü zû yû maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc cv cv cV cV cvc cV cV cvc cv cV cV cvc Sanat & Kusur I I I I Z U I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (9) Çerağ oldu bu gönül her lahza ben yanarım Heceleme Çe rağ ol du bu gö nül her lah za ben ya na rım Hece tipi • — — • • • — — — • — • • — Uyarlama Çê rağ ol du bû gô nül her lah za ben yâ nâ rım Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cV cvc vc cv cV cV cvc cvc cvc cv cvc cV cV cvc Sanat & Kusur I Z I I Z I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (10) Bezmi alem istemem muhabbetin ararım Heceleme Bez mi a lem is te mem mu hab be tin a ra rım Hece tipi — • • — — • — • — • — • • — Uyarlama Bez mî a le mis tê mem mû hab be ti nâ râ rım Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cV v cv cvc cV cvc cV cvc cv cv cV cV cvc Sanat & Kusur I U I I U I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (11) Asude olsun gönle derdini ben sırtlarım Heceleme A su de ol sun gön le der di ni ben sırt la rım Hece tipi • • • — — — • — • • — — • — Uyarlama â sû de ol sun gön lê der dî ni ben sırt lâ rım Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi V cV cv vc cvc cvc cV cvc cV cv cvc cvcc cV cvc Sanat & Kusur I I Z I I Z I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (12) Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz Heceleme Rey han da lı na ko nar ge ce gün düz u yu maz Hece tipi — — • • • • — • • — — • • — Uyarlama Rey han da lı nâ kô nar gê cê gün dü zû yû maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc cv cv cV cV cvc cV cV cvc cv cV cV cvc Sanat & Kusur I I I I Z U I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (13) Ben uyumaz bir aşık o cananım ki duymaz Heceleme Ben u yu maz bir a şık o ca na nım ki duy maz Hece tipi — • • — — • — • • • — • — — Uyarlama Ben û yu maz bir â şık ô câ na nım kî duy maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc V cv cvc cvc V cvc V cV cv cvc cV cvc cvc Sanat & Kusur I Z I I I Z I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (14) Duymaz illere varmış yanıma da uğramaz Heceleme Duy maz il le re var mış ya nı ma da uğ ra maz Hece tipi — — — • • — — • • • • — • — Uyarlama Duy maz il le rê var mış yâ nî ma da uğ râ maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc vc cv cV cvc cvc cV cV cv cv vc cV cvc Sanat & Kusur Z I I I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (15) Onu seven aşığım halimden de anlamaz Heceleme O nu se ven a şı ğım ha lim den de an la maz Hece tipi • • • — • • — • — — • — • — Uyarlama ô nû se ve nâ şî ğım hâ lim den de an lâ maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi V cV cv cv cV cV cvc cV cvc cvc cv vc cV cvc Sanat & Kusur I I U I I I Z I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (16) Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz Heceleme Rey han da lı na ko nar ge ce gün düz u yu maz Hece tipi — — • • • • — • • — — • • — Uyarlama Rey han da lı nâ kô nar gê cê gün dü zû yû maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc cv cv cV cV cvc cV cV cvc cv cV cV cvc Sanat & Kusur I I I I Z U I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (17) Elbet aşkla isterim ben yanmayı varmayı Heceleme El bet aşk la is te rim ben yan ma yı var ma yı Hece tipi — — — • — • — — — • • — • • Uyarlama El bet aşk la is tê rim ben yan ma yı var mâ yî Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi vc cvc vcc cv vc cV cvc cvc cvc cv cv cvc cV cV Sanat & Kusur Z I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (18) Hasretle yol beklerim kavuşarak sarmayı Heceleme Has ret le yol bek le rim ka vu şa rak sar ma yı Hece tipi — — • — — • — • • • — — • • Uyarlama Has ret le yol bek lê rim kâ vû şa rak sar mâ yî Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc cv cvc cvc cV cvc cV cV cv cvc cvc cV cV Sanat & Kusur Z I I I Z I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (19) Gülşen bahçemde gezsin açmam ki ben arayı Heceleme Gül şen bah çem de gez sin aç mam ki ben a ra yı Hece tipi — — — — • — — — — • — • • • Uyarlama Gül şen bah çem dê gez sin aç mam ki be nâ râ yî Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc cvc cvc cV cvc cvc vc cvc cv cv cV cV cV Sanat & Kusur Z Z I U I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (20) Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz Heceleme Rey han da lı na ko nar ge ce gün düz u yu maz Hece tipi — — • • • • — • • — — • • — Uyarlama Rey han da lı nâ kô nar gê cê gün dü zû yû maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc cv cv cV cV cvc cV cV cvc cv cV cV cvc Sanat & Kusur I I I I Z U I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (21) Ben uyumaz bir aşık o cananım ki duymaz Heceleme Ben u yu maz bir a şık o ca na nım ki duy maz Hece tipi — • • — — • — • • • — • — — Uyarlama Ben û yu maz bir â şık ô câ na nım kî duy maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc V cv cvc cvc V cvc V cV cv cvc cV cvc cvc Sanat & Kusur I Z I I I Z I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (22) Duymaz illere varmış yanıma da uğramaz Heceleme Duy maz il le re var mış ya nı ma da uğ ra maz Hece tipi — — — • • — — • • • • — • — Uyarlama Duy maz il le rê var mış yâ nî ma da uğ râ maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc vc cv cV cvc cvc cV cV cv cv vc cV cvc Sanat & Kusur Z I I I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (23) Onu seven aşığım halimden de anlamaz Heceleme O nu se ven a şı ğım ha lim den de an la maz Hece tipi • • • — • • — • — — • — • — Uyarlama ô nû se ve nâ şî ğım hâ lim den de an lâ maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi V cV cv cv cV cV cvc cV cvc cvc cv vc cV cvc Sanat & Kusur I I U I I I Z I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün (24) Reyhan dalına konar gece gündüz uyumaz Heceleme Rey han da lı na ko nar ge ce gün düz u yu maz Hece tipi — — • • • • — • • — — • • — Uyarlama Rey han da lı nâ kô nar gê cê gün dü zû yû maz Hece tipi — — • • — — — — — • • — — — Hece Yapisi cvc cvc cv cv cV cV cvc cV cV cvc cv cV cV cvc Sanat & Kusur I I I I Z U I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vezin Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün Siirin Vezni Mef'ûlü / mefâ'îlün / mef'ûlü / mefâ'îlün

25.04.2021 - 13:34
Her önünüze gelen heceyi uzatıp kapstarak aruza uyarladım diyemezsiniz. Özellikle aslı Türkçe olan kelimelerin ünlü seslerini uzatmak için bir kere daha düşünmeniz gerekir. “Kırıktır”, hiç bir zaman “Kîrıktır” olmaz mesela. Aruz, aruz olarak yazılır, Hece yazılıp aruza uyarlanmaz. Şiiriniz aruzlu değil hocam. Bunu kabul edin.

25.04.2021 - 20:50
Ben ne aruza uyarladım ben sadece programa yükledim onun dediğine uyarak yazdım ,bu programı yapanlar uzun uğraşla yapmışlardır muhakkak ki, hem aruz olsa ne olur olmazsa ne olur ben iddaa etmiyorum programın söylemine ortaya çıkardığına göre söylüyorum, siz bu programa baktınız mı acaba? Selamlarımla.