Miftâhü’l-Ferec’ten


Esa
15.04.2016
 
 Miftâhü’l-Ferec’ten
 
Âni tertîb eyledim Sultân içûn,
Bunu tertîb et Mehmed H­ân içûn
............
‘‘Şâh içûn düzmiş idim bir hoş kitâb,
Kim safâ bulurdi andan şeyh û şâb
 
....................
Okurdi dâima Sultân Murâd,
Gülşen-i ‘Uşşâk idim ad’’         ( Miftâhu’l-Ferec, vr.3b-4a) 
 
 
Hikâyet-i Münâsib-i În Makâl
 
Seyr iderken bir gice Mahmûd Şâh
Gördi kim toprak kazar bir merd-i râh
 
Âteş-i fakr eylemiş gönlinde dâg
Toprag ile eylemiş düz yiri tâg
 
Çünki anun hâline kıldı nigâh
Çözdi pâzûbendin ol sâ’atde şâh
 
Kim ser-â-ser cevher idi şâh-vâr
Götürürdi kendüde ol nâm-dâr
 
Açmag içün hayr ile uçmağa yol
Saldı anı kazılan toprağa ol
 
Tâ ki ol dervîş anı anda bula
Bay olup bu gussadan âzâd ola
 
Pes sürüp atını tutdı seyre rû
Bir gice geldi meğer anda girü
 
Gördi ol âşüfte-hâli bî-karâr
Kim yine toprak kazar zâr u nizâr
 
Didi anı kim bulupsın bunda sen
Virmez idüm âlemün mâlına ben
 
Çün gınâ geldi vü gitdi ıztırâr
Şimdi niçündür yine bu kesb ü kâr
 
Ko bu dervîş işini bul izz ü nâz
Pâdişâhlık kıl ki oldun ser-firâz
 
Şâha ol toprak kazan virdi cevâb
Kim ne kim hükm eyledün oldur savâb
 
Lîk buldum zâr iken cünbişde ben
Ol didügün ni’meti bu işdi ben
 
Çün bu işden oldı devlet âşikâr
Ömrüm oldugınca budur bana kâr
 
Pes ana k’ola gönülden merd-i râh
Feth ider lutfı kapusın pâdişâh
 
Sen hemîn gelmeğe eyle ihtimâm
Kim kapu dâ’im açukdur iy hümâm
 
Derdiyok, İ. Çetin (hzl.) (1998). Cemâlî, Miftâhü’l-Ferec (Tenkitli Metin). Adana. 110-111.
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış