KASÎDE-İ TEMMÛZİYYE


Esa
16.9.2017
 
 
7
KASÎDE-İ TEMMÛZİYYE-İ DİL-SÛZ BERÂY-I VÂLÎ-İ BAGDÂD AHMED PAŞA*153
 
fe‛ilâtün fe‛ilâtün fe‛ilâtün fe‛ilün
1 Bir seher kim erişip destime dâmân-ı şu‛ûr
Gördüm almış durur etrâfımı esbâb-ı sürûr
2 Dilde bir şevk u tarab sînede bir şûr u şegab
Harf-i hâhiş be-leb ü kalb-i ehibbâda huzûr
3 Bir yaña yâr-ı vefâ bir yaña yârân-ı safâ
Bir yaña savt u nevâ bir yaña çeng ü tanbûr
4 Bir yaña şâhid-i mey bir yaña âvâze-i ney154
Bir yaña şîve-i pey-der-pey-i çeşm-i mahmûr
5 Dedim âyâ bu ‛aceb düş mü hayâlât mıdır
Hârık-ı ‛âde neden etdi bu hâlât zuhûr
6 Birisin mu‛rız edip harf-i hitâba fi’l-hâl
Dedim ey düşmen-i endûh u gam olsun ma‛zûr
7 Hayr-makdem ne gelişdir bu ne zahmet ne ‛aceb
Kandasız kanda bu gam-hâne-i teng ü deycûr
8 ‛Acebâ ‛îd mıdır sûr mu şehr-âyîn mi
Bende yok gerçi kim âlâmdan eyyâma şu‛ûr155
9 Söyle bi’llâh nedir böyle muvâfık hareket
Çarhdan ‛ömrümüz oldukça degildi manzûr
 
…………
 
17 Verdi ifrât-ı harâretle bu rûz-ı bâhûr159160
Âteş-i hüsn-i cihân-sûz-ı dil-ârâya fetûr
18 Dökme zülf-i siyehiñ gerden-i kâfûr üzre
Âh efendim bu hevâlarda giyilmez semmûr
19 Gâlibâ yandı miyânındaki fark-ı vâzıh
Ki temâyüzde degil birbirine nâr ile nûr
20 Sîne sahrâsına gûyâ ki eser bâd-ı semûm
Sîneye tarf-ı kelûdan ki nefes ede mürûr
21 Mihr ü mâh ahker-i sûzende olup eylediler161
Bu ne ecrâm-ı esîriyyeyi nefsîde tenûr
22 Gözü âteşli tulû‛ etmede çün pertev-i sûz
Mihre kim kevkeb-i dürrî denilirdi meşhur
………..
 
29 Bâreka’llâh zihî şöhret ü nâmûs u vakâr
Eyyeda’llâh zihî kevkebe-i nâbe-kusûr
30 Görmedik mislini eslâf tevârîhinde
Gelmemişdir dahi gelmez de be-kavl-i cumhûr
31 Ki zuhûr etdi edelden beri zikr ü fikri
Tard-ı a‛dâ ile te’mîn-i verâ sedd-i sügûr
32 Kâr her kandaki düşvâr ola elbet kılınır
Dest-i tedbîrine teslîm-i makâlîdir ‘umûr
33 Zihn-i vakkâdı müfessir olıcak eşyâya
Nez‛ eder kisve-i eşkâli müzâyâ-yı ‘umûr
34 Necm-i ikbâli ziyâ-bahş-ı gülistân olsa
Şu‛le-pûş eyler idi nahlini çün nahle-i Tûr
35 Kuvvet-i baht-ı cihân-gîrini yâd etse eger
Kâfdan cebr ile ‛ankâyı atar bir asfûr
36 Eylese nehyi ta‛alluk edevât-ı lehve164
Rişte-i sübha olur zâhide târ-ı tanbûr
………
 
41 Degse bir kimseye şast üzre cirîdi bir gün
Vârise müjde gider kim yine olduñ mesrûr
42 Savlet-i ceng-i felek-sûzuna nisbetle olur
Ceng-i şüc‛ân ‛Arab-ı mel‛abe-i mudhik-i sûr
43 Vasfa hod cûd u ‛atâyâsına hâcet yokdur
44 Ki zer-efşâni-i hurşîd degildir mestûr
44 Hâl-i icmâli bu kim mazhar-ı ihsânı olur167
Kîmyâgerlik ile halkıñ içinde meşhûr
45 Gâlibâ seyr eden âlâ-yı mülûkânesini168
Dehşet etmez biraz âsûde yevm-i nüşûr
46 Böyle dârât u haşem yazmadılar eslâfa
İşte şeh-nâme ile Hâtifi yâ şeh Tîmûr169
47 Zîn olan sîm-siper-i eşheb-i pür-zûrunda170
Bedr-i mehdir ki eder burc-ı esed üzre zuhûr
48 Bir taraf tâbiş-i yalman-ı rimâh-ı ser-tîz171
Bir taraf lem‛a-i rahşîden-i seyf ü sâtûr
49 Pîşgâhında keşîde olunur haşmet ile
Kûh peykerli esed na‛ralı çendân sütür
………….
 
59 Niçe kâbil ki şümâr oluna hüsniyyâtıñ
Etdigiñ hidmet-i mebrûre degildir mahsûr
60 Niçe vasf ede perîşâni-i hâtırla seni
‛Abd-i dâ‛î-i sitem-dîde Lebîb-i mehcûr
61 Hakkıñ ibkâ edemez hâme-i şi‛r ü inşâ
Olsa tomar eger evsâfıñ içün sâl ü şuhûr
62 Enseb oldur ki du‛â birle verip hüsn-i hitâm
Etmeye tûl-i sühan tab‛-ı şerîfiñ rencûr
63 Mansıbıñ eyleye meymûn u mübârek Mevlâ173
Hâne-i ‛ömrünü müstahkem-esâs u ma‛mûr
64 Sen hemân ‛ızz ü ‛inâyetle ser-efrâz olasın
Pertev-i haşmetiñ a‛dâlarını eyleye kûr
65 Hem-rikâb eyleye tevfîkini Allâh saña
Ola her hâlde her kârda sa‛yiñ meşkûr
 
 
Kurtoğlu, Orhan (2004). Lebîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin- Sözlük). Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 567
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış