Nevruziye: Çün ĥurrem étdi ˘ālemi nevrūz-ı muģterem


Esa
14.05.2017
 
 
Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün
 
Muzâri˘: – – + / – + – + / + – – + / – + –
 
 
1. Çün ĥurrem étdi ˘ālemi nevrūz-ı muģterem
 Dilde hevā-yı bāde gerek elde cām-ı Cem
2. Şol mey ki źevķ-ı şevķına düzdi nesìm-i ŝubģ
 Nesrìni cām ü lāleyi sāġer güli ŝanem
3. Açdı semen niķābını biŋ nāz ile nesìm
 Düzdi çemen bisāšını yüz lušf ile nesem
4. Ebr-i bahār gösterüp i˘cāz-ı ˘Ìsevì
 Rūģ érdi cümle nāmìye olmış iken ˘adem
5. Mecmū˘a-i lešāyif olup sebzezār-ı bāġ
 Her cūy cedvel oldı vü her sebze bir raķam
6. Dilber gözine beŋzedi nerges bi-˘aynihi
 Cānān yüzini oĥşadı nesrìn ü lāle hem
7. Bu vech-i aģsen ile gülüŋ cilvesin görüp
 Bülbül fiġāne geldi šutup ˘andelîbi dem
8. Beŋzer ˘arūs ķıldı benātın nebāt kim
 Her murġ sāz éder kimi zìr ü kimisi bem
9. Dildār ķaddi şevķına her serv raķŝ édüp
Ķarŝar elin çenār ü şükūfe ŝaçar direm
10. Ol ĥurdeler ki ġonce lebinde nihān idi
 Gül ŝoģbetinde geldi niśār étdi lā-cerem
11. Bir cür˘a ŝundı ĥāke meger sāġer-i hevā
 Kim keşf étdi sırrını her źerre açdı fem
12. Bir dem ki zìb ü ferrine taģsìn éder Na˘ìm
 Bir dem ki lušf-ı šab˘ına Firdevs dér ne˘am
13. Bir serv-ķadd ü sìm-ten ü gül-˘iźār ile
 Cām almayan eline bu demde ola na˘am
14. Gül yüzlüler hevāsına cām-ı mey içmege
˘Ārif gerek ki fürŝati fevt étmeye bu dem
 
15. Dil-teng olursa ġonce gülistānda šaŋ degül
 Nāzük mizācdur çekemez ĥārdan elem
16. Tìġ-i ĥilāf çekdügi gül ŝoģbetinde bìd
 Budur sebeb ki ĥarc içün avcında yoķ direm
17. Gül gibi güldi ŝūret-i ˘ālem bahār ile
 Ol kim bu dem ķan aġlaya bir ebr bir benem
18. Bes baģr-i fikre šaldum u dédüm żamìre ben
 Bir eş ki gelmeye baŋa andan nedem nidem
19. Dir medģ ķıl şu źātı ki ĥulķı kitābınuŋ
 Ol k’irgirür celāli felek farķına ķadem
20. Sulšān Muģammed ol şeh-i ġāzì k’işiginüŋ
 Her ĥāki kān-ı lušf-durur ma˘den-i himem
21. Éy devletüŋ evinde śevābit ģaŝāt-ı rükn
 V’éy rif˘atüŋ derinde kevākib ģaşem ĥadem
22. Šab˘üŋ seĥāsı baģrinedür nüh felek ģabāb
 Cūdüŋ hevāsı ebrinedür yédi yem nem
23. Aģkām-ı emr ü nehyüŋe şākir sipihr ü mihr
 Da˘vā-yı ˘ilm ü fażlüŋe şāhid ˘Areb ˘Acem
24. Ġarķ oldı baģr-i cūdüŋ ile māye-i niyāz
 Šayy oldı dest-i ˘adlüŋ ile nāme-i sitem
25. Hem vüs˘at-i żamìrüŋi deryā ķılur meśel
 Hem füsģat-i cenābüŋe gerdūn éder ķasem
26. Resm édicek miśālüŋi taķdìr-i Lem-yezel
 Levģ-i ķaderde yazdı bu taŝvìr ile ķalem
27. Devlet başuŋda tāc boyuŋda seĥā libās
 Boynuŋda ˘aķl šavķ bilüŋde kemer kerem
28. Ķadrüŋ ķatında noķšaya beŋzer bisāš-ı çerĥ
 Cūdüŋ yanında ķašreye beŋzer basìš-i yem
29. Aŝģāb-ı fażla oldı šapuŋ ķıble-i ereb
 Erbāb-ı ˘ilme oldı ķapuŋ Ka˘be vü Ģarem
 
30. Firdevs ĥānı cūduŋa olmaz müsāvì kim
Ĥān-ı na˘ìm eĥaŝdur u cūd-ı kerìm e˘am
31. Püşt-i sipihre yük ķodı gerdūn-ı rif˘atüŋ
 Andan-durur ki érdi felek ķāmetine ĥam
32. Hem ķāmet-i bülendüŋe cūd ü seĥā ķabā
 Hem devletüŋ ķabāsına lušf ü kerem ˘alem
33. Éy mažher-i se˘ādet ü v’éy manžer-i İlāh
 Éy merci˘-i efāżıl u v’éy melce˘-i ümem
34. Gūş eyle ˘arż-ı ģālümi ķıl bir nažer baŋa
 Šāli˘-durur çün ekme vü baĥtum-durur aŝam
35. Her şeb dilümde āteş ü her ŝubģ elümde bād
 Her gün başumda šopraķ u her dem gözümde nem
36. Dad almadum cihāndan u çekdüm hezār cevr
 Nūş érmedi felekden ü içdüm hezār sem
37. Ben nažm-ı ģālümi saŋa tefvìż eyledüm
 Çünkim zemāne žālim ü çerĥ oldı müttehem
38. Fetģ eyle göŋlümüŋ evini ref˘ ü naŝb ile
 Kim kesr oldı cān ile dil ġam olalı żamm
39. Düşer mi sen kerìme ki ĥulķuŋ ˘amìm iken
Ķapuŋda LUŠFÌ ķahruŋ ile ola ke’l-˘adem
40. Vācib budur ki gün gibi meşhūr-ı dehr ola
 Mihrüŋde ŝıdķ ile çün ura ŝubģ gibi dem
41. Sözüm nigār zülfi gibi bì-şümār idi
 Lìkin bu lafž ile dilerem iĥtiŝār idem
42. K’éy nev-bahār-ı lušf beni bì-nevā ķoma
 V’éy āfitāb-ı mülk başumdan gider žulem
43. İyyāke nesta˘ìn ü iyyāke nertecì
 Yā ma˘dene’l-feżāyil ü yā menba˘a’l-kerem
44. Dünyāya néçe kim gele bu lušf ile bahār
˘Ālemde néçe kim ola nevrūz muģterem
 
45. Gül sen hemìşe gül gibi kim ola düşmenüŋ
 Her dem benefşe bigi ser-efkende vü dijem
46. Olsun hemìşe baĥt ü se˘ādetde šapuŋa
İķbāl-i yār ü baĥt ķarìn ü cihān ģaşem
47. Hem mihr-i rif˘atüŋ yüzine ķonmasun ġubār
 Hem berg-i ŝoģbetüŋ güline érmesün elem
 
MURAT A. KARAVELİOĞLU,16. Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği: Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî’nin Nevruziyeleri Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 15, İstanbul 2015, 223-262. 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış