Groteski Olan Totemi Olan 1


31.5.2019
Ortam ve çevre
 
Ortam farklı farklı belirmeler olduğu gibi aynı özelliğin niceli durumlarıyla da doludur. Nicelik birbirine göre bir baskı, basınç, firen ilişkisi veren yansıma ve bağ ilişkisi girişmesidirler vs. 
 
Sıcaklık, devinim, kısa- uzun, az-çok, mekân, zaman, yükler vs. bu niceli durumlardandırlar. Biri değişir diğeri olur. Ya da kendi üzerine ve çevre etkileşimi içinde biri diğeriyle eş zamanlı vardır.
 
Yani ortam ya da çevre kendi içinde ve kendi dışında birbirine göre çelişki ortaya koyan baskı, basınç ve özelliklerin girişme ve giriştirme bağıntılarıyla doludurlar. 
 
Rakam olarak eşleşmiş 4m olan ağacın 3m olan ağaca oranı, yükseğin alçağa, çoğun aza oranıdır. Yine 4kg elma ile 3kg elma arasında, ağır olanın hafif olana oran olan, baskı ve basıncı vardır. 
 
Az olanın çok olana doğru; engin olanın yüksek olana doğru eğim yönelimi vardır. Yani bunlar çekim, fren ilişkisidir. Git olanın gel olanı çağıran zıt durumlar içindeki niceli belirmelerinin eylem ve direnç etkisidirler.
 
Yani niceli durumlar birbirine göre zorunlu bir bağ bağıntı ilişkisidirler. Olgu olay ve varlıklar bu niceli durumla hem bir alan etkisi eğilimi içindedirler. Hem kendileri bir alan etkisi türü aşağılık duygusu ortaya koyarlar. 
 
Aynı özellik içerenle olan olgu ve olaylar dahi; hem birbirine hem çevreye oranla bir zaman önceliği, devim farkı, sıcaklık gibi birbirine nispi durumla; birbirine kıyas durumla bu tür niceli oluşlar içinde akış yapıcı, birbirine sirayet edicidirler. 
 
Örneğin çevredeki 60 derece ile ölçülebilir olan belli miktar bir özdek dahi, kendi içinde milyarda bir değerlerde de olsa ısı farkı nedenle, 60 derecelik özdek her noktasında aynı ölçülen sıcaklık içinde bile ısı farkları vardır. 
 
Belli sıcaklık değeri içinde okunan özdeğin kimi noktasında nicel belirimlerle ile ısıl durumlar farkını ortaya koyması, özdeğin; üst üste niceli zaman durumlarını içerir olması, zaten kuantum kuraldır.
 
Dolaysıyla çevredeki aynı özelliklerin bileşke devimleri kendi içinde bile de aynı hızda değildir. Böylece zaman akışları da aynı değildir. Niceli belirişlerin miktarları da aynı değildir vs. 
 
Aynı belirim (homojenlik) içinde olmayan nicelikler birbirine göre az, çokturlar. Uzun veya kısadırlar. Ağır veya hafif olan bir oran ve kıyas içinde olmanın baskı ve basıncıyladırlar vs. Bizim duyum ve algı alanımız dışındaki var oluşlar, kuantum durumların algı ve duyumları içindedirler. 
 
Yani olgu, olay, dalga, parçacıklar bile niceli durumuyla aynı özellikte olamamakla zaten birbirine göre yer zaman girişme bağıntısı içinde farklı bir devim, tutulum ve tuzaklanmadırlar.
 
Söz gelimi havadaki bir metre küp kütleli azot niceliğini biz belli kütleli ve belli sıcaklıkla söyleriz.  Bu böyledir. Ancak bir metre küp azot içinde ölçemeyeceğimiz miktar bir ısı farkı veren noktalar vardır. 
 
Niceli durum kendilikten bir bağ ve girişme ilişkisidir. Ya da girişme ve bağıntı olan durumlar, niceli durumlarla daha aktiftirler. Dolaysıyla belirimle olanın kendi içinde yoğunluk farkı vardır. 
 
Belirimle olan parçalı bir hareket, parçalı zaman, parçalı hacim farkı vs. vardır. Bir metre küp hacmin ağırlığını sıcaklığını veren değerler; bu kuantum değerlerdir. Bizim algımız kuantum nicelikleri yok sayar.
 
Bu farklar nedenle azot özdeği kendi içinde ve kendi dışında çoğun aza doğru olandan olmayana doğru akışlıdır. 
 
Azot molekülleri birbirine karşı gerilimli, polarmalı, çoğun aza karşı eğilimi içindeki durumların genliğiyledir. Bir metre küp azot, parça olanın parça olmayanıdır. Belirsiz olanın bir belirlenme biçimidir.
 
Parçacık ve dalga olanın bunca kuantum durumla niceli oluşunu belirleme yaptığınız anda, iç olana karşı eş anlı ve zıt bir dış oluşu vardır.  
 
Yani iç diye belirlediğiniz durum dışı, dış diye belirlediğiniz durum da eş anlı olarak içi belirler.
 
Dış oluşun yüzey gerilimine karşı iç olanın hacim gerilimi birbiriyle çelişir. İç olanın hızı küp olarak ivmelenirken, alan gerilimi kare olarak ivmelenmekle zaman bakımından, mekân bakımından hız bakımından vs. ileride geride olurlar vs. Zıtlığı eşleşen, eş kavramlar olarak da düşünebilirsiniz.
 
Parçacık gibi bir molekül azot bile durumludur. Bu tür niceli durumlar kendi genliği içinde bir molekül azotu veren niceliklerin kimisi 0,998790 derece iken kimisi 0 derece, kimisi 0,000001 derece türünden ısı değerlerine ya da hareket enerjisine veya yer kaplamaya ya da hacme vs. sahiptirler.
 
Çoklu durumlar o miktar içinde; o miktarın türlü türlü yoğunluk, hacim, devim, zaman, miktar gibi kümeleşişi olan öbeklerin skala frekanslarını da oluşurlar. 
 
Artık bir olan ve biri değişerek aynı şey olan durumları neye göre belirler ve mana ederseniz o şey o durumla belirlenen bir süreçle kısıtlanır. 
 
Anne dediğiniz kişinin size eş olmaması gibi bir belirlenme ve kısıtlanmadır. Oysa ilişkileri içindeki olgu ve olaylar zıtlıkla hem bir kısıtlanmadır. Hem de bir olanaktır.
 
Bunlar bu tür üst üste çok boyutlu zamanların etkisiyle, birbirine dönüşlü devinmeleriyle, birbirine karşı bir derişme bir kırılma gerilim indisini ortaya koyarlar. 
 
Kısacası bu tür farklı süpervizör zamanlar içinde (üst üste zamanlar içinde) olanlar kendisine ve biri diğerine niceli ve bağıl durumlu olmaktadırlar. 
 
Bu nedenle bu durumlar kendi aralarında bile "az çok miktarlarıyla olmanın (nispi-oran olmanın) geriliminden oluşan bir baskı ve basınçlar girişmesidirler. 
 
Bu tür niceli ilikler içinde akıcı, geçişken durumlara kolaylık içinde bulunan süre durumların, derişimle veya engelliyle beliren durumlarından ötürü de özdek kendilik bir hep durumlu ve polarmalı oluşturlar. 
 
Böyle olunca, bunlardan oluşan çevre; kendilikten ve kendi içine kendisine kendi yüzeyli dışına karşı durumlu, polarmalı bir alan etkisi eğilimlidirler.
 
Çok boyutlu niceli oluş kendilikten bir oto kontroldür. 3,99 derece miktar 4 derece miktar olana kadar veya 4 derece miktar, üç doksan dokuz derece miktar veya 3 derece miktar olana kadar ileri geri eylem içinde ya ileriye akış yapmaya başlayacaktır. Ya geriye tersinecektir. 
 
Akışın ya da eylemin yönü 4 değer olan nicelikten 3,99 değer nicelik olanca kadar veya 3,99 değer nicelik olan 4 derece değer olunca akış görece duracaktır. 3,99 dan 4 dereceye doğru olan eğim ileri; 4 dereceden 3,99 doğru olan eğim geri olup terstir.
 
Niceli oluş, “bir süre durum içinde olan süreci”; başlama, durdurma ve engelleme aksamalarını veren dönüşlü lüklerin çoklu boyutu içinde olmakla, bunlar niceli belirmelerin çevrimli döngü selliklerdir.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış