İbrahim Alaaddin Gövsa Hayatı


HAYATI

(d. 1889, İstanbul, Türkiye) - (ö. 29 Ekim 1949, Ankara, ) Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi biyografi, antoloji ve sözlük çalışımları ile de tanınan Türk şairi.

1889 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Filipe’den gelen bir ailenin çocuğu olan ve Trabzon Vilayet Mektubi Kaleminde çalışan bir memur olan Asım Bey’dir.  Asım Bey’in babası İbrahim Alâeddin Gövsa’nın baba tarafından dedesi Enderun Mektebi hocalarından Küçük Filipeli adıyla tanınan müderris Abdullah Efendidir. Abdullah Efendinin kardeşi ve babasının amcası olan Halil Fevzi Efendi ise Anadolu ve Rumeli de Kazaskerlik de yapmış olan ünlü bir isimdir. Kısaca İbrahim Alâeddin Gövsa, hem anne hem de baba tarafından köklü ailelerden gelen biridir.

 Annesi ise Yemende Şehit Düşen bir Osmanlı paşasının kızıdır. Anne tarafından dedei olan ve Yemen’de şehit düşen dedesi ise Erzurumlu Osman Paşa’dır.

İlköğrenimine İstanbul’da Şemsül-Maarif özel okulunda başladı. Orta öğrenimini Vefa ve Trabzon idadîlerinde tamamladı. [1] Okul yıllarında iyi düzeyde Arapça ve Farsça öğrenişti.[2] Hatta Ömer Hayyam’dan çeviriler de yapacak kadar iyi düzeyde Farsça biliyordu.1907 senesinde Mekteb-i Hukuka girdi. 1910 yılında Mekteb-i Hukuk’tan mezun oldu.

Edebiyat olan ilgisi okul yılarında ilk somut örneklerini vermeye başladı. İlk şiirlerini çocuk yaşta iken Müsavver Terakki adlı dergide yayınladı. Fecri Ati’nin ilk toplantısına katıldı ancak bu topluluğa dâhil olmadı.[3] Üstelik “Âlem” adlı mizah dergisinde Çelebi takma adıyla Fecri Aticilerle alay etti.

 Bir sene Adliye Nezaretinde memurluk yaptı. Darülfünun sınavıyla lise öğretmenliği hakkını kazandı.

Böylece öğretmenliğe başlayarak Trabzon Sultanîsine edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. 1913 senesinde psikoloji ve pedagoji tahsili için, İsviçre’nin Cenevre kentine gönderildi. Cenevre Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü ile Jean Jacques Rousseau Pedagoji Enstitüsünü bitirdi. 1916’ da yurda döndü. İstanbul Dârülmuallimi psikoloji ve pedagoji öğretmenliğine tayin edildi. İstanbul Erkek Muallim Mektebinde “ terbiye ve ruhiyat derslerine girdi.[4] Aynı okulda üç sene müdürlük yapan İbrahim Alâeddin Gövsa, çeşitli okullarda çalıştı. Yöneticiliğini de yaptığı Yüksek Öğretmen Okulu’nda görev aldı.

1926 yılında Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi azalığına getirildi. 1927 senesinde Sivas mebusu seçildi. III. ve V. Dönem Sivas, IV. Dönem Sinop, VI. ve VII. Dönem İstanbul milletvekillikleri yaptı. 1935te Maarif Vekâleti müfettişi, 1936dan 1946'ya kadar İstanbul mebusu oldu. İnönü (Türk) Ansiklopedisi’nin sekreterliğini yürüttü, fıkralar yazdı (Hürriyet).[5] Bazı yönetim kurulu üyelikleriyle emeklilik yaş sınırına gelemeden Ziraat Bankası idare meclisi üyesiyken 1949 senesinde Ankara’da öldü.

Cebeci Asri mezarlığında gömülüdür.[6]
EDEBİ HAYATI

İbrahim Alaaddin Gövsa Şiirleri


İlk şiirleri aruz ölçüsüyle yazmış, Servet-i Fünun ve Hıyaban dergilerinde yayımlamıştı.[7] Yeni Mecmua adlı dergide yayınlanan şiirleri ile heceli şiire ve Milli Edebiyat hareketine katıldı. Milli Edebiyat akımını benimsedikten sonra vatan, yiğitlik ve millet konularında hece ölçüsü ile ve sade bir dille şiirler yazmaya başladı.  Hem aruz hem de hece ölçüsü ile şiirler yazılmış Atatürk’e yazdığı “Tavaf” adlı şiir ile dikkatleri çekmişti.

Kıvılcım, Yedigün, Akbaba, Zümrüdü Anka gibi dergiler ve yayın organlarında da yazıları çıkmış bazı mizahi dergilerde yazmıştır. Bazı yazılarında tercüme ve adapte eserlerinde Ulviye ve Karınca müstear adlarını kullanmıştır. [8]

Edebiyatımızda Çocuklar için şiir yazan ilk şair olarak dikkati çekti. Çocuklar için yazdığı şiirlerinde onları yurt sevgisine, iyiye ve güzele yöneltmeyi amaçladı.  Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk sevgisini, yurt sevgisini, memleketçilik konularını öne çıkaran şiirler yazamaya başladı. Atatürk ilke ve inkılâplarını öven bir şair oldu. Bu sayede de Milletvekilliği yapmaya başladı.

Atatürk için yazdığı Tavaf şiirini aruzla ve yabancı sözcükler kullanarak yazmış bu şiiri ile de ün kazanmıştır.[9]  

Şiirlerinin yansıra antoloji, ansiklopedi ve sözlük çalışmalarında bulunmuş Türk Ansiklopedisinin hazırlanışında yönetici olarak görev yapmıştır. Ayrıca çeşitli dergi ve gazetelerde fıkra, mizahî yazı, gülmece öykü, monografi, pedagoji, biyografi, hikâye, hiciv, psikoloji, çocuk psikolojisi, eğitim, çeviri ansiklopedi ve sözlük türlerinde eserler vermiştir. Son dönemde daha çok edebiyat tarihi çalışmalarına yönelmiştir. Yazı hayatım eğitim, biyografi konularında ve ansiklopedik yayınlar hazırlanmasında derli toplu eserlerle sürdürmüştür.

 

Eserleri

Şiir kitapları[10]

 • Çocuk Şiirleri (1910, 6 defa basıldı),
 • Güttüğü (Dedikodu, 1913),
 • Çanakkale İzleri (1926),
 • Acılar (Şiirler, nesirler, 1941, 1966),
 • Söz Oyunları (Şiirler, nesirler, 1942).

Diğer eserleri[11]

 • Çocuk Ruhu (1962),
 • Bediî Terbiye (1925),
 • İlk Gençlik Hakkında Ruhiyat ve Terbiye Tedkikleri (1921, bu üç eser pedagoji ile ilgilidir),
 • Yeni Türk Lügati (Kurul ile, 1930),
 • Talebe Lügati (1931),
 • Sü­leyman Nazif (İnceleme, 1933),
 • Meşhur Adamlar Ansiklo­pedisi (4 cilt, 1937),
 • Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946),
 • Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi (5 cilt, 1947-1954),
 • Şen Yazılar (1926).
 • Çocuk Psikolojisi
 • Çocukta Davranış Gelişimi
 • Çocukta Duygusal Gelişim
 • Çocukta Zihinsel Gelişim
 • Güft u Gû
 • Victor Hugo
 • Fuzuli
 • Nedim
 • Ömer Hayyam
 • Elli Türk Büyüğü
 • Sabetay Sevi


İbrahim Alaaddin Gövsa Şiirleri
KAYNAKÇA 


 • [1] Anonim,. İbrahim Alaaddin Gövsa,turkceciler.com/sairler/ibrahim-alaattin-govsa.html, son erişim, 21-11-2013
 • [2] Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda İsimler, Elips Yayınları, Ank. 2005, shf. 244
 • [3] Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda İsimler, Elips Yayınları, Ank. 2005, shf. 244
 • [4] Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda İsimler, Elips Yayınları, Ank. 2005, shf. 244
 • [5] Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda İsimler, Elips Yayınları, Ank. 2005, shf. 244
 • [6] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Alaettin_G%C3%B6vsa
 • [7] Anonim,. İbrahim Alaaddin Gövsa,turkceciler.com/sairler/ibrahim-alaattin-govsa.html, son erişim, 21-11-2013
 • [8] Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda İsimler, Elips Yayınları, Ank. 2005, shf. 244
 • [9] Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda İsimler, Elips Yayınları, Ank. 2005, shf. 244
 • [10] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Alaettin_G%C3%B6vsa
 • [11] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Alaettin_G%C3%B6vsa


lgili Sayfalar

 • Yusuf Ziya Ortaç, , Hayatı , Edebi Yönü, Şiirleri ( Beş Hececiler)
 • Halit Fahri Ozansoy, Hayatı, Edebi Yönü, Şiirleri ( Beş Hececiler)
 • Milli Edebiyat Hareketini Oluşturan Siyasi ve Tarihi Sebepler.
 • Milli Edebiyat Hareketi'nin Evreleri ve Dönemin Genel Durumu
 • YENİ LİSAN, TAM METNİ VE DEĞERLENDİRME
 • Milli Edebiyatcılar: İdeolojileri ve Heceli Şiirin Yayılması
 • Ömer Seyfettin, Hayatı, Hikayeciliği,Eserleri
 • M.Akif Ersoy ve Şiirleri( Dönemin bağımısız sanatçıları)
 • Ziya Gökalp, Hayatı, Düşünceleri
 • Halide Edip Adıvar, Hayatı, Eserleri, Edebi Kimliği
 • Halide Nusret, Hayatı ve Seçkin Şiirleri
 • Refik Halit Karay,Hayatı,Edebi kişiliği,Eserleri
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hayatı, Edebi yönü, Eserleri
 • Yakup Kadri : Hayatı, Edebi Yönü, Yaban,Kiralık Konak.. ve Özetleri
 • Falih Rıfkı Atay, Hayatı, Eserleri, Edebi Yönü-Çankaya:Özet
 • Mehmet Emin Yurdakul, Hayatı, Şiirlerinden Seçmeler
 • Süleyman Nazif Hayatı Edebi kişiliği Eserleri
 • Reşat Nuri Güntekin Hayatı Edebi kişiliği Eserleri
 • Milli Edebiyat Dönemi: ( genel özet)

 

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış