Millî Edebiyat Şair ve Yazarları (1911-1923)


Esa
25.08.2016

Millî Edebiyat Şair ve Yazarları  (1911-1923)

Milli Edebiyat  Hareketi terimi  Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş savaşı ve  Cumhuriyetin ilk yıllarında ortak  sanat, konu, dil ve amaçlarla yazan Milliyetçiliği, Türkçülüğü, Turancılığı ve Memleketçiliği savunan şair ve yazarlar için kullanılmıştır. Bu harekete dahil olan şair ve yazarlar Şunlardır:

 

Ömer Seyfettin (d. 11 Mart 1884 Gönen Balıkesir, – 6 Mart 1920 İstanbul),

Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarındandır. Asker, şair ve güçlü bir edebi yeteneği olan bir öğretmendir. Türk kısa hikâyeciliğinin kurucu ismidir. Ayrıca edebiyatta Türkçülük akımının kurucularındandır. Türkçe'de sadeleşmenin savunucusudur. Kısa ömrüne çok sayıda eser sığdırmıştır.
1884 yılında Gönen'de (Balıkesir) doğdu. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'le, Fatma Hanım'ın ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan birisidir. Öğrenimine Gönen'de bir mahalle mektebinde başladı. Ömer Şevki Bey'in görevinin nakli dolayısıyla Gönen'den ayrılan aile İnebolu ve Ayancık'tan sonra İstanbul'a geldi.
.. Yazının Devamı: Ömer Seyfettin Hayatı Hikayeciliği Eserleri

  

Ali Canip Yöntem (1887-1967):

Daha önce Fecr-i Âtî’de yer alan sanatçı, daha sonra millî edebiyat akımının öncülüğünü yapmış, Ömer Seyfettin’le birlikte çıkardıkları Genç Kalemler dergisinde baş yazarlık yapmıştır. Yeni Lisan hareketinin savunucularındandır. Şiirlerinin hece vezniyle ve sade bir dille yazmıştır. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol adı altında yayımlamıştır. Sonraları şiiri bırakıp edebiyat incelemeleri yapmıştır.  Bkz Ali Canip Yöntem ( 1887 - 1967 ) Hayatı , Edebi Kişiliği

Ziya Gökalp

  1. 23 Mart 1875, Diyarbakır, Çermik – ö. 25 Ekim 1924, Sosyolog, yazar, şair ve siyasetçi.

Eserleriyle TÜRKçülük ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde etkileyen Türk toplumbilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. "Türk milliyetçiliğinin babası" olarak da anılır.[1]

Ziya Gökalp, 23 Mart 1876'da, Diyarbakır Çermik'te dünyaya geldi. [2] Babası Çermikli yerel bir gazetede  mesul müdür olarak çalışan memur Tevfik Bey, annesi ise Zeliha Hanım’dır [3].  Diyarbakır Türk, Kürt ve Ermeni toplulukların millî çekişmeleri ile şekillenen bu tip çekişmelerin içinde barındıran bir kenttir. Ziya Gökalp’ın böyle bir ortamda doğmuş ve yetişmiş olmasının düşünceleri üzerinde etkili olduğunu iddia edenler de vardır. Bu iddia içinde olanların düşüncesine göre Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinin.... Yazının Devamı:  Ziya Gökalp Hayatı ve Eserleri

YAHYA KEMALBEYATLI (1884-1958):

(2 Aralık 1884 – 1 Kasım 1958), Türk şair ve yazardır.

1884 yılında Yenimahalle Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Annesinin ismi Nakiye, babasının ise İbrahim Neci’dir. Asıl adı Ahmet Agâh'tır. İlköğrenimini Üsküp'te gördü. İstanbul Vefa Lisesi mezunudur. Başlangıçta Sultan II. Abdülhamit  yönetimine karşı muhaliflerin safında yer alarak Paris'e gitti. Fransa'da siyasal bilgiler okurken hocası Albert Sorrel'in etkisinde kaldı ve düşüncelerinde değişmeler oldu.

Fransa'da 9 yıl kaldı. Fransız Edebiyatı'nı ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkânı buldu. Onlardan etkilendi. Doğu  Dilleri Okulu'na devam ederek Arapça ve Farsçasını geliştirdi. Divan şiiri üzerinde yoğunlaştı.1913 yılında İstanbul'a döndü. Dârülfünun’da tarih ve edebiyat dersleri okuttu. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Yazının Devamı:  Yahya Kemal Beyatlı Hayatı ve Edebi Kişiliği

 

Mehmet Emin YurdakuL (1869-1944):


Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944), Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir. Türk Milli Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer almıştır. Ulusçu, halkçı görüşleri savunan şiirler yazmıştır.

1869 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimden sonra 1887'de Babıâli Sadaret Dairesi Evrak Odası'nı aylıksız kâtip olarak atandı.1899'da Hukuk Mektebi'ne başladı. öğrenimini ABD'de tamamlamak üzere okuldan ayrıldı. Ancak bu isteği gerçekleşemedi. Memurluk yaşamına döndü. ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi... Yazının Devamı: Mehmet Emin Yurdakul Hayatı ve Edebi Kişiliği

 

 

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890-1966):

Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve edebiyat tarihçisi olarak ün kazanan sanatçının eserleri de bu yoldadır. Bugün bilinen birçok şair Mehmet Fuat Köprülü ‘nün arıştırmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
Eserleri: Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvuflar, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi. Bkz : M. Fuad Köprülü Türk Edebiyatı Tarihi Hakkında Bilgiler Değerlendirme ve Yorumlar

Falih Rıfkı Atay,

(d. 1894 İstanbul Türkiye) - (ö. 20 Mart 1971 İstanbul Türkiye), Türk gazeteci, yazar, milletvekili.

Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendi. İzmir'in kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal ile tanışıp dostluğunu kazana Falih Rıfkı, özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan anılarıyla ünlendi. 1923-1950 yılları arasında milletvekili olarak siyasette yer aldı..... Yazının Devamı: Falih Rıfkı Atay Hayatı Eserleri Edebi Yönü Çankaya Özeti

 

Süleyman Nazif :

1869 senesinde Diyarbakır'da doğdu. Babası şair ve tarihçi Said Paşadır. Tahsile 1874'te Maraş'ta başladı. Maraş'tan Diyarbakır'a döndüklerinde, Nazif rüştiye (ortaokul)de tahsiline devam etti. 1879'da Mardin'e babasının yanına döndüğünde, babasından dersler almaya ve bir ermeni papazından Fransızca öğrenmeye başladı. 1892 yılında babasını kaybettikten sonra, Sırrı Paşanın valiliği sırasında Diyarbakır'da bazı görevlerde bulundu ve 1893 yılında Meclis-i Vilayet ikinci katipliği, Vilayet Matbaası Müdürlüğü ve Vilayet Gazetesi başyazarlığına tayin edildi.

1869 senesinde Ermeni meselesini tetkik için Diyarbakır'a gelen Abdullah Paşanın takdirini kazanarak onun yanında terfiyle Musul'a gitti. Burada ve tekrar geldiği Diyarbakır'da fazla kalmayıp İstanbul'a geldi. ……Yazının Devamı: Süleyman Nazif Hayatı Edebi kişiliği Eserleri

Ruşen Eşref Ünaydın,

 (d. 1892 İstanbul ö. 21 Eylül 1959 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi ve diplomat.

1892'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanisi'ni (1911) ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1914). İstanbul'da çeşitli okullarda edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaptı (1911-1918). Öğretmenlik yıllarında yaptığı çevirilerle yazı hayatına atıldı ve ilk yazılarını Tevfik Fikret'in teşvikiyle Servet-i Fünun'da yayımlamaya başladı. Yazarlık hayatına 1914'te mütercimlikle başladı."Edebi Ziyaretler ve Mülakatlar" başlıklı yazılarını 1916'da Servet-i Fünun ve Türk Yurdu dergilerinde, daha sonraki yıllarda ise Vakit gazetesinde yayımladı (1917-1918). İstanbul'u tasvir eden Ayrılıklar (1923) adlı kitabından dolayı kendisine "İstanbul Seyyahı" adı verilen Ruşen Eşref Ünaydın,'………Yazının Devamı: Ruşen Eşref Ünaydın Hayatı Edebi Yönü Eserleri Reşat Nuri Güntekin

(d. 25 Kasım 1889, İstanbul - ö. 7 Aralık 1956, Londra), Cumhuriyet dönemi edebiyatında önemli bir yeri olan Çalıkuşu, Yeşil Gece ve Anadolu Notları gibi önemli eserlere imza atmış romancı, öykücü ve oyun yazarıdır.

Güntekin, 1889'da askeri tabip olan Nuri Bey ile Erzincan valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'ın oğlu olarak İstanbul'da doğmuştur. Babası askeri doktor olduğu için öğrenim hayatı boyunca birçok il gezen Güntekin, ilköğrenimine Çanakkale'de başlamıştır....Yazının Devamı: Reşat Nuri Güntekin Hayatı Edebi kişiliği Eserleri

İbrahim Alaaddin Gövsa

1889 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimine İstanbul’da Şemsül-Maarif özel okulunda başladı. Orta öğrenimini Vefa ve Trabzon idadîlerinde tamamladı. 1907 senesinde Mekteb-i Hukuka girdi. 1910 yılında mezun oldu. Bir sene Adliye Nezaretinde memurluk yaptı. Sonra Trabzon Sultanîsine edebiyat öğretmeni tayin edildi. 1913 senesinde psikoloji ve pedagoji tahsili için, İsviçre’ye gönderildi. Cenevre Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü ile Jean Jacques Rousseau Pedagoji Enstitüsünü bitirdi. 1916da yurda döndü. İstanbul Dârül muallimini psikoloji ve pedagoji öğretmenliğine tayin edildi. Aynı okulda üç sene müdürlük yapan İbrahim Alâeddin Gövsa, ...Yazının Devamı:  İbrahim Alaaddin Gövsa Hayatı

 Yakup Kadri

27 Mart 1889′da Kahire’de doğdu, 13 Aralık 1974′te Ankara’da öldü. Yazar, diplomat, politikacı. Karaosmanoğulları’ndan Abdülkadir Bey ile İkbal Hanım’ın oğlu. Yazar Burhan Asaf Belge’nin eniştesi. Yazar Murat Belge’nin eniştesi. İlköğrenimineailesiyle birlikte 6 yaşındayken gittiği Manisa’da başladı. 1903′te İzmir İdadisi’ne girdi. Ömer Seyfettin,Şahabeddin Süleyman ve Baha Tevfik ile burada tanıştı. Babasının ölümünden sonra 1905′te annesiyle birlikte Mısır’a gitti. Öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda tamamladı. 2′nci Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre önce İstanbul’da geldi. 1908′de başladığı İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmedi. 1909′da Şehabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. Muhit, Şiir ve Tefekkür, Servet-i Fünun, Rübab, Türk Yurdu, Peyam-ı Edebi, Yeni Mecmua, İkdam gibi dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı.…Yazının Devamı: Yakup Kadri Hayatı Edebi Yönü Eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

1870'de İstanbul'da doğmuştur. Ailesi dönemin ulema sınıfındandır. Babası Müftüoğlu Sezai Beydir. Dedesi Yunanlılar tarafından şehid edilen Mora Müftüsü Abdülhalim Efendidir. Dedesinin müftü olması sebebiyle "Müftüoğlu" adını almıştır. ...

Şiirle ve tasavvufla ilgilenmişlerdir. Müftüoğlu yedi yaşında babasını kaybetmiş, ağabeyinin himayesinde büyümüştür. Eğitimine Soğukçeşme Askerî Rüştiyesinde başlamış daha sonra Galatasaray Sultanisine girmiştir. Tevfik Fikret'le bu okulda tanışmış ve arkadaşlık kurmuştur. Dördüncü sınıftayken ilk eserinin basılışı edebiyata ilgisini artırdı. 1888'de sultanideki eğitimini bitirmiş, Hariciye Nezaretinde çalışmaya başlamıştır. Bu görevine devam ederken Galatasaray Lisesinde öğretmenlik yapmıştır. Pire (Yunanistan) ve Poti (Kafkasya) şehbenderliğine vekâlet etmiş, 1891'de İstanbul'a geri dönmüş ve eski işine devam etmişti.…Yazının Devamı: Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı Edebi Yönü Eserleri