Bahariyye’den “ Kasîde-i Bahâriyye Der-Sitâyiş-i Sadr-ı a‘zam…”


Esa
26.06.2016
Bahariyye’den “ Kasîde-i Bahâriyye Der-Sitâyiş-i Sadr-ı a‘zam…”
 
 
Kasîde-i Bahâriyye Der-Sitâyiş-i Sadr-ı a‘zam Dâmâd İbrahîm Pâşâ
 
1. Nâz u şîveyle ki âgûşuma cânâne gelir
Sîneyi kalbi geçüp tâ harem-i câna gelir
2. O bütün hânemi teşrîfini gûş etdi meger
Şevk-ı şûrîdeyi gördüm gelir ammâ ne gelir
3. Çekse bir câm eger ol gonca-dehen hem çün gül
Çâki dâmânının âgûş-ı girîbâna gelir
4. Dâd bilmez misin ey düşmen-i îman ki tabîb
Kâfir olursa da bir hasta müselmâna gelir
5. Gelmedin görmedin ahvâlimi dâd eylemedin
Görse kâfir benim ahvâlimi îmâna gelir
6. Açılırsın güzelim sen dahı sabr eyle hele
Şimdicek şerm gidüp meclise peymâne gelir
7. Âşıkın ağzına bir gün düşer ey gonca lebin
La‘ldir elbet o âgûş-ı nigîndâna gelir
8. Fasl-ı gül geldi mi âyâ deyü pürsân olarak
Bülbülü kûçede gördüm ki gülistâna gelir
9. Fasl-ı gül dahı heman bir iki günden sonra
Hâk-bûs-ı der-i düstûr-ı cihanbâna gelir
10. Ya‘ni hem-nâm-ı şeref-zâ-yı Halîl İbrâhîm
Geldi ne âleme onun gibi dânâ ne gelir
11. Sadr-ı Cem-mertebe kim zât-ı şerîfiyle onun
Zümre-i Bermekiyan kıssası pâyâna gelir
12. Âsaf-ı ahd ki ikbâl ü celâlin görene
Cem ü Dârâ sözü Şehnâme-veş efsâne gelir
13. O keremkâr ki gördükçe kef-i dür-pâşın
Harf-i tahsin gibi gevher leb-i ummâna gelir
14. Zer ü gevher gibi tâ bûs ede dest-i cûdun
Mihr inüp evc-i felekden harem-i kâna gelir
15. Yapışup el ele ilhâm ile te'yîd ikisi
Âsmandan harem-i kalbine yan yana gelir
16. Bulup elbette öper pâyini her gün ikbâl
Odada kasrda bulmaz ise dîvâna gelir
17. Ebr-i cûdunda var ol feyz ki reşhinden onun
Gül olup kûre-i haddâd gülistâna gelir
18. Dest-i kahrında var ol tâb ü tüvan kim çarhı
Etse efşürde hamel noktası mîzâna gelir
19. Lutfu bir bağçedir k'anda hayât-ı ebedî
Çün tebessüm dehen-i gonca-i handâna gelir
20. Vardır ol bâğda bir neş'e-i câvîd ki ger
Lâlenin tohmunu eksen dolu peymâne gelir
21. Kimseler yaklaşamaz yanına illâ nusret
Berk-ı şemşîri ki bir arsada cevlâna gelir
22. Berde şâgirdi bulunmağla ne yapsın mirrîh
San‘at öğrenmeğe lerzan ser-i meydâna gelir
23. Hâme-i pâki alem-dârıdır ol ceyşin kim
Kal‘a-ı mahbereden arsa-i irfâna gelir
24. Âsafâ bâb-ı refî‘inde duran derbânın
Ayağı küngüre-i efser-i keyvâna gelir
25. Zihn-i vekkâdının evsâfını yazdıkça senin
Geceler kilkimin etrâfına pervâne gelir
26. Şâdmân ol ki adûnun dil-i sad-çâkinden
Pîş-keş yâl ü düm-i rahşın içün şâne gelir
………………
 
Prof. Dr Muhsin Macit, Nedim Divanı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR ESERLERİ 511
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış