Dem mi var kim zeban-ı gül derdinle hûnîn olmaya


Esa
16.6.2017
 
Dem mi var kim zeban-ı gül derdinle hûnîn olmaya
Hasret-i hâlinle dâğ-ı lâle müşkîn olmaya
2. Çeşm-i gül-gûnun senin mümkin midir nergis görüp
Hûn-ı dilden çün gül-i bâdâm rengîn olmaya
3. Neyleyim ben ol niyâz-ı vaslı kim ebrûların
Her ser-i mûyunda tarh-endâz-ı sad-çîn olmaya
4. Seyredüp rahş üzre ol hurşîdi hiç olsun mu kim
Mâh-ı nev-pertev gedâ-yı hâne-i zîn olmaya
5. Sarsar-ı gamdan rehâ düşvârdır tâ kim kadeh
Şem‘-i bezm-i şevke fânûs-ı bilûrîn olmaya
6. Fasl-ı güldür gül açıl lâyık mıdır dest-i nigâh
Gül-zemîn-i sînen üzre yâsemen-çîn olmaya
7. Gayre sâgar sunduğun sâkî görüp kâ’il midir
Lâle-veş câmım ciger kanıyla rengîn olmaya
8. Lahza geçmez kim beyân-ı nazm-ı şûhundan Nedîm
Mülk-i isti‘dâd reşk-i Deylem ü Çin olmaya
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış