Hayretde koydu hâtır-ı uşşâkı zülf ü hat


Esa
15.6.2017
Hayretde koydu hâtır-ı uşşâkı zülf ü hat
Gösterdi kâr-ı ef ‘i-i tiryâkı zülf ü hat
2. Bir bâğdır cemâli ki gül-berk-i rûy-ı âl
Şeb-bûyu hâl sünbül ü leylâkı zülf ü hat
3. Mu‘ciz ki mihr hem şeb-i yeldâ vü hem bahâr
Cem‘ oldu tutup ol ruh-ı berrâkı zülf ü hat
4. Can riştesi biri birisi mâh hâlesi
Tutdu netîce enfüs ü âfâkı zülf ü hat
5. Cedvel-keşîde kıt‘a-i yâkuta döndürür
Aks eyledikçe câmda ey sâki zülf ü hat
6. Gel cüft ü tâk oynayalım bezm-i vaslda
Olsun velîk cüfti ile tâkı zülf ü hat
7. Takup kemend boynuna döndürdü Ka‘beden
 
Çekdi çevirdi zâhid-i zerrâkı zülf ü hat
8. Çokdan giderdi Çîne yahud Zengibâra dek
Zabt etmeseydi hâtır-ı müştâkı zülf ü hat
9. Birisi şerh yazdı biri etdi tahşiye
Alup miyâna hikmetü'l-işrâkı zülf ü hat
10. Varmaz dil ehli zâbite kâziye onların
Zencîr-i habsi hüccet-i ıtlâkı zülf ü hat
11. Bir nısf dâireyle iki hatt ile tamâm
Gösterdi kâr-ı cümle-i evfâkı zülf ü hat
12. Hem-çün makas dehânını hamyâzegâh edip
Çâk etdi şâne-veş dil-i hallâkı zülf ü hat
13. Vasfet hüdâyegânı Nedîmâ yeter yeter
Kıldı siyâh çehre-i evrâkı zülf ü hat
14. Ebrû-yı yârı şimdilik onun rikâbına
Teşbîh kıl da sonra yine bâki zülf ü hat
15. Gûş eyledikde nâmının İbrâhim olduğun
Pûşîde kıldı ka‘be-i uşşâkı zülf ü hat
16. Âgûş-ı pençede hat-ı fermânın andırup
Leb-rîz-i hayret eyledi ahdâkı zülf ü hat
17. Esbindeki kutâs ile kalkan gubârının
Ancak olur nümûne vü mısdâkı zülf ü hat
18. Eyyâm-ı satvetinde gönül çalmasın deyü
Güm kıldı ben dedikleri allâkı zülf ü hat
19. Dün tûğı perçemin alemi mushafın görüp
Berketdi can-feşanlığa mîsâkı zülf ü hat
20. Baksak ki şem‘-i bezmine benzer mi rûy-ı yâr
Etse güşâde perde-i ığlâkı zülf ü hat
283
21. Tutsun cihânı haşmeti tâ hüsn ile tuta
Mülk-i Hıtâyı kişver-i Kıpçakı zülf ü hat
 
Bu gazel, sadece Prof. Dr. Mustafa İsen’in özel kütüphanesindeki bir mecmuada vardır.
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış