Iydıyye "Der-Vasf-ı Sadr-ı a‘zam İbrâhîm Pâşâ"


Esa
26.6.2016
Iydıyye Der-Vasf-ı Sadr-ı a‘zam İbrâhîm Pâşâ
 
1. Iydın mübârek olsun eyâ âsaf-ı cihân
Gelsin edeble pâyini bûs etsin âsmân
2. Tutsun cihânı debdebe-i tabl-ı haşmetin
Olsun felekde devlet ü câhın cihan cihân
3. Tebrîk eylemek sana ıydı mecâzdır
Sen ıyda ol mübârek eyâ Ca‘fer-i zamân
4. Teshîr edüp cihânı kul etdin kapında hep
İkbâl ü izz ü devlet ü câhı yegan yegân
5. Aldın o rütbe lutf u keremle cihanda nâm
Medhinde gayri söz bulamaz oldu şâ‘irân
6. Lutf u mürüvvet eyle biraz dahı bizlere
Mazmun bağışla bâri efendim amân amân
7. Feyzinle oldu bezm-i cihan sicn iken behişt
Lutfunla oldu çarh-ı felek pîr iken cüvân
8. Bir çetr kurdu himmet ü cûdun cihanda kim
Kâm aldı sâyesinde cihân u cihâniyân
9. Bir dahme açdı dest-i zuhûrun felekde kim
Nâmın işitmemişdi ne Sâm u ne Kahramân
10. Devletle sen o sadra ki teşrîf eyledin
Bir yana durdu fitne cihandan hemân o ân
11. Âhir bilirdi kendüyi ma‘zûl çarh-ı dûn
Devletle ibtidâda vezîr olduğun zamân
12. Vasfın müzeyyel eyledi bir nev-kumâş ile
Nessâc-ı kilk-i nâdire-perdâz-ı nüktedân
13. Iydıyye câmelerle çıkup seyre dil-berân
Uşşâkın etdiler yeniden hâlini yaman
14. Bir bûse verdi bana ağız miskidir deyü
Bir tatlı dilli câna yakın tıfl-ı dilsitân
15. Kasr-ı cinâna azm edelim sevdiğim dedim
Ol hûr-veş dedi ne durursun aman hemân
16. Görmüş mü kimse Cedvel-i Sîmin nazîrini
Dil-berler atsa seyrine onun aceb mi cân
17. Havzın safâsını edemem hiç sana beyân
Düşdük bu gün o şûh ile zevrakda yan-be-yan
18. Besdir ki geçdi cânımıza rûzenin gamı
Cisr-i Sürûrdan geçelim bâri bir zamân
19. Ey sadr-ı muhterem ede Hak ıyd her günün
Vasfında ola böyle Nedîmâ şeker-feşân
 
Prof. Dr Muhsin Macit, Nedim Divanı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR ESERLERİ 511
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış