Lâyık mı güller açıla feyz-i bahâr ile


Esa
16.6.2017
 
1. Lâyık mı güller açıla feyz-i bahâr ile
Bülbül kafesde zâr u tenük hâr hâr ile
2. Âdem bu kaht-ı sâl-i ma‘ârifde reşk eder
Tahsîl-i nan-bahâ edene kisb ü kâr ile
3. Emdir leb-i hat-âverin ey sâki sun şarâb
Ol câm-ı la‘l-fâm-ı zümürrüd-nigâr ile
4. Kâr etdi nakşı ol bütün evvel derûna lîk
Âhir karârım aldı benim bir karâr ile
5. Mest olmadıkça çeşmi bulunmaz nizâm-ı hüsn
Bezmin gider tarâveti bir tevbekâr ile
323
6. Bir gün nesîm-i feyz bulup gülşen-i emel
Gül-gonca-i murâd açılır rûzgâr ile
7. Âyîneye yüz aklığı sîm-âbdır ey Nedîm
Sâf oldu sînemizde dil-i bî-karâr ile
8. Şermende eyledin bizi ey tab‘-ı bü'l-füzûl
Tanzîr-i nazm-ı hazret-i fahr-i kibâr ile
9. Nıhrîr-i asr Ârif Efendi ki fahr eder
Râzî der-i fezâ'iline iftikâr ile
10. Kindî ederdi kendi zebânın bürîde ger
Kilkin göreydi nazm-ı belâğat-şi‘âr ile
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış