Metâ‘-ı dil ki nessâc-ı fenâ kâlâlarındandır


Esa
15.6.2017
 
 
Metâ‘-ı dil ki nessâc-ı fenâ kâlâlarındandır
Hüveydâ anda teslîm-i rızâ damgalarındandır
2. Gönül bir bezm-i hâse'l-hâsa mahremdir ki câm-ı Cem
Sifâlin pâye-i pây-ı hum-ı sahbâlarındandır
3. Şîkest etdi zücâc-ı tevbemi bir âteşin mey ki
Nâsuh ol bâdenin rind-i kadeh-peymâlarındandır
4. Reh-i âmed-şod-ı dil-dârı nemnâk etmedir kârı
Sirişk-i dem-be-demler çeşm-i ter sakkâlarındandır
5. Garik-i aşkına çîn-i cebin-i nâzı hubânın
Nuhustin mevce-i deryâ-yı istiğnâlarındandır
6. O ebrûlar n'ola olsa perestişgâh-ı deyr-i aşk
Bütânın ol sanem mümtâz ü müstesnâlarındandır
 
7. Niyâz-ı vasl ile nev-devletân-ı mesned-i nâzın
Gam-ı imrûz-ı âşık va'de-i ferdâlarındandır
8. Rakîbe ruhsat-ı ta‘n-ı telâş-ı âşık -ı şeydâ
O mâhın gûşe-i ebrû ile imâlarındandır
9. N 'ola tab‘-ı Nedîmi feyz-i ilhâm eylese cûşân
Dür-i nazm-ı terin mevvâc olan deryâlarındandır
 
Bu gazel, Dr. Abdullah Öztemiz’in özel kütüphanesindeki bir şiir mecmuasında vardır.
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış