Ramazâniyye Der-Sitâyiş-i Sadr-ı a‘zam İbrâhîm Pâşâ


Esa
26.6.2016
Ramazâniyye Der-Sitâyiş-i Sadr-ı a‘zam İbrâhîm Pâşâ
 
1. Bağteten sâbit olup gurre firâşında imâm
Hâb içün yatmış iken etdi terâvîhe kıyâm
2. Baş kaldırmadılar öğleye dek uyhudan
Yevm-i şek zevkına hazırlanan ahbâb-ı kirâm
3. Serdi-i fasl-ı bahâr etmiş iken tab‘a eser
Ataş-ı rûze ona kıldı mükâfât tamâm
4. Şu soğuk günlere bir pâre ısındırdı bizi
Bir gün evvel erişüp geldi hele mâh-ı sıyâm
5. Pâsban verdi kudûmiyle cevâb eyleyene
 Ramazan geldi mi âyâ diyerek istifhâm
6. Çeşm-i Zerkâ-yı Yemâmeyle mi bakdı bilmem
Nazar-ı şâhide ahsentü zihî dikkat-i tâm
7. Bilemem ben de ki şâhidde mi takvîmde mi
Hele bir kizb var ortada budur sıdk-ı kelâm
8. Ehl-i keyfin birisi der ki behey sultânım
Aydın ay bellü hesâb olmadı şa‘bân tamâm
9. Bir iki miblağ-ı berş ile urup öldürecek
Geldiler eylediler böyle cihânı sersâm
10. Olacak oldu heman çâre ne şimden sonra
Edelim hükm-i kazâ destine teslîm-i zimâm
11. Şevkımız şimdi ona düşdi ki inşâ'allah
Ola sıhhatle selâmetle meh-i rûze tamâm
12. Kıla erbâb-ı dili âb-ı hayâta sîr-âb
Erişüp Hızr gibi âh mübârek bayrâm
13. İbtidâ ıyd gün icrâ-yı merâsimle geçüp
Gecesi dahı olup maslahat-ı hâb tamâm
14. Çün ikinci gün ola böylece ahd eylemişdim
Ki ne sabr eyleyim ol gün ne direng ü ârâm
15. Çekdirüp pek seherî doğruca Sa‘d-âbâda
Tutayım zinde iken cennet-i a‘lâda makâm
16. Varayım hâk-ı tarab-nâkine yüzler süreyim
Bir gün olsun alayım bâri felekden bir kâm
17. Havzdan kevser-i pâkîzeyi nûş eyleyeyim
Kasrdan bûy-ı cinânı edeyim istişmâm
18. Iyd ola fasl-ı bahâr ola da Sa‘d-âbâdın
Zevkini eylemeyim sıhhat olur bana harâm
19. Hurrem-âbâda varınca gideyim zevrak ile
Bî-kusûr eyleyeyim seyr-i kusûru itmâm
20. Bir münâsibce refîk ile girersek kayığa
Şevk ile kullanırız gayri bizimdir eyyâm
21. Sonra havzın öte yanına çıkup zevrakdan
Bir dıraht altına ferş eyleyeyim bir ihrâm
22. Keç edüp gûşe-i destârımı rindâne geçüp
Oturup eyleyeyim bir iki sâ‘at ârâm
23. Sonra alup elime ney-şekker-i kilk-i teri
Olayım vasf-ı cihan-dâver ile şîrîn-kâm
24. Ya‘ni hem-nâm-ı şeref-zâ-yı Halîl İbrahîm
Ki cihan buldu onun lutfu ile ziynet-i tâm
25. Âsmân-pâye hümâ-sâye vezîr-i a‘zam
Sâhib-i seyf ü kalem mâlik-i nakz u ibrâm
26. Seyfidir barıka-i hırmen-i âşûb u fiten
Kalemi ebr-i bahâr-ı çemenistân-ı merâm
27. Add eder beççe-i sîmurgı şikâr-ı lâgar
Hırmenin saha-i tedbîrde neşr etdiği dâm
28. Çarhdan pençe-i hurşîd adını mahv etdi
Pençe buyruldusunun şeş cihete saldığı nâm
29. Olsa ger bâd-ı semûm-ı sahatından pertâb
Ser-i bed-hâhına tâ haşr yağardı sarsâm
30. Olsa ger nâmiye feyz-i nazarından sîr-âb
Çeşm-i âhû bitirir bağda nahl-ı bâdâm
31. Çarhı kim himmet-i vâlâsı temâşâya çıkar
Tâ varır fark-ı sımâk üzre eder darb-ı hıyâm
32. Ahd-i lutfunda kemâl ehline göstermede çarh
Sûret-i mihr ü vefâyı felek-i âyîne-fâm
33. Hoşdur erbâb-ı dilin serleri mânende-i Cem
Sâfdır sîneleri şevk ile mânende-i câm
34. Şöyledir şöhret-i ihsânı ki şimdi etfâl
İbtidâ lutfunu vasf ile eder vasf-ı kelâm
35. Dîdesi dehşet ile hîrelenir çün huffâş
Peyker-i hançerinin görse dırahşın Behrâm
36. Âsaf-ı Cem-menîşâ dâver-i gerdun-kadrâ
Ey ki devrin sebeb-i tevbe-i çarh-ı hod-kâm
37. Sensin ol cûd-ı müşahhas ki zuhûrunla senin
Buldu tûmâr-ı neseb-nâme-i himmet encâm
38. Derinin beste-kemer çâkeridir heft ahter
Şem‘inin sûhte pervânesidir nüh ecrâm
39. İşte geldi der-i iclâline rû-mâl ederek
Ramazâniyye kasîdeyle Nedîm-i nâ-kâm
40. Ger kusûru var ise avf kıl ey kân-ı kerem
Tâzedir nazmı eger olsa da bî-reng ü nizâm
41. Hoş gelir tab‘a husûsa ramazân ayında
Bâve-i nev ne kadar olsa da nâ-puhte vü ham
42. Hak Te‘âlâ ede ikbâl ü celâlin efzûn
Emrine râm ola dâ'im felek-i bî-ârâm
43. Gece gündüz geçe âsâyiş ile evkâtın
Her şebin kadr senin her günün olsun bayrâm
 
Prof. Dr Muhsin Macit, Nedim Divanı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR ESERLERİ 511
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış