Şitâiyye’den “Kaside-i Şitâiyye Der-Zımn-ı Medh-i Pâdişâh-ı Cihân”


Esa
26.06.2016
 
Şitâiyye’den   “Kaside-i Şitâiyye Der-Zımn-ı Medh-i Pâdişâh-ı Cihân”
 
Ahmed Hân ve Vasf-ı İbrahîm Pâşâ
1. O rütbe etdi bu keskin soğuk zemîne eser
Miyân-ı cûyda gömgök kesildi nîlûfer
2. Başında kar saçağı sarık arkada sâde
Nice gezer bu soğuklarda bilmezem ar‘ar
3. Şitânın etdiği bîdâdı mülk-i gülşende
Efendi binde birin söylesem dolar defter
4. Ayağı donmadı mı havzın evvelâ başdan
Ya düşmedi mi çenârın eli çemende meger
5. Hazan yeli eser etmiş misâl-i rîh-i merak
Bu hastalık beden-i servi korkarım sarsar
6. Kanı çemendeki germiyyet-i tarab şimdi
Aceb ne hâlde bülbül dedikleri kaşmer
7. Komaz getirmeğe bûy-ı bahârı bâd-ı sabâ
Kenâr-ı bâmda yahlar durup yalın hançer
8. Uçar soğukdan efendi semender âteşde
Bir iki gün dahı böyle eserse bu sarsar
9. Bürûdet öyle ki buzlanmasın deyü lâyık
Konulsa penbeye yâkut-pâre-veş ahker
10. Açılmaz oldu çemenlerde çeşm-i şehlâsı
Degürdi nergise de çeşm-i rûzgâr nazar
11. Görüp bu hâli gülistânda dondu cedvel-i âb
Bahâra dek duramaz korkarım kenâr çizer
12. Kılıç gibi esiyor sarsar-ı zemistânî
Nihâl giyse n'ola yahdan âhenin miğfer
13. Kesâdı yok hele kış günleri akâr-ı gamın
Harâb hâneler akmazsa da yine damlar
14. Düşüp bu gece tevârîhe fikr-i gülle hezâr
Ayâz kıssasın etdi sabâha dek ezber
15. Şikeste-beste hele ben de bir gazel yapdım
Düşüp hayâlime ol şûh ile geçen demler
16. Şu sırma saçlara birden sarıldı sevdâlar
Emîn-i sîm-keşâna bu yıl göründü zarar
17. Pesend muhtesib-i asra etdi şeyhi bu gün
Usûl ile fıçının tâ dibinde der-çenber
18. Süzülüdüğünce çakır keyf çeşm-i şeh-bâzın
Hamâme-beççe gibi dil sakır sakır ditrer
19. Efendim âh havâlar bu gün soğuk diyerek
Sokuldu koynuna ol mâh-pârenin micmer
20. O tıflı duhter-i rezle biraz alışdırdık
Atar kapağı aman duymasın peder mâder
21. Mürâyî hamri müselles deyü satup zâlim
Şarâbın üstüne hürmet biraz da hîle katar
22. Yiğit mi oldun a cânım nedir bu kırmızı şâl
Başında dün dahı bağlıydı kırmızı çenber
23. Nedir bu sürhi-i rû bezme varmadın çünkim
Ya Ka‘beden mi gelirsin bu şekl ile kâfer
24. Görem ne vakt ki gerdişde çeşm-i gül-gûnun
Düşer hayâlime meclisde devr eden sâgar
25. Ol ebruvânı ki seyr eylesem gelir yâda
Miyân-ı pâdşeh-i dîne bend olan hançer
26. Cenâb-ı hazret-i Sultân Ahmed-i Gâzî
Derinde mihr ü kamer bende âsman çâker
27. Hesâb olunsa eger mukbilân-ı dergâhı
Kalır utârid ü bircis hâric ez-defter
28. Ne geldi âleme onun gibi şeh-i zî-şân
Ne hod vezîri gibi safder-i zafer-yâver
29. Semiyy-i cedd-i Nebiyy-i kerîm İbrahîm
Yemîn-i devlet ü dîn âsaf-ı cihan-dâver
…………….
 
Prof. Dr Muhsin Macit, Nedim Divanı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR ESERLERİ 511
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış