Târîh-i Berâ-yı Sulh-ı Afgâniyân


Esa
13.6.2017
 
Târîh-i Berâ-yı Sulh-ı Afgâniyân
 
1. Pâdişâh-ı heft-kişver şehriyâr-ı bahr u ber
Ya‘ni Sultân Ahmed-i Sâlis o İskender-siyer
2. Avn-i Rabbânî ile oldukda şark iklîmine
Mehçe-i râyâtı mihr-i âlem-efrûz-ı zafer
3. Cümle a‘dâ ser-fürû etdi hirâs-ı cân ile
Berk-ı tîğ-i can-güdâzı her tarafdan cilveger
4. N'ola tûfan-hîz olup kesse urûk-ı Şi‘ayı
Âb-ı şemşîri rızâ-cûy-ı Ebû-bekr ü Ömer
5. İnkıyâd etse becâ hâver-zemînin ser-keşi
Âftâb-ı âlem-ârâdır cihâna ser-be-ser
6. Düşmen-i bed-hâhının sâkıt hemîşe kevkebi
123
Etdi dolâb-ı felek tâli‘lerin zîr ü zeber
7. Rûzgârın dest-i bürdünden emîn etsin Hudâ
Sidre-âsâ şark u garba dâ'im olsun sâyever
8. Eyleyen tedbîrin ârâm u salâh-ı âlemin
Sadr-ı âlî-kadr İbrâhîm Pâşâdır meger
9. Tîr-i re'y-i sâ'ibi etdi güzer sad merhale
Urdu âmâc-ı merâmı yine gösterdi hüner
10. Kâr-ı zârın etdi encâmın nizâm-ı âştî
Âkıbet verdi nihâl-i arzû şîrin semer
11. Akd-ı sulhu gûş edüp hatîf dedi târihin
Oldu İrân ehli Sultân Ahmede ferman-ber 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış