Teşekkür Kudûm-ı Be-Hâne-i Kapûdân Mustafâ Pâşâ


Esa
13.6.2017
 
Teşekkür Kudûm-ı Be-Hâne-i Kapûdân Mustafâ Pâşâ
 
1. Sa‘âdetle gelüp ey âlemin düstûr-ı zî-şânı
Nişestin dûş-ber-dûş-ı sipihr etdi bu eyvânı
2. Bezendi makdemin çün sâha ezhâr ü fevâkihle
Unutdu hâtır-ı âzâde bostân u gülistânı
3. Hayât-ı câvîdanîsin ki geldin cism-i bîmâra
Bahâransın ki kıldın gülşene teşrîf erzânî
4. Tabîb-i illet-i âlemsin ey düstûr-ı mülk-ârâ
Bulur her kande varsan illet ü endûh pâyânı
5. Açıldı hâtır-ı eyyâm tefrîh-i kudûmunla
Bahâr etdin eyâ ebr-i kerem fasl-ı zemistânı
6. Hemân âmededir kim cedye tahvîl eyleyüp hurşîd
Bu dem şükrâne-i teşrîfine kurbân ede anı
7. Bu helvâ bezminin hakkâ ki olmaz vasfına kâdir
Nice garrâ kasîdeyle sitâyiş kılsa Hâkânî
8. Sen ol sadr-ı mu‘azzamsın ki görse haşmetin Örfî
Ederdi çün girîban çâk vasfı hân u hâkânı
9. Gelüp iclâl ile sıhr-ı güzînin eyledin ihyâ
Terakkî buldu yümn-i makdeminle devlet ü şânı
10. Bu lutfun ona verdi ol kadar feyz-i meserret kim
Pür oldu handeden mânend-i gül ceyb ü girîbânı
11. Sürûr u şevk ile buldu güşâyiş şöyle kim hâlâ
Derûnu subh-ı ıyda bahş eder envâr-ı pîşânî
109
12. Efendim iltifâtında aceb te'sîr vardır kim
Eder sîr-âb-ı şevk âb-ı hayât içmişce insânı
13. Aceb âb-ı hayât-ı ehl-perverdir müdâm olsun
Ki ihyâ eyledi bir reşhasiyle bu dil ü cânı
14. Ubûdiyyetde ibkâ eyleyüp bu bendeni ya‘ni
Yine şevk u tarabla eyledin pür tab‘-ı nâlânı
15. Efendim ol kadar memnûn-ı lutfundur tabî‘at kim
Hezâran beyt ile arz eylemek mümkin değil anı
16. Hudâ hem-vâre kılsın ömrünü iclâlini efzûn
Şeref-yâb eyleye sad sâl zâtın sadr-ı dîvânı
17. Hemîşe böyle sâ'ir kullarınla sıhr-ı zî-şânın
Gören sâyende mu‘tâd olduğu eltâf u ihsânı
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış