‘Iyd-ı ekber geldi sandum kim irişti nev-bahâr


Esa
12.09.2017
 
 
- . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
1.‘Iyd-ı ekber geldi sandum kim irişti nev-bahâr
 ‘Iydgâhı berg-i sebz itmiş ser-â-ser sebzezâr
2.Bâm-ı eflâk üzre sanmañ zâhir oldı mâh-ı ‘ıyd
 Göklere atdı safâdan tâc-ı zerrîn menâr
3.Karşumuzda salınur gayr ile ol serv-i revân
 Kendümi reşk ile ber-dâr ideyim Mansûr-vâr
4.Devr usûlin tutdılar cevr itmede dolablar
 Seyr idem diyü o mâhı eylemez bir dem karâr
5.‘Iydgehde raksa başlar cân bulur taht-ı revân
 Her kaçan rûh-ı revânum nâz ile olsa süvâr
6.Bir döner tasvîri çok fânûsa beñzer fi’l-mesel
 Şem‘-i rûyı şevkine raks itmede leyl ü nehâr
7.Dil-berüñ taht-ı revânda devrini seyr eyleyen
 Olur elbette ‘Atâyî gibi ser-gerdân u zâr
8.‘Iyd-ı ekber ol zamân olur ki ‘abd-i hâlisüñ
 Dest-bûsıyla müşerref eyleye sadr-ı kibâr
9.Ol gül-i bâg-ı fazîlet kim dem-i lutf-ı Hüdâ
 Eylemiş mahsûd-ı ‘ıyd u reşk-i eyyâm-ı bahâr
10.Bu du‘âmuz kim ola devr eyledükce mâh-ı ‘ıyd
 ‘İzz ü rıf‘at müstedâm u ‘ömr ü devlet pây-dâr
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış