Berây-ı Hazret-i Sadr-a‘zam Nâsûh Pâşâ


Esa
10.09.2017
 
5.
Berây-ı Hazret-i Sadr-a‘zam Nâsûh Pâşâ
 
. - - - / .- - - / . - - - / . - - -
 
1.Yine tâb-ı temîzî zerd idüp evrâk u eşcârı
 Dönüp her kûh-ı Tûr’a itdi peydâ her şecer-bârı
2.Tokındı levh-i billûr-ı felekden pertev-i hurşîd
 Misâl-i penbe sûzân eyledi gülşende ezhârı
3.Suyın aldı bu demde âteş-i sûzânı hurşîdüñ
 Sehâb itmişdi gerçi âb-dâde tîg-i kühsârı
4.Tuyup anı hemân şehr-i çemenden kaçdı bülbüller
 Ruh-ı zerdi-i varakda gördi çün âsâr-ı bîmârı
5.Leb-i cû huşk olup yarılmasun mı havf ile şimdi
 Yürür üstine hurşîd elde yalıñ tîg-i zer-kârı
6.Harâretle biraz yanup yakılsa vechi var zîrâ
 
 63b âdet-i suhandânî : şîve-i suhandânî B, şîve-i senâ-hânî C,D
 64b nüvâziş : nevâş E
 5. A 11a, B 9a, C 9a, D 11a, E 9b
 1b dönüp : dutup B,C, şecer-bârı : seher-bârı B,D
 ‘Aceb od virdi gülzâra temûzuñ nâr-ı âzârı
7.Yanup şâh-ı şecer bir dîk-i cûşân oldı her lâne
 Meger büryân ider tâb-ı temîzî bülbül-i zârı
8.Sararmış kâhlar döndi çemende nâr-ı kibrite
 Temûz âteş kodı yakmaga gûyâ şehr-i gülzârı
9.Yanup bustân ocagı ser-be-ser güllre kül olmışdur
 Nihâl-i gül dibinde seyr idüñ hâkister-i nârı
10.Tokundukca misâl-i âb kibrît eyledi ifnâ
 Şu‘â‘-ı mihr-i Enver atlas-ı sebz-i çemenzârı
11.Cihân-sûz olacagın ‘ilm-i kef erbâbı söylerdi
 Hutûtıyla görelden pençe-i mihr-i pür-envârı
12.Bu za‘f ile bizi germî-i gerdûn öldürür bir gün
 Belî bî-hûş ider pür-tâb olan germ-âbe bîmârı
13.Defin yakdı tutarken nâr-ı mihre pâresi kaldı
 Hilâl olmış degül bezm-i sipihrüñ mâh-ı nûrânı
14.Meger sür‘at idüp gerdûne-i gerdûn tutuşmuşdur
 Koşınca eşheb-i subh ile şeb-dîz-i şeb-i târı
15.Misâl-i nakş-ı ber-âb ola zâ’il tâb-ı germâdan
 Bu demde itselerdi levh-i sîm üzre kalem-kârî
16.Sikender şimdi vaz‘ itse gerekdür mîl-i mir’âti
 Olup mihr ile pür-âteş olurdı nûr-ı ebsârı
17.Beyâz-ı subh-ı kefdür kaynamakdan eyledi zâhir
 Düşüp tâb-ı temûzuñ lücce-i hadrâya âsârı
18.Gelince murg-ı zerrîn-bâl-i mihr ol âb-ı germ içre
 Dökildi per ü bâli sanma düşdi hâke envârı
19.Yine te’sîr idüp tâb-ı temûzı ham-be-ham kıldı
 ‘Aceb mi kûteh itse zülf-i müşgîn-i şeb-i târı
20.Bu demde şeb meger iksîre mâlik magribîdür kim
 Eritdi pûte-i gerdûnda kurs-ı mâh-ı nevvârı
 
 15 b demde : demle A,B
 16a gerekdür : eger kim B,C,D
21.Kelef sanma o kurs-ı kem-‘ayârı eyledi altun
 Komışdur cevher-i hâk-i der-i sadr-ı kerem-dârı
22.Ser-efrâz-ı yegâne mesned-efrûz-ı ‘atâ-bahşî
 Nesak-sâz-ı zemâne hânumân-sûz-ı sitem-kârî
23.Emîn-i dîn ü devlet sadr-ı ‘âlî-kadr Cem-rütbet
 Mu‘în-i mülk ü millet mahz-ı lutf-ı Hazret-i Bârî
24.Vekîl-i muklak-ı şâh-ı cihân kim dil uzatdukca
 Virür tîgi cevâb-ı da‘vi-i hasm-ı tebeh-kârı
25O kûh-ı pür-salâbet kim kemergâhında şemşîri
 Su gibi sürdi bâg-ı memleketden hâr-ı âzârı
26.Rikâb-ı eşheb-i ‘azmi hilâl-i ‘âlem-i nusret
 Tınâb-ı hayme-i kadri şihâb-ı çarh-ı sâlârî
27.Hatıyla nâme-i lutfı yem-i ‘anber kef-i ihsân
 Zülâl-i sârim-i kahrı zevâl-i nakş-ı gaddârı
28.Nişân-ı baht u ‘izzetdür mahall-i na‘l-i yekrânî
 Hat-ı menşûr-ı devletdür gubâr-ı sümm-i reh-vârı
29.Güneş gibi cihân-efrûz ‘âlem-sûz olur bir gün
 Cemâliyle celâl izhâr idüp hurşîd-i ruhsârı
30.Vezân olsa nesîm-i lutfı nüzhetgâh-ı dünyâya
 Virirdi bûy-ı verd-i âteşîni ‘unsur-ı nârı
31.Olurdı her sadef bir micmer-i sîmîn-i pür-ahker
 Semûm-ı kahrı âteş-bâr iderse ebr-i âzârı
32.Zamân-ı ‘ismetinde kimseyi aglatmadı kimse
 Meger zâhidleri pîr-i tarîküñ vaz‘ u tezkârı
33.Tutar togrıtmaga nâr-ı şafakla dem-be-dem gerdûn
 Hilâli itmege der-bânına bir çûb-ı zer-kârî
34.Nizâmü’l-mülk aña hidmet yanaşdurmaga bulsaydı
 Çekerdi pîş-keş esbin olurdı gâşiye-dârı
 
 21a eyledi : itmege B,C,D
 29a bir gün : dâ’im B,C
 33a togrıymaga : turuşmaga B,B,E, şafakla : şafakda B,C
35.Yanında hoş geçüp dâ’im olurdı gark zer ü zîver
 Dil-âverler misâli hançer-i tîz-i güher-bârı
36.Melah gibi ‘adûyı kiştzâr-ı mülk ü milletden
 Güzel def‘ eyledi sâz-ı hadeng-i tîz-i minkârı
37.Misâl-i rişte vü sûzen geçer pûlâddan tîri
 Eger kim penbeden de olsa peykânı ider kârı
38.Perîşân itdi bûy-ı hulkını tokundurup sarsar
 ‘Aceb mi kürkini tersine giyse müşg-i Tâtârî
39.Niçe ta‘dâd ide ihsânın anuñ pençe-i hurşîd
 İder der-kâr egerçi rûz u şeb engüşt-i envârı
40.Dönüp şekl-i kasîdem tâze-hat bir hûb-ı mevzûna
 Meyânına sarıldı şâ‘irüñ bu nazm-ı hem-vârı
41.Dili sûzân u giryân eyler alup zülf-i mekkârı
 İder peydâ nitekim berk ü bârân ebr-i âzârı
42.Ruh-ı gül-fâmın öpmez sûz-ı dil soldurmadan korkar
 Yüzin sürmez gözinden sakınur ‘âşık hat-ı yâri
43.Hayâli dîdeye gelse çalar cân nakdin ol gamze
 Dem-â-dem ugrıya yol gösterür çeşm-i siyeh-kârı
44.Niçe demdür ki gül-bangın çeker ol verd-i handânuñ
 Ne var zindân-ı mihnetden halâs itse dil-i zârı
45.Hazân evrâkı hasret-nâmelerdür kim revân itdüm
 Ser-i kûyına yârüñ peyk idüp bâd-ı çemenzârı
46.Hüdâvendâ benem ol hüsrev-i fermân-dih-i ma‘nâ
 Ki açdı mülk-i nazmı tab‘umuñ tîg-i güher-bârı
47.Libâsı beytümüñ iller libâsına kıyâs olmaz
 Olur mı hiç berâber âsterle Ka‘be astârı
48.Bu tomârum yiter ma‘nâsı mülk oldugına hüccet
 Bi-hamdillah ki yok mazmûnına hasmuñ da inkârı
49.Irakdan gösterür âyînedândur hâme destümde
 İder zâhir kümûn-ı gaybdan ebkâr-ı efkârı
 
 35b misâli : misâl A,C
 49a gösterür : gösteren C,D
50.Olur nûr-ı siyâha gark kâgıd lafz-ı rûşenle
 Sevâd-ı hatta salsa şeb-çerâg-ı tab‘um envârı
51.‘Atâyîyem cihânda az düşer nazmum gibi cevher
 Benümle müdde‘î bahsi demez terk itsün iksârı
52.Bulınmaz degme bir gencînede dil la‘l bu gerekdür
 Velîkin zehr-i kahr itdi anı bâ-zehr-i zengârî
53.Egerçi gezdürürler gûşe gûşe cevher-i nazmum
 Bu bâzâr içre âyâ kim bulınmaz bir harîdârı
54.Gamından niçe demlerdür ider şehr-i ‘adem ‘azmin
 Ümîd-i lutfuñ egler serverâ tıfl-ı dil-i zârı
55.Bi-hamdillah baña yitmez mi bu ser-mâye-i devlet
 Ki oldum bir senüñ gibi kerem-kâruñ senâ-kârı
56.Bilürler kadrüñi ey dil ne lâzım hod-furûş olmak
 Yiter germ eyledüñ fasl-ı temûzî gibi bâzârı
57.Du‘â-yı devlet ü ikbâl ile müşgîn-tırâz idüp
 Dilâ tayy eyle tomâr-ı tavîlü’z-zeyl-i eş‘ârı
58.Nitekim eyleye germâda tâb-ı âteş-i hurşîd
 Hevâ-yı münkalib zîbâk gibi cûy-ı çemenzârı
59.Salup şemşîr-i âteş-tâbı dâ’im Zülfekâr-âsâ
 Güm ide leşker-i a‘dâyı deryâ-yı Necef-vârî
60.Müdâm olsun kef-i destinde âteş-berk-i şemşîri
 Cihân-efrûz-ı re’fet-hâne sûz-ı mülk-i gaddârı
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış