Berây-ı Sadrü’l-‘ulemâ Hazret-i Es‘âd Efendi Sellemallahu


Esa
10.09.2017
 
Berây-ı Sadrü’l-‘ulemâ Hazret-i Es‘âd Efendi Sellemallahu
 
- . / - . - . / . - - . / - . –
 
1.Evsâf-ı rûy-ı yâri ider ezber âyine
 Dil-beste oldı ‘ârızına beñzer âyine
2.Cebhe latîf sîne mücellâ ‘izârı sâf
 Endâm-ı pâkine nazar it her yir âyine
 
3.İtdi nigâr-hâne-i Çîn ‘aks-i ruhleri
 Dükkâne câ-be-câ dizüp ol berber âyine
4.Bâzâr-ı hüsnüñ âyine cinsinden it hazer
 Evvel nazarda sînesini eyler âyine
5.Âh eylesem hicâb ile gark-ı ‘arak olur
 Gûyâ nefes tokınmagıla derler âyine
6.Beñzetdi zülfi halkasına kendin enebin
 Hışm idüp aña itse nola çenber âyine
7.Mir’at-ı çarha olmış idi deste dûd-ı âh
 Mîl üzre yapmadın dahi İskender âyine
8.Dag-ı nigâr sîne-i zerdümde yaraşur
 Pervâzı zer olursa bulur zîver âyine
9.Nakşın çıkardı pâk-cilâda güzellerüñ
 Mânî-misâl olalı sûret-ger âyine
10.Meşşâta-ı ‘arûs-ı murâd olsa vechi var
 Şol dem ki ola aña ruh-ı dil-ber âyine
11.Sürildügince mıskale-i cebhe-i kibâr
 Olur ruhâm-ı ferş-i der-i dâver âyine
12.Es‘âd Efendi hazreti kim rûy-ı bahtına
 Tutar felekde mihr ü meh-i envâr âyine
13.Ol hüsrev-i serîr-i fezâ’il ki gelmedi
 Mânend ü misli bir dahi ‘âlem-serâyına
14.Bir kere eylese nazar-ı lutf ile nigâh
 Tâvûs üzre görine her şeh-per âyine
15.Olsaydı nâr-ı kahrına ger bir nefes karîn
 A‘dânuñ ide dîdelerin bî-fer âyine
16.İrse nesîm-i terbiyeti sahn-ı gülşene
 Verd-i beyâzı ola safâ-güster âyine
 
 
 
17.Tîr-i kemân-ı himmetine tutmaga siper
 Pûlâd-ı çarh olmaya bir kemter âyine
18.Sümm-i semendi mükhüle-i çeşm-i rûzgâr
 Rahşında na‘li mîh ile pür-cevher âyine
19.Sâgar gibi dü-rûy olup ayakda kalmadı
 İhsân-ı rûyine olıcak mahzar âyine
20.Göstermege ‘Atâyî saña bikr-i fikrini
 Gâhî redîf-i şi‘r-i terin eyler âyine
 
Yine dükân-ı medhüñe her satrı şi‘rümüñ
 Asdı siyâh rişte ile yir yir âyine
 İrdi şu dem ki âyine-veş kalbi sâf ile
 İdem du‘âñı mihr-i bülend-ahter âyine
 Tâ kim nukûş-ı nîk virdi halk-ı ‘âleme
 Göstermege felekde ola ahter âyine
 Her lahza saña sûret-i ikbâl gösterüp
 Evbâr-ı şekli göre ‘adûlar her âyine
25Dâ’im bu gösterişle olup sadr-ı kâm-kâr
 Re’yüñ ‘arûs-ı mülke ola enver âyine
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış