Sa‘âdetlü Pâdişâh-ı ‘Âlem-penâh Hazretleri


Esa
10.09.2017
 
 
 
Sa‘âdetlü Pâdişâh-ı ‘Âlem-penâh Hazretleri Sefere Gitdükde Virilmişdür
 
- . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
1.‘Azm-i rezm idüp şeh-i kişver-güşâ-yı kâm-yâb
 Sarsar-ı kahrıyla saldı cân-ı hasma ıztırâb
2.Geldi ol demler ki enfâs-ı du‘â-yı ehl-i hâl
 Hükmin izhâr eyleyüp ola felekden feth-i bâb
 
3.Esdi ol bâd-ı sehergâhî ki dest-i lutf ile
 Eyleye ruhsâre-i maksûddan ref‘-i nikâb
4.İrdi ol günler ki sûr-ı pür-sürûr idüp guzât
 Nev-‘arûs-ı fethe hûn-ı hasm ola gül-gûn-hizâb
5.İtdi a‘dâ-yı zagân girdâra kasd-ı intikâm
 Her dil-âver şeh-per-i terkeşle mânend-i ‘ikâb
6.Küre-nây-ı remze âheng oldı kûs-ı heft-cûş
 Kâse-i tanbûra döndi yankılandı nüh-kıbâb
7.Deprenüp gark-ı şecâ‘at merd-i remzüñ sînesi
 Ceng-i harbîden hurûşân oldı mânend-i rebâb
8.Nîzeler sûzen-veş itdi çarh-ı atlasdan güzâr
 Âsterdür şukka gûyâ riştedür târ-ı şihâb
9.Nevk-i rümh itdi kalem-kârı sipihrüñ safhasın
 Hatlarıyla levh-i usturlâba döndi âfitâb
10.Virdi hakkâ kim Süleymân bârgâhından nişân
 Fîl-i çengîlerle bebr-i ser-keş ü Şîrân-ı gâb
11.Kûh-ı kûhân üştür-i ser-mest kim tutdı yükin
 Virdi germiyyet-i zer surh aña çün sahbâ-yı tâb
12.Çıkdı bir ‘asker ki olmaz kemterîn saffı anuñ
 Gelse âlây ile Cemşîd ü Cem ü Efrâsiyâb
13.Kıldı ol deryâ gibi ‘askerle ‘azm-i haymegâh
 İtdi bürrân içre bahr-ı sebzezârı pür-habâb
14.Döndi şem‘-i şu‘leye altun ‘alemle ol sütûn
 Hayme-i zengâr-ı zerrîn-felek-i sîmîn-tınâb
15.Oldı dest-i nusretle altun göbeklü bir siper
 Hayme-i zengâr-ı zerrîn felek-i sîmîn-tınâb
16.Hargeh-i gerdûn-nişân öñinde gûyâ tuglar
 Oldı kapmaga hamâm cân-ı a‘dâyı sehâb
17.İtdi orduyı ihâta top-ı gerdûn-kûblar
 
Hak bu kim özge tılısm oldı o genc-i pür-kıbâb
18.Cân bulur kazdıkca gûyâ ejder-i efsurdedür
 Utına degseñ ider her biri bir şehri harâb
19.Hasma karşu dâ’imâ atlamaga durur hemân
 Zabt içün zencîre çekmiş hüsrev-i mâlik-rikâb
20.Saff-ı âhen-pûş-ı ceyşin sedd-i İslâm eyledi
 Bârekallah dâver-i Cem-kadr İskender-cenâb
21.Mâh-ı ‘Âlî-menzilet hâkân-ı Haydar-menkabet
 Şâh-ı kisrâ ma‘delet Dârâ-yı Kârûn-ihtisâb
22.Pâdişâh-ı bahr ü ber kişver-güşâ-yı dâd-ger
 Hüsrev-i ‘âlî-nazar fermân-revâ-yı şeyh ü şâb
23.Kâhir-i Gîv ü Peşen a‘dâ-küş-i düşmen-şiken
 Kahramân-ı tîg-zen sâhib-kırân-ı kâm-yâb
24.Hazret-i Sultân ‘Osmân Hân-gâzî kim virür
 Gerd-i süm-i eşhebi çeşm-i nücûma fer ü tâb
25.Ol şehen-şâh-ı felek hargâh-ı ‘âlî-câh kim
 Tîg-i âteş-tâbı eyler zümre -i bed-hâhı âb
26.Ol şehen-şâh kim salup tabura top-ı haşmeti
 Kabr-i kâfir-veş ider handekleri cây-ı ‘azâb
27.Ol şehen-şeh kim ider deryâda hûn-ı hasm ile
 Zevrakın câm-ı şarâb u güllesin yir yir hibâb
28.Ol şehen-şeh kim kılur sahrâda nûr-ı kahr ile
 Hayme-i hasmı fişek çadırları gibi harâb
29.Berk-i âteş-tef-i kahrı hırmen-i a‘dâya nâr
 Bahr-i gevher kef-i tîgi ravza-ı İslâma âb
30.Köhne çârûb-ı deri şeh-per-i fark-ı Keykubâd
 Kemterîn ferrâşesi tâc-ı ser-i Efrâsiyâb
31.Virdi sıyt-ı top-ı gerdûn-kûbı çarha zelzele
 
 
 Saldı reşk-i tab‘-ı gevher-rîzi bahre ıztırâb
32.Pençe-i kahrıyla hokkâ oldı nevk-i hâmesi
 Fitne-bend ü dehr-i dûn müşkil-güşâ-yı şeyh ü şâb
33.Bend-i kahrı ger mesîl-i fitneyi sedd itmese
 Yürimez kalurdı devrinden bu köhne âsiyâb
34.Bezm-âsâ pençe-gûr olurdı gâh idmân içün
 Lîk yokdur pençe-i hûrşîdde ol deñlü tâb
35.‘Âleme bast itdi yolıyla bisât-ı re’feti
 Çarh-ı kej-rev nola ser-keşlikden itse ihtisâb
36.Kimseden hîç kimse bir kişverde incinmiş degül
 Kat‘-ı Nîl-i Mısr’da ola meger kim şekker -âb
37.İrse sahn-ı bâga bûy-ı lutfınuñ bir nefhası
 Penbe-i verd-i sefîdi eyleye pür-müşg-i nâb
38.Berg-i gülbün mastar-ı pür-rişte olsa yaraşur
 Yazsalar gül safhasına midhatinden bir kitâb
39.Matbah-ı in‘âmınuñ bir sürfe sahnı sanurın
 Birbiri üzre göründükce sipihr-i nüh-kıbâb
40.Vakt-i rezm olsa olur her bir bendesi bir şîr-i ner
 Hasm-ı mekkâr olur ol dem bere-i âhû-şitâb
41.Bahs idem dirse başın yir düşmen-i hayvân-sıfat
 Kulları hasma sunar mânende-i şîrân-ı gâb
…….
………….
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış