Sadr-ı a‘zam Murâd Pâşâ’ya Haleb’den Geldükde Virilmişdür.


Esa
10.09.2017
3.
Müeyyidü’d-dîn Müşeyyidü’d-devle Sadr-ı a‘zam Murâd Pâşâ’ya Haleb’den
Geldükde Virilmişdür.
 
- . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
1.Müjde ey keştî-nişîn-i bahr-ı hicr-i bî-girân
 Oldı maksûda muvâfık rûzgâr-ı bî-emân
2.Müjde ey güm-kerde-râh-ı vâdi-i cevr ü sitem
 İrişüp Hızr-ı hidâyet itdi kalbüñ şâd-mân
3.Müjde ey pejmürde-dil geldi Mesîh-i rûh-bahş
 Şâd ol ey dil-haste cân irdi tabîb-i mihr-bân
4.Biñde birin idemez bu müjdegânınuñ edâ
 Haşre dek olsa sabâya ebr-i nîsân dür-feşân
5.Bu peyâmı gûşına irgürse bâd-ı subh-dem
 Bir tabak altun nisâr eylerdi verd-i gülsitân
6.Nakd-i cândur böyle peygâmuñ muhassal müjdesi
 Niçeler şimdi sürûrından ‘aceb mi virse cân
7.Hayli demdür olmayup düzd-i havâdisden emîn
 Çâr-sûy-ı dîn ü devlet bulmadı emn ü emân
8.Gayret-i Hak zâhir oldı geldi çıkdı ‘âkıbet
 Hâdi-i râh-ı sa‘âdet Mehdi-i âhir-zamân
9.Neyyirüm kişver-güşâ a‘dâ-küş-i efser-rübâ
 Behmen-i zerrîn-kabâ sâhib-kırân-ı kâr-dân
10.Âsaf-ı Cem-menkabet destûr-ı ‘âlî-menzilet
 Hamletü’l-mülk -i fütüvvet dâver-i kişversitân
11.Kaht-rân-rezm ü Nerîmân-‘azm Behrâm-intikâm
 Kahramân-kahr Sikender-kadr ü Dârâ-âsitân
12.Ya‘nî ser-dâr-ı cihân-sâlâr-ı haydâr-gîr ü dâr
 Sadr-ı a‘zâm server-i ‘âlem vezîr-i kâm-rân
 
13.Ol süvâr-ı ‘arsa-ı ikbâl-i devlet kim olur
 Gerd-i rahşı rûşenâyî bahş-ı çeşm-i ahterân
14.Nîze-i hârâ-güzârı ejder-i merdüm-rübâ
 Nâvek-i a‘dâ-şikârı şâh-bâz-ı bî-emân
15.Âb-ı tîg-i bî-dirîgi cûy-bâr-ı bâg-ı dîn
 Tâb-ı rûy-ı meh-fürûgı âfitâb-ı âfitâb-ı ‘izz ü şân
16.Bârekallah dâver-i Dârâ der-i Cem-bârgâh
 Levhaş-allah sadr-ı vâlâ-kadr-i Keyhüsrev-nişân
17.Oldı yümn-i himmetüñle tîg-i fitne der-niyâm
 Eyledüñ çün kim hüsâm-ı ihtimâmı der-miyân
18.Râst gelmez atlas-ı gerdûn kad-i ikbâlüñe
 Gerçi her şeb çırpılar anı şihâb-ı âsumân
19.Kâse-i zerrîn-mâhı çenber-i çarha koyup
 Döndürür bezmüñde lü‘bet-bâz gerdûn her zamân
20.Şâh-râh-ı devletüñde mâh-ı bedr ile felek
 Sâ’il-i cûduñ olup gûyâ tutar destinde nân
21.Sürmese toprak-sevâd-ı Şâmdan re’yüñle ger
 Almaz idi kal‘a-ı eflâki şâh-ı ahterân
22.Pîlinüñ gûşı kulak sürfe ola bagrı kebâb
 Gelse bezm-i rezmüñe ger hâkim-i Hindûsitân
23Keştî-i hâki yürüdür bâd-bân-ı hargehüñ
 ‘Azm-i râh itdükce eylerseñ nola tayy-ı mekân
24.Âşiyân-ı murg-ı nusretdür koluñda her siper
 Şâh-ı gülistân-ı himmetdür elüñde ol Sinân
25.Gâh yaprak geh kelem işler fezâ-yı cengde
 Nahl-ı cism-i gülşene ol tîg-i tîz-i cânsitân
26.Atduguñ düşmez yire murg-ı hümâdur nâveküñ
 Bu ‘acebdür kim dil-i a‘dâda eyler âşiyân
 
27.Eyleyüp tîrin şihâb u yayını kavs-i kuzâh
 Yaraşur kavvâsuñ olursa o gökce âsumân
28.İbtidâ küffâre salduñ âteş-i şemşîrüñi
 Mahşer-i ceng içre virdi nâr-ı dûzahdan nişân
29.Güllesi seng-i siyeh-harrâkdur oldı külâh
 Başına od yakdı âteş-berk-i tîg-i hûn-feşân
30Darbet-i şemşîrüñi gördi tahammül idemez
 Virdi sulh üzre harâc âc âhir krâl-ı bed-gümân
31.Hatt-ı dil-ber gibi çıkmışdı Celâlî her taraf
 Yir yüzin pâk itdi anlardan o tîg-i zer-feşân
32.Safha-ı ‘âlemden itdi ser-te-ser tîgüñ tırâş
 Beñzedi yañlış yazılmış satra saff-ı düşmenân
…….
………….
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış