Sadr-ı A‘zam Nâsuh Pâşâ’ya Virilmişdür


Esa
10.09.2017
4.
Berây-ı Tehniyet-Kudûm Hazret-i Sadr-ı A‘zam Nâsuh Pâşâ’ya Virilmişdür
 
. - . - / . . - . / . - . - / . . –
 
1.Sehergeh Âsaf-ı sâhib-kırân-ı ‘Osmânî
 Müşerref eyledi kudûmıyla sadr-ı dîvânı
2.Ayagı tozı ile geçdi mesned-i câha
 Münevver eyledi hakkâ ki çeşm-i a‘yânı
 
3.Görünce savlet-i merdânesini şîr-i felek
 Sarardı havf ile beñzinde kalmadı kanı
4.‘Aceb mi sulha boyun virse hasm-ı gerden-keş
 Çün oldı aracı ortada tîg-i bürrânı
5.Derâ-yı üştür-i ‘azmi münebbih oldı meger
 Uyardı dîde-i pür-hâb-ı baht-ı erkânı
6.Usûle uydı ‘acem tutdı eski kânûnı
 Salınca ‘âleme âvâze şevket ü şânı
7.Metâ‘ vü mülki ile germ-i pîle-veş âhir
 Musahhar eyledi tedbîri Şâh-ı İrânı
8.Zamân-ı emn ü emân irdi ‘ahd-i ‘adlinde
 İder bu ‘ahd ü emân şâd ehl-i îmânı
9.Gül-i nev-âmede-i gülsitân-ı devletdür
 Dil ehli olsa nola ‘andelîb-i hoş-hânı
10.Çemende mutrıb-ı bülbül nevâ-yı mehdin okur
 Gülüñ defin nola pür kılsa ebr-i nîsânı
11.Olurdı atlas-ı gerdûn sezâ-yı pây-endâz
 Urılsa ger aña tamga-yı na‘l-i yekrânı
12.Gül-i murâd biter kande kim sala sâye
 Nihâl-i bâr-ver-i kâmet-i hırâmânı
13.‘Aceb degül mi bu kim bâg-bân-ı lutfı anuñ
 Müdâm sâyede besler gül-i gülistânı
14.Sa‘âdet ol şeh-i devlet-karîne kim bahtı
 Mukârin eyledi sâhib-kırân-ı devrânı
15.Vezîr-i şâh-nazar Âsaf-ı Süleymân-fer
 Müşîr-i hûb-siyer lâyık-ı cihâniyânı
16.Her ne bir kûh-ı vegâ şîr-i bîşe-i heycâ
 Dilîr-i ma‘reke-ârâ Tehem-ten-i sânî
 
17.Hidîv-i Gîv-salâbet Nâsûh Pâşâ kim
 Çeker massâfına gelse peşîn peşîmânî
18.Ol âfitâb-ı cihân-tâb-ı nusret kim
 Şu‘â‘-ı nîzesi âfâkı itdi nûrânî
19.Hıyâm-ı zerkeş ile tugı âsumân-ı sehâb
 Sihâm-ı terkeş ile tîgi berk ü bârânî
20.Kıbâb-ı zer-‘alem-i çetri câmi‘-i şevket
 Münâdîdür iki yanında tuğ-ı sultânî
21.Harîm-i bezmine çârûb inâka-ı hüsrev
 ‘Aceb mi eylese ferrâşe târ-ı hâkânî
22.Vegâda zer ‘alemin çûp-ı nîze üzre gören
 Sanur ki nîze kadar çıkdı mihr-i rahşânı
23.Sahîl-i esbini nâ-geh işitse ma‘rekede
 Bıraga havf ile teb-lerze şîr-i gurrânî
24.Musahhar olsa nola hükmine rikâb-ı umûr
 Dü-şâha urdı aña gülüñ ‘anber-efşânı
25.Olurdı mühresi nâfe şikeste pâresi ‘ûd
 Tokınsa serv-i revâna nesîm-i ihsânı
26.İderdi zevrak-ı nüh-bâd-bân-ı çarhı şikest
 Getürse sarsar-ı kahrı hurûşa ‘ummânı
27.Kalurdı hâme-sıfat hasr olup tekellümden
 Dil itse vasf-ı vekârında menkabet-hânî
28.Katâr-ı ebr-i bahâr u şihâb ile keyvân
 Revâ budur ola hargâhınınuñ şütür-bânı
29.Gül ile urmadı devrinde kimseyi kimse
 Meger ki gülbün-i gül ‘andelîb-i nâlânı
30.Nigâh-ı merhamet ümmîd ider zamânında
 Gazâl-i bâdiyeden nere şîr-i gurrânı
31.‘Ulüvv-i süllem-i kasr-ı celâline nisbet
 Kemîne pâyesidür kürsi-i Nerîmânî
 
32.Geçerdi cânına tâb-ı eşi‘a-ı tîgi
 ‘Adû göreydi vegâda o mihr-i rahşânı
33.Semendinüñ ayagı mîl-i hâlgâh oldı
 Ser-i ‘adû-yı bed-endîş gûy-ı galtânı
34.Urıldı edhem-i şâha hilâlden tamga
 Meger tavîle-i kadrinde oldı yekrânî
35.Konulsa levh-i zer-i mihre şeb-çerâg kamer
 Licâmına şafak olmaga olmaz erzânî
36.Keşef gibi nice baş göstere zamânında
 Ki koydı koz kabına ehl-i zulm ü tugyânı
37.Ne yüzla da‘vâ-yı merdî ider ki şâh-ı ‘Acem
 Virürdi sulh içün olsa yedinde biñ cânı
38.Revâ budur ki gelüp itdi tugını cârûb
 Ola bu resm ile ferrâş-ı sahn-ı meydânı
39.Sahâda nice berâber tutar anuñla felek
 Ki basdı pençe-i kahrı kef-i zer-efşânı
40.Yiter zemîne sehâb-ı kef-i zer-efşânı
 Dökerse dürrini deryâya ebr-i nîsânı
41.Müşîr-i şîr-dilâ Âsaf-ı Hüdâvendâ
 Eyâ vezîr-i cihân-gîr-i mülk-i ‘Osmânî
42.‘Atâyî bende-i dîrîne-i kemîneñdür
 Mahaldür aña iderseñ nigâh-ı ihsânî
43.Zemânede benem ol şâ‘ir oğlı şâ‘ir kim
 Baş egdi nazmuma dünyânuñ ehl-i ‘irfânı
44.Hezâr-hâce debistân-ı fazlumuñ tıflı
 Tufeyl-zâde-i tab‘um hezâr-ı Hâkânî
45Hizâne-hâne-i nazm oldı mülk-i mevûsum
 Musahhir-i kalemüm hıtta-ı suhan-dânî
 
46.İderdi âyine vaz‘ında anı pîş-nihâd
 Safâ-yı tab‘umı görse hakîm-i Yûnânî
47.Velî ne çâre cefâ-yı felekle ehl-i dilüñ
 Yiriyle kalmadı sabr u karâra dermânı
48.Nevâ-yı nâle vü savt-ı figânum ile benem
 Riyâz-ı ma‘rifetüñ ‘andelîb-i nâlânı
49.Niçe zamân idi kim devr-i çarh-ı kej-reftâr
 Gubâr-ı gam ile virdi baña perîşânî
50Zemîne resm-i cefâda zemâne olmış idi
 Olurdı geçdügi nakşuñ dil ehl-i hayrânı
51.Yed-i cefâ ile der-beste idi genc-i murâd
 Zemâne tîg-i tılısm itmiş idi harmânı
52.Elinden almaga sa‘y eyler idiler yolda
 Ricâ-yı lutf ile cerrâr tutdugı nânı
53.Satardı Yûsuf-ı Mısr olsa bir dilim nâna
 Biri birini bu kaht-ı keremde ihvânı
54.Bu demde gonce-i dil dest-i rûzgâra düşüp
 Bir olmış idi girîbânı ile dâmânı
55Hüdâ bilür ki ümîd-i bahâr-ı lutfuñ idi
 Tutup turan o dil-efgâr-ı hâr-ı hicrânı
56.Kudûmuñ ile olurdum dile tesellî-bahş
 Sevindürüp bu hoş-âmedle cân-ı nâlânı
57.Müdâm eyler idüm tıfl-ı şîr-horde gibi
 Nevâ-yı medhüñ ile medh-i sînede cânı
58.Hezâr-şükr-i Hüdâ kim emân-ı ‘adlüñ ile
 Alındı çarhuñ elinden bu gün girîbânı
59.Koyup cefâyı felek i‘tizâra yüz tutdı
 Ezelden itdügine gösterüp peşîmânî
 
60Yine fütâdelerüñ döndi üstine gerdûn
 Zemîn el üzre tutar oldı ehl-i ‘irfânı
61.Dilâ çün eyleyesin bikr-i pâk-fikri ‘arûs
 Sevâd-ı hatt-ı suhandur anuñ şebistânı
62.Şu nakşı it aña kilk-i güher-nisâr ile
 Bakan revâ göre dâmâd-ı himmete anı
63.Simât-ı safhada hân-ı suhan çeküp andan
 Du‘âya başla budur ‘âdet-i suhandânî
64.Hemîşe tâ ki çıkup âfitâb-ı ‘âlem-sûz
 Gelüp nüvâziş ile güldüre gülistânı
65.Fürûg-ı ‘adli ile toslun âsumân u zemîn
 Nesîm-i lutfı pür itsün sipihr-i gerdânı
66.Nehâr-ı devleti mahsûd-ı sâ‘at-i nev-rûz
 Bahâr-ı ‘izzeti reşk-i riyâz-ı rızvânı
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış