Seyyid Lokman Aşuri Hayatı ve EserleriLokmân b. Hüseyin- Selîm Hânnâme ad (TSMK, III. Ahmed, nr. 3595, vr. 141a)

 

SEYYİD LOKMAN’IN HAYATI

 

Seyyid Lokman Aşuri’nin  hayatı hakkında yeterli bilgiler yoktur. Hayatı ve görevlerine dair kayıtlar, daha çok hazırlamış veya yazmış olduğu eserlerden ve tayinlerine dair arşiv belgelerinden tesbit edilebilmektedir.

Eserlerinde künyesini Seyyid Lokmân b. Seyyid Hüseyin el-Âşûrî el-Hüseynî el-Urmevî olarak vermiş olduğundan  Azerbaycan’ın Urumi / Urmiye kasabasından olduğu ortaya çıkmaktadır.[1] Musul’a bağlı Harîr kazasında kadılık yapmış,  belgelerden anlaşıldığı kadarı ile “Harîr kadısı sıfatıyla, 970 Zilkadesinde (Temmuz 1563) Şehrizor beylerbeyiliği merkezi olmak üzere inşa edilen Gülanber Kalesi’nin temel atma töreninde hazır bulunmuş ve Beylerbeyi Muzaffer Paşa’nın isteğiyle ilk harcı kendisi atmıştır.”[2]

Harir kadılığından sonra İstanbul’a gelerek nişancı Feridun Ahmed Bey’e  intisap ettiği kendisinin verdiği bilgilerden anlaşılır.  Feridun Bey’e ve dolayısı ile Sokullu Mehmed Paşa’ya intisap etmiş olan Seyyid Lokman’ın Sokullu’nun baş katibi olduğu   [3] Zigetvar seferi ve sonrasını nazma çekmek üzere şehnâmeci olarak tayin edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.  “Şeyh Ebû Said vasıtasıyla, Sokullu Mehmed Paşa’nın Lüleburgaz ve İstanbul’daki medreselerinde müderrislikte bulunan Şemseddin Ahmed Karabâğî ile tanıştırılmış, Feridun Bey’in Sigetvar seferiyle ilgili eserini nazma çekerek hazırladığı ilk denemelerini ona sunmuş, bunlar ayrıca Ebüssuûd Efendi ve İdrîs-i Bitlisî’nin oğlu Ebülfazl Mehmed Efendi gibi önde gelen âlimlerce de beğenilmiş ve eserin temize çekilip padişaha sunulması için kendisine emir gönderilmiştir. Bu emir uyarınca Sigetvar seferi ve sonrasını nazma çekmek üzere  30.000 akçe zeâmet tahsis edilerek ,şehnâmeci tayin edilmiş, ardından II. Selim’in faaliyetlerini yazmak için onun maiyetinde görevlendirilmiştir.

 1. Selim’in  tahta çıkması ve Sokullu’nun Vezir-i azam olması ile  5 Şevval 976 (23 Mart 1569) veya Muharrem 977 sonları (Temmuz 1569)    şehnameci olmuştur. [4]

Seyyid Lokman’ın II. Selim’in ölümünden sonra da ikbalinin devam ettiği görülecektir. Sokullu’nun gözdelerinden olduğu anlaşılan Seyidd Lokman .  III. Murad’ın tahta çıkmak üzere İstanbul’a gelişi sırasında Sokullu Mehmed Paşa’nın yanında serkâtip sıfatıyla padişahı karşılayanlar içinde yer almış, III. Murat’ın padişahlığı süresince de, görevine devam etmiştir. Bu dönemde saray ağaları ile de iyi geçindiği Nakkaş Osman ve ekibi ile oldukça iyi anlaştığı  yirmi iki kişiden oluşan tezhip, hat, müzehhep ve nakkaşlar ekibi ile uyumlu bir şekilde çalıştığı bu ekiple  birlikte verdikleri çok sayıda eserden anlaşılır.  Habeşi Mehmed Ağa ve Gazanfer Ağa ile iyi geçindiği anlaşılan Seyyid Lokman’ın bu sayede Sokullu’nun ölümünden sonra da gözden düşmediği ortaya çıkmaktadır. Nitekim Seyyid Lokman ve Nakkaş Osman’ın bu ağalar ile kurduğu dostluklar bu ağaların resimlerinin minyatürlere kadar yansımasına yol açmıştır.[5]

Şehnameci olarak göreve başladıktan sonra Seyyid Lokman’ın Nakkaş Osman  ile birlikte  yirmi iki kişiden oluşan bir nakkaşlar, hattatlar ve müzehhepler ekibi kurduğu anlaşılır. “989/ 1581 tarihli Arşiv belgesine göre bu ekipteki i“yirmi iki kişi şunlardır:  

 

Nakkaşlar: üstad Osman, Ali, Hasan, Mehmed ve diğer Mehmed, Fazlullah Osman, Şah Mehmed, Musa müzehhib

Mücellidler: Mustafa ser, Abdî, İsmail Abdullah çırak

Katipler: Alaaddin Mansur Şirazi, Seyyid Kasım, Katip Haydar, Şemseddin Mehmed, Cafer Abdullah ebna-yı sipahiyandan ehl-i hıref katibi, çırak Mustafa Ferhad[6]

Belgelerden anlaşıldığına göre Seyyid Lokman’a her bir yeni görev verildiğinde zeametine olan katkı arttırılmış  ve günlük yevmiyesi de yükseltilmiştir. II. Selim devrini yazdığında gelirine 1000 akçe, “[7]10 Şevval 983’te (12 Ocak 1576) oğlu Aristo’ya, kendisine Nusaybin ve Urfa’dan tahsis edilen zeâmet gelirinin bir bölümü bırakılmış,  Tomar-ı Hümâyûn’un bir cildini hazırlayıp minyatürlerle süslediğinde ise 10.000 akçe daha verilip Dîvân-ı Hümâyun kâtipliğine getirilmiştir(28 Şevval 991 / 14 Kasım 1583).”

Şehinşahname ‘yi yazmakla görevlendirilince de 15 “Şehname-guy Mevlanâ Lokman Sultan Selîm-i Sanî zaman-ı şeriflerinde vaki olan hususu yazup temam etmeğin zeametine 10 000 akçe terakkî “[8] buyurulmuş” bu eserin ilk cildi 1581 yılında ikinci cildi ise 1592 yılında tamamlanmıştır. [9]

Seyyid Lokman’ın itibarının III. Murat’ın ölümünden sonra düştüğü, III. Mehmed’in  tahta çıkışından sonra ise görevinin  Tâlikîzâde’ye devredildiği  “lisân-ı Fârisî’de şehnâme yazmaktan ref‘ olunduğu”, (15 Muharrem 1004 / 20 Eylül 1595 belirtilir (Afyoncu, XXI [2001], s. 287, 293)[10].

Selânikî, onun azil sebebini yeni padişahın cülûsundan beri nazım ve nesirde ihmali olmasına ve padişaha daha önce şehzadeliği sırasında görüp incelediği parçaları takdim etmesine bağlar (Târih, s. 622). Buna rağmen Lokman’dan daha önce başlamış olduğu eseri tamamlaması istendi. Bunun üzerine Eğri seferi için orduya katılmışken İstanbul’a döndü. Ancak yaptığı çalışmalar ilgi görmedi ve kendisine kenar defterdarlığı verilerek uzaklaştırıldı. Ardından onun Mısır’a gittiğine dair kayıtlar mevcuttur. Hakkındaki son kayıt 1010 Cemâziyelâhir (Aralık 1601) tarihlidir. Hayatının bundan sonraki kısmı ve vefat tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır”.[11]

 Eğri Seferine de aynı görevle katıldıktan sonra Şehnamecilikten azledilmiş yerine Talikzade gelmiş, fakat başladığı eserlerin de bitirmesi emredilmiştir. [12]

Hoca Sâdeddin Efendi’nin takdirini kazanan Seyyid Lokman,  Gelibolulu Âlî Mustafa tarafından “şehnamecilik ve şairlik vasfının zayıf olduğu, eserlerinin ifadelerinin “lisân-ı ham” ile dolu bulunduğu[13], “ hususunda eleştirilmiştir.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi : H. 993 / M. 1583-Envanter Numarası:1973

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;tr;Mus01;35;tr&cp]

ŞEHNAMECİLİK VE SEYYİD LOKMAN

Kanuni, II. Selim ve III. Murad dönemleri Osmanlı minyatür sanatının doruktaki yıllarıdır.  Osmanlı minyatür sanatının bu dönemde öneminin artması ve doruğa çıkma nedeni  Şehnameciliğin  öneminin artması, sarayda şehnamaeciliğin bir kurum haline gelmesidir. Kanûnî Sultan Süleyman   Ârifî’yi  1550 yılı civarında günlük 25 akçe ile , Osmanlı hânedanının tarihini yazmakla görevlendirmiş,  bu nedenle  “dâimî şehnâmeci makamı ilk defa şair Ârifî Fethullah Çelebi ile başlamış, [14](ö. 969/1561-62 [?]) Arifi’nin yazdığı Şehnâme-i Âl-i Osmân ile [15]birlikte  minyatürlü tarih yazıcılığı ihdas edilmiş olur.

Osmanlı Şehnamecileri, hattatlar, müzehhipler, kat’ı sanatkarları ( ciltciler) tezhip ve  minyatür sanatçıları ile sarayın nakkaş hanesinde  ekip halinde çalışan tarih yazıcılarıdır. Osmanlı minyatür sanatı tarihinde en önemli üç şehnameci Fetullah Arif Çelebi, Seyyid Lokman ve Talikizade’dir.

Ârifî Fethullah Çelebi ilk resmi şehnameci  Seyyid Lokman ise Osmanlı resmi şehnamecilerinin üçüncüsüdür.

Seyyid Lokman I. Süleyman, III. Selim ve III. Murad dönemlerinde sarayın şehnamecisi olarak görev yapan Osmanlı Şehnamecileri arasında en çok eser veren şehnamecidir. Seyyid Lokman  Bu göreve 1569 yılında gelmiş 1595 yılına kadar sarayın resmi şehnamecisi olarak görev yapmıştır. Seyyid Lokman  şehnamecilik görevine geşdikten sonra  Nakkaş Osman ve nakkaşlar ekibi ile birlikte çalışmaya başlamış[16]  onlarla beraber çok sayıda eserin hazırlanmasında görev almıştır.

 

ESERLERİ

 Zafernâme. Feridun Bey’in Sigetvar seferiyle ilgili eserinin şehnâme tarzında nazma geçirilmiş şeklidir. 986 (1578) yılında tamamlanan bu eserde Şehzade Bayezid isyanının bastırılması, Malta, Sakız ve Sigetvar seferleriyle Kanûnî Sultan Süleyman’ın ölümü ve II. Selim’in cülûsu konuları yer alır. III. Murad Kütüphanesi için hazırlanan güzel bir nüshası Dublin Chester Beatty Kütüphanesi’ndedir (nr. 413).

Selîm Hânnâme. 6 Zilhicce 988 (12 Ocak 1581) tarihinde tamamlanan eser II. Selim devri olaylarını ihtiva eder. Tam bir müsveddesi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde kayıtlıdır (Revan Köşkü, nr. 1537). III. Murad’a  takdim edilmiştir.

Süleyman'ın son yıllarıyla ilgili Zafername, II. Selim'in hükümdarlığı ile ilgili Şahname-i Selim Han, ve III. Murad'ın ilk dönemlerine ait Şehinşehname, Nakkaş Osman'la Seyyid Lokman'ın ilk ortak çalışmasıdır.

ŞEHİNŞAHNAME : Bu eser Seyyid Lokman’ın son Farsça Şahnamesidir.   3. Murad’ın tahta çıkışın 1574 den, 1581 yılına kadar olan dönemi anlatan bir eserdir.  Bu eser Şehinşahname’nin ilk cildini oluşturur.  İlk cildin yazma nüshası  Istanbul Universite Kütüphanesi F. 1404 ve  ve Topkapı Sarayı Müzesindedir kayıtlıdır.  Şehinşahname’nin birinci cildi olan bu eserde  58 minyatür bulunur.  Eser Nakkaş Osman’ın başında bulunduğu bir ekip tarafından resimlendirilmiştir.

 ilk cildi 989 Şevval başında (Kasım 1581) tamamlanmıştır.  Eser, Alâeddin b. Hüseyin Şirvânî hattıyla süslenmiştir.

Şehnâmenin II. cildinde Koca Sinan Paşa’nın İran seferi, Şehzade Mehmed’in sünnet düğünü, Ferhad Paşa’nın Revan seferi, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın İran’daki mücadelesi ve vezîriâzamlığı gibi konular anlatılır. Mirza Ali b. Hacim Kulu tarafından 1001 Saferi sonlarında (Kasım 1592) yazılmış, doksan beş minyatürü içine alan bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndedir (Bağdat Köşkü, nr. 200).[17]

Şehinşahname ,  Seyyid Lokman’ın son Farsça Şahnamesidir.  Eser Sultan 3. Murad’ın tahta çıkışın 1574 den, 1581 yılına kadar olan dönemi anlatıp resimlendirmiştir. Bu eser ile  “Şehname-guy Mevlanâ Lokman Sultan Selîm-i Sanî zaman-ı şeriflerinde vaki olan hususu yazup temam etmeğin zeametine 10 000 akçe terakkî buyurıldı. Ve Şehnâmeyi tasvir eden Nakkaş üstad Osman ile Ali’ye mahlulden ikişer akçe terakkî”[18]buyrulmuştur.

 Eser III. Murad zamanında  saray hattaları ve nakkaşları tarafından çoğaltılmış ve  Nakkaş hanedeki minyatür ustaları tarafından minyatürlerle süslenmiştir.  Eser   Seyyid Lokman , [19] tarafından yazılmış, sarayın baş nakkaşı da Nakkaş Osman[20] ve ekibi tarafından da minyatürlerle süslenmiştir.

Surname-i Hümayun : 1582 yılında Sultan III. Murad’ın (s. 1574-1595) oğlu Şehzade Mehmed (dahasonra III. Mehmed, s. 1595-1603)’in sünnet düğünü vesilesiyle düzenlenen ve yaklaşık iki ay süren şenlik, gerek uzunluğu gerekse yapılan kutlamaların görkemi bakımından Osmanlı şenliklerinin en ünlülerinden biridir.[21] Bu eserin hazırlamasında Nakkaş Osman ve Seyyid Lokman  birlikte çalışmışlar, 1582 şenliğine dair son derece ayrıntılı bilgiler içeren bilgiler vererek eseri minyatürlerle süslemişlerdir. Bugün Topkapı Sarayı’nda bulunan minyatürlü Sûrnâme-i Hümâyûn nüshası, III. Murad’ın emri üzerine genişletilerek yeniden yazılmış metindir.

Sûrnâme-i Hümâyûn üzerinde Nurhan Atasoy, Sûrnâme-i Hümayun (Düğün Kitabı) (1997) adlı bir çalışma yapmış, eser günümüz Türkçesi ile Nakkaş Osman ve ekibi tarafından hazırlanan minyatürlerinden bazılarının tıpkıbasımları ve açıklamaları ile basılmıştır. [22]

 

Hünername :  Bu esere  ilk resmi şehnameci olan  Arifî Fethullah Çelebi başlamış ama o tamamalayamadığı ve  Arifi’nin yerine gelen  Eflâtûn-i Şirvânî’nin ancak üç faslını yazabildiği ve bitirilmesi  Seyyid  Lokman’a kalan bir  eserdir.  

Oğuznâme.  “III. Mehmed döneminde 1008 (1599-1600) yılında hazırlanan eserin Lokman’a aidiyeti baş kısmında mevcut bir şiirden anlaşılmaktadır. Kitap aslında bir Selçuklu tarihi özetidir ve Osman Bey’in ortaya çıkışına kadar gelir. Muhtemelen Yazıcızâde Ali’nin İbn Bîbî tercümesi esas alınmıştır. Tek nüshası Viyana’da bulunan eser, J. J. W. Lagos tarafından Latince’ye çevrilerek aslı ile beraber yayımlanmış (Helsiogforsiae 1854), daha sonra Harun Güngör tarafından yeniden neşredilmiştir (TDA, sy. 44 [1986], s. 91-103)”[23]

 

KİTAB- I SİYER-İ NEBİ : Eser III. Murad zamanında  saray hattaları ve nakkaşları tarafından çoğaltılmış ve  Nakkaşhanedeki minyatür ustaları tarafından minyatürlerle süslenmiştir.  III. Murad zamanında sarayın Şehnamecisi  Seyyid Lokman, sarayın baş nakkaşı da Nakkaş Osman ve ekibidir. [24] İçerisinde 814 minyatürün bulunduğunu bildiğimiz  Siyer-i Nebi’yi resimlerle süsleyen sanatçılardan birisi de Nakkaş Osman’dır. Siyer-i Nebi’deki diğer minyatürleri ise yardımcısı Ali ve Nakkaş Osman’ın başlarında olduğu Nakkaş Osman ekibi hazırlamıştır.[25]

 “Eserin içinde 814 minyatür tasvir konulmuştur. Bu eser 349 cüzden ibaret olup her minyatür için nakışçılara 313 akçe ödenmiştir. 6 ciltlik bu tek kitap bütün masraflariyle, o zamanlar, 284.930 akçeye mal olmuştur. Hazine-i Hümayun’a mal edilmiş olan  Kitap, 1003, Hicri, 1595 miladi yılında, Topkapı Sarayında yazılıp tezhip edilmiştir. Minyatürlerin renkli sahifeleri bir alaimüssema gibi rengarenktir.  Topkapı Müzesinin bu altı ciltlik eserinin 3 cildi,  Mütareke Yıllarında çalınmıştır. 2 – 3 ve beşinci citleri ayrı ayrı :
1 – Doğu Almanya’da Dresden şehri kütüphanesinde.
2 – İngiltere’de Dublin şehir kitaplığında,
3 – Amerika Milli Kütüphanesinde olduğu araştırmalarımızla meydana çıkmıştır
. “[26]

 

 ZÜBDET ÜT TEVARİH [27]

 Seyyid Lokman ve ekibi bu eseri hazırlamak için birlikte çalışmışlar, Hünername ve Zubdet’ül Tevarihi hazılamak için çalışırlarken  bu iki eser için yaptıkları çalışmalardan doğan ilk eser Kıyafet-ül insanniye fi şemail-i Osmaniye veya kıs adı ile  Şemailname ( Padışah Minyatürleri) [28] 1579 yılında sunulmuştur. [29]

Eser dinler, İslam ve Osmanlı tarihini minyatürlerle anlatan bir  eserdir.  Bu eserdeki minyatürlerin büyük bölümünün Nakkaş Osman’a  ve yardımcısı Ali’ye ait olduğu sanılmaktadır . Zübdet-üt-Tevarih üç nüshadan ouşmaktadır. Nüshalardan   1583 yılında yazılmış olanı Sultan III. Murad’a takdim edilmiştir. [30]

Eser tam bir vakayinamedir.  Eser Tomar-ı Hümâyun, Mücmelü’t-tomar diye de anılmaktadır.  Bu eser Seyyid Lokman’ın seleflerinden devralıp tamamladığı ikinci eseridir.  Eser  genel bir tarihtir ve Osmanlı tarihi ile ilgili olan kısmı III. Murad’ın cülûsu üzerine boğdurulan şehzadelerin defni olayı ile son bulmaktadır.[31]

Eser iki ana bölümden oluşmaktadır. “ Birinci bölüm: evren ve burçlar kuşağı ile başlamakta, Tevrat, İncil ve Kur’an kaynak alınarak peygamber ve dine hizmet etmiş kişilerin hayat hikayelerinin resimlerle anlatılmasıyla devam etmektedir. Hz. Muhammed, Dört Halife Devri, Emeviler, Abbasiler, Erken İslam dönemi, Gazneli, İlhanlı, Selçuklu ve Timurlular gibi Müslüman devletlerin sultanlarının ve devlet adamlarının secereleriyle birinci bölüm sona ermektedir. İkinci bölümde Osmanlı Devleti’nin kurucusu Sultan Osman’dan başlayarak Sultan III. Murad’a kadar hüküm süren Osmanlı sultanlarının portreleri yer almaktadır. Bu sultanlar döneminde yaşanan siyasi olayların anlatılmasıyla ikinci bölüm son bulmaktadır.”[32]

 

Kıyâfetü’l-insâniyye fî şemâili’l-Osmâniyye. (Şemailname ve Padışah Minyatürleri)  Seyyid  Lokman’ın yazdığı  (1588)  Nakkaş Osman’ın resimlediği bu eser II. Murat’ın emri ile hazırlanmış, Şemailname İlk 12 Osmanlı padişahının yüz ve vücut şekillerinin, giysilerinin anlatıldığı ve içinde Sultan Orhan’dan III. Murat’a kadar olan sultanların portrelerinin yer aldığı  oldukça kıymetli bir eser olmuştur. [33]

Osmanlı Minyatür sanatı ve padışah portrleri açıısndan çok mühim bir ser olan bu kitabın ve minyatürlerinin hazırlanmasında hiç bir masraftan kaçınılmamış, sarayın imkanları Nakkaş Osman’ın bu eseri için seferber edilmişti. III. Murat’ın (1574-1595) sanata ve tarihe olan merakı  bu eserdeki padişah portrelerinin yapılmasında çok etkili olmuş,  onun zamanında yapılan resimli yazma kitaplarını hazırlanması için hiç bir masraftan kaçınılmamıştır.[34]

Bu eserde I. Osman’dan III. Murat’a kadar on iki Osmanlı padişahının Nakkaş Osman tarafından yapılmış portresi yer almaktadır.   Eser  33,5x20cm boyutlarında 77 sayfalık  bir eserdir.

On iki padişahın minyatürlerinin yer aldığı Şemailname ve Padışah Minyatürleri Kültür Bakanlığı tarafından tıpkıbasım olarak yayımlanmıştır (İstanbul 1987)


KAYNAKÇA 

 • [1] Bekir Kütükoğlu, LOKMÂN b. HÜSEYİN, TDV İA cilt: 27; sayfa: 209
 • [2] Bekir Kütükoğlu, LOKMÂN b. HÜSEYİN, TDV İA cilt: 27; sayfa: 209
 • [3] https://www.edebiyadvekitap.com/seyyid-lokman-asuri-zubdet-ut-tevarih/
 • [4] Bekir Kütükoğlu, LOKMÂN b. HÜSEYİN, TDV İA cilt: 27; sayfa: 209
 • [5] https://www.edebiyadvekitap.com/seyyid-lokman-asuri-zubdet-ut-tevarih/
 • [6] Hilal Kazan, Farklı Açıdan Bir Bakışla Şehnameci Seyyid Lokman’ınSaray İçin Hazırladığı Eserler,Osmanlı Araştımaları, Sayı 35, 2010
 • [7] Bekir Kütükoğlu, LOKMÂN b. HÜSEYİN, TDV İA cilt: 27; sayfa: 209
 • [8] 10 S. 989 Erbiâ/ 16 Mart 1581, Çarşamba, BOA, KK.238,s.297.
 • [9] https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/429-sehinsahname_ve_minyaturleri_seyyid_lokman_ve_nakkas_osman.html
 • [10] Erhan Afyoncu, “Talîkîzâde Mehmed Suphî’nin Hayatı Hakkında Notlar”, Osm.Ar., XXI (2001), s. 287, 293;
 • [11] Bekir Kütükoğlu, LOKMÂN b. HÜSEYİN, TDV İA cilt: 27; sayfa: 209
 • [12] Bekir Kütükoğlu, LOKMÂN b. HÜSEYİN, TDV İA cilt: 27; sayfa: 209
 • [13] Faris Çerçi, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Künhü’l-Ahbâr’ında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet Devirleri, Kayseri 2000, III, 629-634;
 • [14] https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/427-sehn%C3%A2me_i_%C3%A2l_i_osm%C3%A2n_ve_minyaturleri.html
 • [15] https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/427-sehn%C3%A2me_i_%C3%A2l_i_osm%C3%A2n_ve_minyaturleri.html
 • [16] Şahamettin Kuzucular, Nakkaş Osman'ın Hayatı ve Hakkında Tespitler, edebiyadvesanatakademisi.com/sanatlar/10-
 • [17] Bekir Kütükoğlu, LOKMÂN b. HÜSEYİN, TDV İA cilt: 27; sayfa: 209
 • [18] 10 S. 989 Erbiâ/ 16 Mart 1581, Çarşamba, BOA, KK.238,s.297.
 • [19]  https://www.edebiyadvekitap.com/seyyid-lokman-asuri-zubdet-ut-tevarih/
 • [20]  https://www.edebiyadvekitap.com/nakkas-osman-semailname-ve-padisah-minyaturleri/
 • [21] GÜLSÜM EZGİ KORKMAZ , SÛRNÂMELERDE 1582 ŞENLİĞİ, Bilkent Üniversitesi
 • Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü , Master tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara
 • Haziran 2004
 • [22] GÜLSÜM EZGİ KORKMAZ , SÛRNÂMELERDE 1582 ŞENLİĞİ, Bilkent Üniversitesi
 • Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü , Master tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara
 • Haziran 2004 Shf. 14
 • [23] Bekir Kütükoğlu, LOKMÂN b. HÜSEYİN, TDV İA cilt: 27; sayfa: 209
 • [24] https://www.edebiyadvekitap.com/kitab-i-siyer-i-nebi-ve-minyaturleri/
 • [25] https://www.edebiyadvekitap.com/nakkas-osman-ve-minyatur-eserleri/
 • [26] Mehmet FARUK GÜRTUNCA, https://www.kitapaloku.com/1_-Siyeri-Nebi-B%C3%BCy%C3%BCk-%C4%B0slam-Tarihi-%286-Cilt-Tak%C4%B1m%29-%
 • [27] https://www.edebiyadvekitap.com/seyyid-lokman-asuri-zubdet-ut-tevarih/
 • [28] https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/421-nakkas_osman_semailname_ve_padisah_minyaturleri.html
 • [29] https://www.edebiyadvekitap.com/sehinsahname-ve-minyaturleri-seyyid-lokman-ve-nakkas-osman/
 • [30] https://www.edebiyadvekitap.com/seyyid-lokman-asuri-zubdet-ut-tevarih/
 • [31] https://www.edebiyadvekitap.com/seyyid-lokman-asuri-zubdet-ut-tevarih/
 • [32] https://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;tr;Mus01;35;tr
 • [33] https://www.edebiyadvekitap.com/nakkas-osman-semailname-ve-padisah-minyaturleri/
 • [34] https://www.edebiyadvekitap.com/nakkas-osman-semailname-ve-padisah-minyaturleri/

 

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış