1993 1994 ÖYS EDEBİYAT SORULARI


Esa
22.12.2012


1999 ÖSS Türkçe Soruları

1998 ÖYS EDEBİYAT SORULARI

1997- 1998- ÖSS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI


SON 15 YILIN TÜRKÇE SORULARI  KATEGORİSİ İÇİN TIKLAYIN edebiyadvesanatakademisi.com/Edebiyatlar.aspx?id=26

 1994 ÖYS EDEBİYAT SORULARI

 

1. Siz baksanız bir şey göremezsiniz

Benim yurdumdur orası

Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar

Tokatla Niksar arası

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Redif

B) Uyak

C) Ölçü

D) Eksiltili cümle

E) Dilek-koşul kipi

 

2. Sıladan geliyorsunuz

Ne var ne yok bizim oralarda

Çiçek açmış mı erikler

İpek perdeli pencerenin altında

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir özlem dile getirilmiştir.

B) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

C) Ölçü ve uyak yoktur.

D) Üçüncü ve dördüncü dizeler anlamca birbirini bütünlemektedir.

E) Birinci dize kurallı bir cümledir.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç alarak kullanmıştır?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Tevfik Fikret

C) Abdülhak Hamit

D) Cenap Şahabettin

E) Ahmet Haşim

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda “mesnevi’ biçiminde yazılmış bir yergidir? 
A) Tazarru-name

B) Kâbus-name

C) İskender-name

D) Har-name

E) Garip-name

 

5. Bahçelerde gül gerek

Güllere bülbül gerek

Senin gibi güzele

Bencileyin kul gerek

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varsağı    

B) Divan    

C) Destan    

D) Koşma    

E) Mani

 

6. Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Namık Kemal

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

7. Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

B) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.

D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.

E) Beyit, başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.

 

8. Türk edebiyatında bu türün örnekleri, Cumhuriyet ten sonra verilmeye başlanmıştır. Ahmet Haşim’in “Bize Göre” ve “Gurabahane-i Laklakan” adlı yapıtlarındaki kimi parçalar, edebiyatımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en başarılı temsilcisi ise Nurullah Ataç olarak bilinir. Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin de bu türün ustaları arasında yer alır.

Bu parçadaki sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykü     

B) Anı    

C) Roman    

D) Deneme

E) Gezi

9. (I) 1860 – 1885 yılları arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin olmuştur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?                                                       

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-B 3-B 4-D 5-E 6-C 7-A 8-D 9-A

 

 

 

1993 ÖYS EDEBİYAT SORULARI

 

1. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Gazel, Divan edebiyatına, koşma, âşık edebiyatına özgü nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde koşma, genellikle hoca ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel, 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap: koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

 

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinde yayımladığı “Şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır.

B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme1 Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır.

D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.

E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.

 

3. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, ‘kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.

Bu parça sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Tanzimat – Abdülhak Hamit Tarhan

B) Servet-i Fünun – Cenap Şahabettin

C) Garipçiler – Orhan Veli kanık

D) Milli Edebiyat – M. Emin Yurdakul

E) Cumhuriyet Dönemi – Faruk Nafiz Çamlıbel

 

4. Yazar, eserde karagöz ve ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor: “Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni karagöz ve ortaoyunu izlemeye götürüyordu. Bunlar, Üsküdar’da büyük bir kahvede oynanırdı. Kız, erkek alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin ‘Soytarının Kızı’ adıyla ve İngilizce olarak basılan eserimdeki Kız Tevfik tipi, bu akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok şey almıştır.”

Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye koğuşu

B) Reşat Nuri – Yaprak Dökümü

C) Halide Edip – Sinekli Bakkal

D) Reşat Nuri – Çalıkuşu

E) Halide Edip – Tatarcık

 

5. Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü, yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hece-aruz tartışmalarının en güçlü dönemlerinde, hece ölçüsünü küçümseyip şiir için ölçünün esas değil, sadece bir araç olduğuna inanarak biri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

Bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallim Naci

B) Yahya Kemal

C) Ahmet Haşim

D) Mehmet Akif

E) Tevfik Fikret

 

6. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.

Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

7. Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı “Denemeler” adlı tek kitabı, günümüzde de bir başyapıt ve başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montaigne

B) Balzac

C) V. Hugo

D) Voltaire

E) J. J. Rousseau

 

8. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde "cinas" vardır?

A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde,

Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde.

B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Arşa çıksan akibet yer yer seni.

C) Akşam lekesiz, sâf, iyi bir güz gibi akşam;

Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam.

D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman

Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman.

E) Görmeden mecnunların sahradaki cem'iyyetin

Sevdiğim meşk-i nigâh eylersin ahularla sen

 

9. Ne (I) şair yaş (II) döker ne âşık (III) ağlar.

Tarihe (IV) karıştı eski (V) sevdalar.

Bu dizelerde numaralanmış yerlerin hangisinde ulama vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

10. (I)Baudelaire, (II)şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan kaçınmış, (III)kapalılığa yönelmiş, duyguları sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmak yerine ahenkleriyle (IV)sezdirerek (V)Romantizm akımının öncüleri arasında yer almıştır

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-B 4-C 5-B 6-E 7-A 8-B 9-C 10-E

SINAVA HAZIRLIK İÇİN EN ÇOK TIKLANAN İLGİLİ KATEGORİLERYazım İmla Kelime: ( Kategorisi ) /Edebiyatlar.aspx?id=3

Anlam Anlatım, Cümle ( Kategorimiz) Edebiyatlar.aspx?id=7

Yazı Türleri: ( Kategorimiz ) /Edebiyatlar.aspx?id=5

İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM. /Edebiyatlar.aspx?id=8

DİVAN ŞİİRİ VE ŞAİRLERİ /Edebiyatlar.aspx?id=15

TANZİMAR DÖNEMİ /Edebiyatlar.aspx?id=17

SERVETİ FÜNUN FECRİ ATİ /Edebiyatlar.aspx?id=18

MİLLİ EDEBİYAT VE MİLLİ MÜCADELE /Edebiyatlar.aspx?id=19

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞAİRLER /Edebiyatlar.aspx?id=20

http:CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLAR /Edebiyatlar.aspx?id=22

Türkçe'nin Kelime Türetme ve Anlam Karşılama Yöntemleri

Düşünceyi Geliştirme: Tanımlama,Örnekleme,Karşılaştırma...

Paragraf : Tanımı, Yapısı, Türleri, Konusu ve Anafikri

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış