KPSS İçin Örnek Edebiyat Soruları ( 1)


Esa
3.3.2015

KPSS EDEBİYAT ÖRNEK  SORULAR İSLAMİYET ÖNCESİ 


1.            Göktürkçedeki 38 harften çift ünsüzleri gösteren  harfler hangileridir.

a)            ak, ga, az   b) “lt, nç, nt   c) ed, gü, ad  d) çü, ik, gü,   e) il, iç nt


2.            Ünlüleri bir harfle iki ünlü olarak gösteren ,  yazımda a, e ünlülerini kelime içinde göstermeyen ve kelime sonunda göstren, kalın ünsüzleri ab, ka, da, ag , ga şeklinde okunan, alfabesinde  c, f, ğ, h, j, v sessizlerinin bulunmadığı alfabemiz hangisidir.

a)            Sogd,  b) tufan   c ) Uygur,  d) Çuvaşça,  e) Göktürkçe


3.            Göktürkçede  hangi sesli  uyumuu  tüm kelimelerde görülür

a)            Küçük sesli,  b) sesli sessiz,  c) düzlük yuvarlaklık, d) genişlik darlık,  e) büyük ünlü


4.            Kelimeleri  sadece b, ç, k, s, t, y  sessizleri ile başlayabilen , c, f, ğ, h, j, v sessizlerinin bulunmadıpğı alfabesinde  nazal “ n “ sinin ve kapalı e seslisinin de bulunduğu  alfabe ve dilimiz hangisidir.

a)            Çuvaşca, b ) Yakutça, c) Uygurca, d) Göktürkçe, e)  Çağatayca


5.            Hangisi Göktürkçede bulunmayan bir özelliktir

a)            İlk hecede günümüzdeki e yerine i sesi gelebilir gece- gice, beş -biş,ver – bir, yer- yir, gibi

b)           Günümüzdeki y lerin yerine d kullanılmıştır. Ayak- adak, yadag yaya, doy- tod-, iyi edgü,

c)            Sonunda  ı, i, u, ü bulunan kelimelerde g düşmüş olabilir: arı (temiz) arıg, diri tirig, ölüölüg, sevi sebig, katı katıg

d)           c, ler ç, anca ança, bunca bunça, ucuz uçuz, v ler b olamkatdır: ev eb, sebin- sevin-, yavuz yabız,

e)           Her kelime küçük ünlü uyumuna uyar.


6.            Hangi bilgide yanlışlık vardır

a)            Noin Ula da 212 kurgan tespit edilmiştir.

b)           Şipovo kurganları Doğu Hunlarına aittir ve Selnga ırmağının  Baykal gölüne aktığı yerdedir.

c)            Noin Ula Elit Hun mezarlarını Çinli ustalar  yapmıştır.

d)           Göktürk yazılarının ilk örneği olan  yazılı gümüş kâse Noin Ula ve Esik kurganlarında çıkmıştır

e)           Pazırık kurganlarında halı , renkli keçe, aplike örtü, hayvan ve bitki desenli ürünler çıkmıştır.


7.            Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen bilgilerde yanlışlık yoktur. 

a)            Esik Kurganı'nda Göktürk Alfabesinin atası  ile yazılmış bir fincan bulunmuştur.

b)           Yenisey  yazıtları yazılış tarihleri bakımından  Orhun Yazıtlarından daha sonradır.

c)            Talas yazıtları  Göktürk harfleriyle yazılmış edebi metinlerdir.

d)           Tötö Kanalı Göktürkçe metinlerin ve bengütaşlarının bulunduğu bir mevkidir.

e)           Türk ve Türkçe adı,  orhun yazıtlarından önceki metinler de de geçmektedir.


8.            Hangisi  Göktürkler ve öncesi Türklere ait olan kalıntılardan değildir.

a)            Noin Ula, b ) Ulan  ude  c) Esik Kurganı, d)  Töto Kanalı e)  Moyen çor kitabesi


9.            Seçeneklerin hangisinde bilgi yanlışı vardır.

a)            Uygurlar745 yılında Köktürkleri devirmiş ve bir devlet kurmuşlardır

b)           840 da Kırgızlar tarafından Orhun’dan atılmışlar ve Tarım havzalarına göçmüşlerdir.

c)            Bir kısmı Çin  Kansu Bölgesine, bir kısmı Sri derya  Doğu Türkistan’a göç etmiştir.

d)           Hoço ve Hanbalık’da Uygur Kağanlığı, Karahoco, Kansu ve Doğu Türkistan Hoca-Hanlar gibi hanlıklar kurmuşlardır

e)           İlk Uygurlar Göktürk alfabesini kullanmamışlar, Sogd ve Uygur alfabesini kullanmışlardır.


10.          Uygurlar hakkında verilen bilgilerden hangisinde önemli bir bilgi yanlışı vardır. 

a)            Uygurlar Orhun bölgesinde iken Uygur hükümdarı Bögi Han, Mani dinine girmiştir

b)           Budizm ise Mani dinine oranla daha geniş bir taraftar bulmuştur.

c)            Uygurlar köyler kentler ve ibadethaneler yapmış,  tahtadan matbaa icat etmiş kağıdı bulmuşlardır.

d)           Uygurlar bengütaş edebiyatından farklı yeni bir edebiyat meydana getirmiştir.

e)           Uygurlar daha çok telif özgün  edebi eserler yazmışlardır.


11.          Uygurlar hakkında tespit edilen bilgilere göre aşağıda seçeneklerin hangisinde yanlış bir tespit vardır. 

a)            Çince, Sanskritçe, Toharca, Tibetçe ve Sogdakçadan tercümeler yapmışlardır.

b)           Uygurlar, taş ve   kağıt üzerine de yazmışlar, kütük basması eserler de bırakmışlar  Göktürk yazısıyerine  Sogd  yazısından gelişen Uygur yazısını bulmuşlardır. 

c)            Orhun, Selenge, Yenisey, Turfan, Koça, Kuçar ve Hoten’de  bir çok Uygur  metni çıkmıştır.

d)           Miller, Bang ve Gabain  ile  Saadet Çağatay ve Reşit Rahmeti Arat bu metinleri okumuştur.

e)           Uygur şairlerinin isimleri henüz tespit edilememiştir.


12.          Hangisi erken Uygur edebiyat döneminde Göktürk alfabesi ile yazılmış bir Uygur metnidir.

a)            Irıg bitig   b) Yiltiz Nom   c) Huastuanift  d)   Şine usu kitabesi  e)  Maytrisimit


13.          Hangisi erken Uygur edebiyat döneminde Göktürk alfabesi ile yazılmamış bir uygur metnidir.

a)            KARABALSAGUN KİTABESİ  , b) KARI ÇOR TEĞİN KİTABESİ ,  c) Sekiz Yükmek  d) MOYEN ÇOR,   e)  Göç destanı

 

14.          Aşağıdakilerden hangisi Manici Budacı Uygur Edebiyatına özgü edebi bir tür değildir.

a)            Çatikler,  b) Sudurlar, c) Koşuklar  d) Abidarmalar, e ) Vinaylar

 

15.          Aşağıdakilerin hangisinde Catiklere özgü olmayan bir durumdan  söz edilmektedir.

a)            Çatikler hayli uzun masallardır.

b)           Çok defa da sudurlardan ayrı kitaplar hâlinde yazılmışlardır.

c)            Buda'nın ve burkanların  hayatlarından herhangi birini anlatır.

d)           Metafizik konuları işleyen eserlerdir.

e)           Şehzade ile Aç Pars Hikâyesi bu edebi türe bir örnektir.


16.          Uygur Edebi Metinleri ve Türleri hakkında  aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır.

a)            Burkancı Uygur edebiyatında pek çok  çatik yazılmıştır.

b)           Uygurlar sav sağu ve koşuk türlerinde de örnekler vermişlerdir.

c)            Burkan'ın ve burkanların vermiş olduklarına inanılan vaazlara abidarmalar denilir.

d)           Kuanşi İm Pusar (Ses İşiten İlâh) adlı eser Burkan’ın verdiği vaazları içeren  vaaz kitabıdır.

e)           Catikler Burkancı Uygur edebiyat sahası edebi türüdür.


17.          Aşağıda Sudurlar hakkında verilen hangi bilgi kuşkuludur.

a)            Sudurlarda önce vaazın verildiği yer tasvir edilir.

b)           Sudurlar tamamen dini hikayelerden oluşur.

c)            En önemli sudur Altun Yaruk’tur

d)           Müritlerin sorusuna Burkanların verdiği  cevabi  vaazları içermektedir.

e)           Seli Tutung (Shingko Seli-Tutung) Çince'den Uygurca'ya pek çok sudur çevirmiştir


18.          Aşağıdakilerden hangisi abidarmalar için geçerli bilgiler içermektedir.

a)            Kuru, sıkıcı, ağır bir ifadeye sahip metafizik konuları işleyen eserlerdir.

b)           Dantipali bey hikayesi bir çeşit abidarmadır.

c)            Burkanın geçmiş yaşamlarındaki hikayelerinden söz eder.

d)           İslâmî edebiyattaki menkıbeleri hatırlatır.

e)           Musiki refakatinde anlatıldığı, piyes yapısına  da sahip olduğu tahmin edilmektedir.


19.          Burkancı edebiyatın türleri ve edebi türe örnek  eserleri hangisinde doğru eşleşmemiştir.

a)            Abidarma: Üç İtigsizler

b)           Sudur:  Altun Yaruk

c)            Çatik : Çaştani Beğ

d)           Biyografi, gezi  : Hsüan-tsang Biyografisi

e)           Irıg Bitig : Burkanın hayatını anlatan bir hikaye


20.          Hangisinde Bilge Kağan Kitabesi hakkında yanlış bir bilgi vardır.

a)            Bilge Kağan adına Tenri Kağan tarafından 735 yılında dikilmiştir.

b)           Bilge Kağan’ın ağzından devletin nasıl büyüdüğü anlatılmaktadır.

c)            Yaklaşık 3,75 metre yüksekliğinde olan yazıt,dört cephelidir.

d)           Batı yüzünde ise(Kül Tigin yazıtında olduğu gibi),Çince bir metne yer verilmiştir.

e)           Anıtların olduğu yerde yalnızca dikilitaşlar vardır ve başka kalıntı yoktur. 


21.          Orhun yazıtları ve alfabeleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

a)            Yenisey yazıtları Orhun yazıtlarından sonra yazılmıştır.

b)           Orhun yazıtları sağdan sola veya yukarıdan aşağı doğru yazılır.

c)            Orhun yazıtları runik yazı sistemine dayanır.

d)           Coyren cor anıtı da orhun yazıları ile yazılmıştır.

e)           Yoluğ Tekin bu yazıtlardan bazılarını yazan bir yazıcıdır.


22.          Göktürk yazıtları ile yazılmış  Orhun abidelerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 250 bengütaştan anıt niteliğinde olan ve sonraki  bengütaşlara da örnek teşkil eden Göktürk alfabesi ile yazılmış ilk bengütaş hangisidir ?

        a)Muhan KAĞAN Anıtı, ( Bugut yazıtı )  b) Çoyren (Çoyr)  c) Hoytu Tamir,  d) Külteğin kitabesi   e)    Gülbençin kaya yazıtı


23.  Orhun Anıtları ile ilgili olarak hangisinde yanlış bir bilgi vardır

         a) Tonyukuk 716, Köl Tigin (Kültigin) 732, Bilge Kağan 735 yılında dikilmiştir.

             b) Köl Tigin yazıtı, Bilge Kağan'ın ağzından yazılmıştır. Kültigin, Bilge Kağan'ın kardeşi, buyrukçu  ihtiyar Tonyukuk ise veziridir.

           c)  Anıtların olduğu yerde yalnızca dikili taşlar değil, yüzlerce heykel, balbal, şehir harabeleri, taş yollar, su kanalları, koç ve kaplumbağa heykelleri, sunak taşları bulunmuştur.

          d) . Bu yazıtlardan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları, Koçho Tsaydam bölgesindeki Orhun Irmağı civarında; Bilge Tonyukuk yazıtları ise, Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarından yaklaşık 360 km uzaktadır.

        e) Bu yazıtlar Göktürkçe yazılmış Göktürk alfabesinin ilk örnekleridir.


24.          Külteğin anıtı ile hangi bilgiler doğrudur.

a)            Doğu, kuzey ve güney yüzlerin Yollug Tigin, batı yüzünü, ise, Tang İmparatoru Hiuan Tsong'ın yeğeni Çang Sengün yazmıştır.

b)           Kül Tigin yazıtının doğu yüzünde, bütün Türk boylarının ortak damgası olduğu sanılan dağ keçisi damgasına , "tepelik" kısımında ise, kurttan süt emen çocuk tasvirine yer verilmiştir

c)            Kaplumbağa kaidesi üzerinde bulunan bir yazıttır.

d)           Orhun abidelerinden ilk kez söz eden Thomsen dir.

e)           Orhun abidelerini Türkçeye tercüme eden Gabain Müller ve Bang tir.

1: sadece a doğru, 2. abc doğru, d ve e yanlıştır., 3. bc maddeleri doğüru e yanlıştır. 4. Abc yanlış  b ve c doğrudur.


25.          Tonyukuk anıtı hakkında  Doğru verilen bilgileri gösterin

1        Tonyukuk anıtı dört cepheli üç dikilitaş halindedir.

2         Göktürklerin Çin esaretinden nasıl kurtulduğu,  Tonyukuk'un neler yaptığı anlatılır.

3.       Tonyukuk anıtı en son dikilmiş orhun anıtıdır. 

4.        Bu anıt Orhun anıtlarının ilk dikilmiş olanıdır. MS 716


a)            Bir ve iki yanlıştır. b) iki ve dört doğrudur. c) hepsi yanlıştır. d) sadece dört doğrudur. e) hepsi de yanlıştır.
CEVAPLAR İÇİN İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM İLGİLİ BAŞLIKLARIN İÇERİKLERİNİ OKUYUNUZ.  Cevapları: s_kuzucular@hotmail.com adresinden isteyebilirsiniz. 


Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış