Yazım İmla ÖSS Soruları ve Cevaplar


Esa
27.2.2013

 • 1999 ÖSS Türkçe Soruları

 • 1998 ÖYS EDEBİYAT SORULARI

  1997- 1998- ÖSS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI

  2012 YGS Türkçe Soruları (Çözümlü)

  2011 YGS Türkçe Soruları ve Cevapları,

 

SON 15 YILIN TÜRKÇE EDEBİYAT SORULARI   KATEGORİSİ İÇİN TIKLAYIN Yazım  ve İmla  ÖSS Soruları ve Cevapları –

1.
“Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Ay, Dünya’nın çevresini yirmi dört saatte dolaşır.
B) Sabahleyin dünyayı dolaştım ama istediğimi bulamadım.
C) Camlardan içeriye Güneş girdi.
D) Her zaman dünya bir yana, çocuğum bir yana derdi.
E) Yapılan deney, Güneş tutulması ile ilgiliydi.
(1981 - ÖSS)Soruda büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir kural verilmiştir. Bu kural ay, dünya, güneş ve diğer gezegen adlarının gerçek anlamlarında kullanılırsa büyük, diğer durumlarda küçük harfle başlayacağıdır. Seçeneklere baktığımızda, ay, dünya ve güneş sözcükleri A ve E’de gökbilimdeki anlamlarıyla kullanıldığından gerçek anlamdadır ve büyük harfle başlamıştır. B’de dünya sözcüğü “birçok yer”; D’de “değerli ne varsa” anlamlarında olduğundan mecaz anlamdadır ve küçük harfle yazılmıştır. C’de ise güneş sözcüğü gökbilim anlamıyla değil, ısı ve ışık anlamıyla kullanılmıştır. Yani mecaz anlamdadır. Küçük harfle yazılması gerekirken büyük harfle yazılmıştır.

Cevap C


2.
“Bu konuyu başka bir açıdan alalım (I) Örneğin (II) son on beş yirmi yılın bazı sorunlarını hatırlayalım (III) İlköğretim seferberliği, çok partili hayata geçiş, tarımın makineleşmesi gibi.”
Parçada numaralandırılmış yerlere, sırasıyla, getirilebilecek en uygun noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) (.) (:) (;) B) (.) (,) (:) C) (:) (,) (.)

D) (,) (:) (.) E) (;) (,) (:)

(1982 - ÖSS)Seçeneklere baktığımızda (I) nolu yere nokta, iki nokta ya da noktalı virgül gelebildiğini görürüz. Şimdi bu noktalamaların nerelerde kullanıldığına bakalım. İki nokta kendinden sonra açıklama bildiren ya da örneklerin sıralandığı cümlelerin sonuna konur. Birinci cümleden sonra herhangi bir açıklama yapılmadığına göre buraya iki nokta değil, nokta konulması gerekir. Noktalı virgül ise daha çok anlamca birbirine bağlı sıralı cümlelerin arasında kullanılır. Birinci ve ikinci cümle bir sıralı cümle oluşturmaz. (II) nolu yere ise, “Örneğin” sözü bir cümle oluşturmadığından sadece virgül konabilir. (III) nolu yere ise hatırlanan bazı sorunlar açıklandığı için ve açıklama yapılmadan önce de iki nokta kullanılacağı için en uygun noktalama işaretleri B’de verilenlerdir.

Cevap B


3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bitişik yazılması gereken “de”, ayrı yazılmıştır?

A) Size bu mektupla birlikte bir öykü de gönderiyorum.
B) Eksik olmasın; beni de düşünüp bir tane göndermiş.
C) Uzun cümlelerin de, bir tadı bir güzelliği vardır.
D) Su, hava, ışık, bitki, bir de insanlarının yumuşak huyu...
E) Sıkıntılı günlerim de arkadaşlarıma giderim.
(1982 - ÖSS)Türkçede iki türlü “de” vardır. Birincisi bağlaç olan, diğeri hal eki olan. Hal eki, eklendiği sözcüğe yer, zaman, durum anlamları katarak onların cümle içindeki görevlerini belirler, daima bitişik yazılır, cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Bağlaç olan “de” ise cümlede sözü edilen başka şeylerin de olduğu anlamını verir. Daima ayrı yazılır ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz, ancak biraz daralabilir. Buna göre seçeneklere baktığımızda A’da öyküden başka şeylerin de gönderildiği anlamı vardır. Cümleden çıkarırsak anlamda bozulma olmaz. Yani bağlaçtır, ayrı yazılır. Diğer seçeneklerde de aynı yöntem denenebilir. E’de ise “gitmek” eyleminin yapıldığı zamanı bildiren “günlerimde” sözündeki “de” hal ekidir. Üstelik, cümleden çıkarıldığında, cümle anlamsız hale dönüşüyor. Öyleyse bu, hal ekidir, bitişik yazılmalıdır. Oysa cümlede ayrı yazılmıştır.

Cevap E


4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım (imla) yanlışı vardır?

A) Karayel kuzeybatıdan eser.
B) Doğu Anadolu’da kara iklimi etkilidir.
C) Türkiye’nin Güneyi genellikle yağışlıdır.
D) Amerika’nın kuzey komşusu Kanada’dır.
E) Arjantin bir Güney Amerika ülkesidir.
(1983 - ÖSS)Seçeneklerin tümünde yön bildiren sözcüklerin olduğu dikkatimizi çekiyor. Burada hemen şu kuralı hatırlayalım: Yön bildiren sözcükler yönünü bildirdiği isimden önce gelirse büyük harfle, sonra gelirse küçük harfle başlatılarak yazılır. Buna göre A’da “kuzeybatı” sözcüğü yön bildiriyor. Ancak herhangi bir isme bağlı olmadığı için küçük harfle başlatılmış, doğrudur. B ve E’de isimlerden önce geldiği için büyük harfle başlatılmış, doğrudur. C ve D’de isimlerden sonra gelmiş, küçük yazılması gerekir. Ancak C’de büyük harfle başlatılmış. Dolayısıyla bir yazım yanlışı yapılmıştır.

Cevap C


5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta (...) konması uygun olur?

A) Hep yakınır dururuz, kitap gereği gibi satılmıyor, okunmuyor diye
B) Ünlü yazarlarımızın kitaplarıydı burada sergilenenler
C) Birkaç yüz kitap imzalayınca sayı binleri buluyor gibi gelir insana
D) Sadece öğrenciler değildi gelenler, öğretmenler, memurlar, yaşlılar
E) Gelenlere kitap imzalarken böyle düşünceler geçiyordu içimden
(1983 - ÖSS)Üç nokta daha çok şuralarda kullanılır:
Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonunda
Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için
Söylenmek istenmeyen sözlerin yerine
Sözün bir yerde kesildiğini anlatmak için
Bir alıntının alınmayan yerlerini göstermek için
Buna göre seçeneklere baktığımızda, A, B, C, E seçeneklerinde cümlenin yargısının tamamlandığını, dolayısıyla sonuna nokta konulması gerektiğini görüyoruz. D’de ise gelenlerin kimler olduğu sıralanıyor ve sayılanlardan farklı kişilerin de olduğu izlenimi veriliyor. Dolayısıyla benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için, bu cümlenin sonuna üç nokta konulmalıdır.

Cevap D


6.
“Ek olan ki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumuna uymaz. Bağlaç olan ki ayrı bir kelimedir. Kendinden önce ve sonra gelen cümleleri bağlar, ayrı yazılır.”
Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde ki’nin yazımı (imlası) yanlıştır?

A) Türk tiyatrosundaki bu duraklamanın nedenleri üzerinde durmak gerek.
B) Öyle sanıyorum ki zevk kadar kişiden kişiye değişen bir kavram yoktur.
C) Yazıda o kadar çok terim kullanılmış ki sık sık sözlüğe bakmak gerekiyor.
D) Kitabın başındaki şiirlerden onun dünyaya bakış açısı hemen anlaşılır.
E) Görülüyorki, o, yazılarında yeni düşünceler sunan bir kişi değildir.
(1983 - ÖSS)Türkçede iki tür “ki” vardır: İlgi eki ve bağlaç. İlgi eki cümlede ismin yerine geçer ve daha çok isim tamlamalarında tamlayana eklenip tamlananı karşılar. “Okulun kapısı kırılmış, ama sınıfınki sağlam.” cümlesinde altı çizili sözcükteki “ki” eki kapı isminin yerine geçmiştir. İlgi ekinin diğer bir işlevi de sıfat yapmaktır. “Ağaçtaki kuşlar ötüşüyordu.” cümlesinde altı çizili sözcükteki ek, kuşların bulunduğu yeri bildirerek sıfat yapmıştır. Bu iki durumda “ki” bitişik yazılır. Bağlaç olan “ki” ise daha çok açıklama bildirir. Çekimli fiillerden sonra gelerek onu başka cümlelere bağlar. Daima ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında ilgi eki, cümlenin anlamında ve eklendikleri sözcüğün görevinde değişiklik yapar. Ancak bağlaç olan “ki” cümleden çıkarılsa da cümlede herhangi bir değişiklik olmaz. Buna göre seçeneklere baktığımızda A’da ve D’de sıfat yapmış ve bitişik yazılmış, doğrudur; B, C ve E’de çekimli fiillerden sonra gelmiş ayrı yazılması gerekir. B ve C’de ayrı yazılmış, ancak E’de bitişik yazılmış; dolayısıyla yazımda yanlışlık yapılmıştır.

Cevap E


7.
“Üçüncü kişi iyelik eki alan kelimelerin sonuna ile getirilince araya (y) koruyucu ünsüzü girer ve ile’nin başındaki (i) ünlüsü düşer. Bu kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Gelirken dergiyle gazeteyi de getirmeyi unutma.
B) Kardeşiyle sinemaya gitmek istememişti.
C) Büyükbabayla torun çok iyi anlaşıyorlar.
D) Büyük bir gürültüyle içeri giren oymuş.
E) Anneyle kızı aynı evde oturuyorlarmış.
(1983 - ÖSS)Cevap B


8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) İlk TBMM, 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı.
B) 30 Ağustos 1922’de, Başkumandanlık Meydan Savaşı zaferle sonuçlandı.
C) Saltanat, 1 Kasım 1922’de kaldırıldı.
D) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’de kuruldu.
E) 1 Kasım 1928’de, yeni Türk harfleriyle ilgili yasa kabul edildi.
(1984 - ÖSS)Yazım yanlışı D’de yapılmıştır. “1923’de” sözündeki “de” aslında “te” olmalıdır. Çünkü, sert sessizle (ç, f, t, h, s, k, p, ş) biten sözcüklere, sessizle başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki ünsüz sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi denir. Görüldüğü gibi “üç” sözcüğünün sonunda sert sessiz var, öyleyse ek de sertleşmeli ve “te” olmalıdır. Elbette bu, sert ve yumuşak biçimleri olan seslerde geçerlidir, bunlar da “p, ç, t, k” sessizleridir. Bunların yumuşakları ise “b, c, d, g, (ğ) sessizleri olacaktır.

Cevap D


9.
“Kesme işareti, kişi adlardan sonra konur. Gerektiğinde, bütün özel adlardan sonra da konabilir.”
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bahar’ı okula başlattık.
B) Bahar’da bu kitap var.
C) Bahar’ı görmeden yaz geldi.
D) Baharda buralar çok güzel olur.
E) Bahar’la Sevim birlikte gelecek.
(1984 - ÖSS)Kurala göre kesme işareti özel adlardan sonra gelen çekim eklerinde kullanılır. Oysa C’de “bahar” mevsim ismidir. Yani cins ismidir, eklerin kesmeyle ayrılması gerekmez. A, B, E’de “Bahar” özel isim olduğundan ayrılmış, doğru; D’de cins ismidir, ayrılmamış yine doğrudur.

Cevap C


10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanılmıştır?

A) Nereye gideceğini bilmiyordu: Sığınacak bir kapısı yoktu.
B) Dört yanı ormandı: Kuşlar ötüyor, çiçekler kokuyordu.
C) Derler ki: Emirler çeşmesi, Karaca’nın sazına uyup çoşmuştu.
D) Karaca, yaşlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı, ak sakallıydı.
E) Yeni bir ad verdiler Hasan’a: Karaca.
(1985 - ÖSS)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanılmıştır?

A) Nereye gideceğini bilmiyordu: Sığınacak bir kapısı yoktu.
B) Dört yanı ormandı: Kuşlar ötüyor, çiçekler kokuyordu.
C) Derler ki: Emirler çeşmesi, Karaca’nın sazına uyup çoşmuştu.
D) Karaca, yaşlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı, ak sakallıydı.
E) Yeni bir ad verdiler Hasan’a: Karaca.

Cevap E


11.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Ucuzca bir otel arıyordu.
B) Ahbapca bir tutum takındı.
C) Kendisinden yaşca hayli küçüktü.
D) Başını hafifce öne eğdi.
E) Beğenmediğini açıkca söyledi.
(1985 - ÖSS)Altı çizili olan sözcüklerde ünsüz benzeşmesinin olup olmadığı sorulmuş. Bununla ilgili bilgiyi 8. sorudan öğrenebilirsiniz. Buna göre “ahbap, yaş, hafif, açık” sözcüklerinin sonunda sert ünsüzler bulunduğu için, ek “-ca” değil “-ça” olmalı, yani sert ünsüzle başlamalıdır. Oysa “ucuz” sözcüğünün sonundaki ses yumuşak ünsüzdür ve ek doğru yazılmıştır.

Cevap A


12.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Az kitap okuyan bir toplum muyuz?
B) Bu kitapları siz mi aldınız?
C) Çok okunan kitaplar bunlar mıdır?
D) Burası kitap okumak için uygun mudur?
E) Bu kitabı niçin oku muyorsunuz?
(1986 - ÖSS)Seçeneklerde hep soru cümlelerinin olması, yanlışın sorularla ilgili olduğunu çağrıştırıyor. Dikkatimizi ‘mi’nin yazımına verelim. “mi” soru eki kendinden önceki sözcüğe ayrı kendinden sonraki eklere bitişik yazılır. A, B, C, D’de buna uyulmuştur. E’de de soru anlamı var, ancak bunda soru anlamı “mi” ile değil “niçin” ile sağlanmış. Dolayısıyla ayrı yazılan “muyorsunuz” da mi soru eki yoktur. Orada “okumamak” olumsuz fiilinin sonundaki “a”, “- yor” ekinin darlaştırıcılığından dolayı ‘u’ olmuş. Yani ayrı yazılmasını gerektiren bir durum yok.

Cevap E


13.
Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A) Karanlık, dar sokaklardan geçmesi gerekiyordu.
B) Doktor hanım, yazısını bitirerek doğruldu.
C) Bu gece, nöbet sırası ona gelmişti.
D) Küçük, çam ağacının arkasına saklanmıştı.
E) Koca bir yılı, böyle bekleyerek geçirecekti.
(1986 - ÖSS)Virgül, eş görevli söz öbeklerinin arasında kullanılır. Ancak sıfatla isim arasında kullanılmaz. A’da sıfatlar arasında kullanılmış. B’de özneyi belirtmek için, C ve E’de zarf tümleçlerini belirtmek için kullanılmış. Virgülü kaldırdığımızda sözcüklerin görev ve anlamlarında değişme olmaz. D’de ise öznenin belirtilmesinde kullanılmış. Eğer burada kullanılmasaydı, “küçük”, çam ağacının sıfatıymış gibi olurdu. Sonuçta sıfatla isim arasına herhangi bir noktalama koyulmadığından buradaki “küçük” ismini sıfat olarak düşünemeyiz. Buna görev olarak adlaşmış sıfat denir.

Cevap D


14.
Aşağıdakilerin hangisinde “bir takım” sözü bitişik yazılmalıdır?

A) Bir takım ansiklopediye dünyanın parasını ödedim.
B) Bir takım insanlar iki şiir yazmakla şair olunur sanıyorlar.
C) Kendisine beyaz, güzel bir takım almış.
D) Bu oda ancak bir takım koltuk alır.
E) Bir takım çocuk elbisesi 6000 lira olmuş.
(1986 - ÖSS)“Bir takım” sözü cümlede “bazı” anlamına geliyorsa bitişik yazılır. Buna göre B’de “bazı insanlar” anlamı görüldüğünden sözün yazımı yanlıştır. Diğer seçeneklerde “takım” kendi anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bitişik yazılmaz.

Cevap B


15.
Yarışmada Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri birinci, Atilla İlhan’ın “Cebbaroğlu Mehemmet’i” ikinci, Fazıl Hüsnü’nün “Çakır’ın Destanı” adlı kitabından bir parça da üçüncü oldu.
Bu cümledeki virgüller (,) virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallardan hangisine bir örnek olabilir?

A) Özne ve yüklem arasına başka öğeler girmişse, özneden sonra konur.
B) Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ve sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.
C) Cümlede vurgulu bir biçimde belirtilmesi gereken öğelerden sonra konur.
D) Arasöz ve aracümlelerin başında ve sonunda kullanılır.
E) Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin sonunda, tırnak imi yerine kullanılır.
(1988 - ÖSS)Cümledeki virgüller birinci, ikinci ve üçüncü olan eserin yani aynı görevde kullanılan söz öbeklerinin arasında kullanılmıştır.

Cevap B


16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Çocuk, bu gece de sürekli olarak öksürdü.
B) Akşam, televizyon filmini izleyebildin mi?
C) Bu gelen Ahmet’miydi acaba?
D) Çarşıda, her gördüğünü almak istiyordu.
E) Bu yıl da bahar bir türlü gelmiyor.
(1988 - ÖSS)Yazım yanlışı C’de yapılmıştır. “Ahmet’miydi” sözünde kullanılan kesme işareti yazım yanlışına neden olmuştur. Çünkü “mi” kendinden önceki sözcüğe daima ayrı yazılır. Kesme işareti ise özel isimlere çekim eki getirildiğinde, eklerin ayrılmasında kullanılır. “mi” çekim eki olmadığına ve zaten ayrı yazıldığına göre kendinden önce kesme işaretinin kullanılması yanlıştır.

Cevap C


17.
Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ağızın içi B) Asfaltın onarımı
C) Saçlarının rengi D) Herkesin derdi

E) Değirmenin suyu

(1989 - ÖSS)Türkçede ağız, burun, boyun gibi bazı organ isimlerinden; sabır, akıl gibi bazı Arapça söz cüklerden ve bunlar gibi, son hecesinde “ı, i, u, ü” dar ünlüleri bulunan bazı sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu sözcüklerin son hecelerindeki dar ünlüler düşer. Buna ses düşmesi denir. Ses düşmesi, olması gereken yerde yapılmamışsa yazım yanlış olur. Buna göre A’nın yanlış olduğunu söyleyebiliriz. “Ağızın” sözcüğünde ses düşmesi olmalı yani “ağzın içi” olmalıdır.

Cevap A


18.
Aşağıdakilerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

A) Beklediğimiz otobüs, Ulus’dan kalkıp Kızılay’dan geçerekmi buraya gelecek?
B) Beklediğimiz otobüs Ulus’dan kalkıp Kızılay’dan geçerek mi buraya gelecek?
C) Beklediğimiz otobüs, Ulus’tan kalkıp; Kızılay’dan geçerekmi buraya gelecek?
D) Beklediğimiz otobüs, Ulus’tan kalkıp Kızılay’dan geçerek mi buraya gelecek?
E) Beklediğimiz otobüs; Ulus’tan kalkıp, Kızılay’dan geçerek mi buraya gelecek?
(1989 - ÖSS)A’da “Ulus’dan” değil “Ulus’tan” olacak, B’de de aynı, C’de “mi” soru eki ayrı yazılacak, E’de ise sıralı cümle olmadığından noktalı virgül(;) değil virgül(,) kullanılacak, D’de hata yok.

Cevap D


19.
Aşağıdakilerin hangisinde “kısa çizgi”(-) kullanılmaz?

A) Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihlerinin arasında
B) Cümle içindeki arasözlerin başında ve sonunda
C) Birbiriyle ilişkili iki ülke adının arasında
D) Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
E) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında
(1989 - ÖSS)Cümle içinde eş görevli sözcükler arasında virgül kullanılır. Dolayısıyla E, kısa çizginin kullanılmayacağı bir yerdir.

Cevap E


20.
“Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz, yoksa, bir okur tarafından yüz bin kez mi ( ) Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir ( ) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim ( )
Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?), (:), (.) B) (.), (:), (!) C) (?), (.), (!)

D) (?), (...), (.) E) (.), (...), (.)

(1990 - ÖSS)Birinci cümle soru yargısı taşıyan bir cümle olduğundan sonuna soru işareti gelmelidir. İkinci işaretli yere, önceki cümle açıklama yapılacağını bildirdiği ve daha sonra da bu, açıklandığı için iki nokta(:); tırnak işareti içindeki cümle bir yargı cümlesi olduğundan sonuna nokta (.) getirilmelidir.

Cevap ASINAVA HAZIRLIK İÇİN EN ÇOK TIKLANAN İLGİLİ KATEGORİLER

 • Yazım İmla Kelime: ( Kategorisi ) /Edebiyatlar.aspx?id=3

  Anlam Anlatım, Cümle ( Kategorimiz) Edebiyatlar.aspx?id=7

  Yazı Türleri: ( Kategorimiz ) /Edebiyatlar.aspx?id=5

  İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM. /Edebiyatlar.aspx?id=8

  DİVAN ŞİİRİ VE ŞAİRLERİ /Edebiyatlar.aspx?id=15

  TANZİMAR DÖNEMİ /Edebiyatlar.aspx?id=17

  SERVETİ FÜNUN FECRİ ATİ /Edebiyatlar.aspx?id=18

  MİLLİ EDEBİYAT VE MİLLİ MÜCADELE /Edebiyatlar.aspx?id=19

  CUMHURİYET DÖNEMİ ŞAİRLER /Edebiyatlar.aspx?id=20

  http:CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLAR /Edebiyatlar.aspx?id=22

  Türkçe'nin Kelime Türetme ve Anlam Karşılama Yöntemleri

  Düşünceyi Geliştirme: Tanımlama,Örnekleme,Karşılaştırma...

  Paragraf : Tanımı, Yapısı, Türleri, Konusu ve Anafikri


Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış