(MAHŞERNÂME) HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER


Esa
2.04.2019
 
 
 (MAHŞERNÂME)
 
HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER
 
Başlayalum söze Ma’bûd u Kadìm 
Añalum hem ol-dur[ur] Hayy u Alìm
Álim ü ‘allâm oldur bî-niyâz 
Ol bilür [hem] her ne-kim var gizlü râz
Hâceti hìç kimse[ne]den yok-durur 
İllâ lutfı kullarına çok-durur
İşid imdi bir acâyib iş i yâr 
Vasf-ı mahşer iydelüm cânun uyar
Gâfil olma aç gözün iy pür-hüner 
Gör neler vardır yolunda kıl hazer
Ol gün-içün bunda eyle kıl yarak 
İtmez-isen el-firâk u el-firâk
Assı kılmaya peşìmanlık sana 
Anda yarın ger inanursan bana
Ákıl oldur kim işi [hep] sağ ola 
Hak katında yüzi yarın ağ ola
Yarak itmeyen kişi mağbûn olur 
Sanman eksik işleri efzûn olur
İmdi [iy] ‘âkıl olan er aç gözün 
Kurtarı-gör mihnetinden kendözün
İşit işi olan[ı] kibr ü damağ 
Kibr-ile bakup idenler halka lâğ
Bilesin görünecegez ol gün göze 
İy münkir olanlar hak söze
İşid iy halka tama’iden kişi 
İy şeri iy hak bilmeyen hak işi
İşid iy her dem-be-dem gaybet diyen 
Halkun etin bal u yağ gibi yiyen
İşid iy mağrûr olanlar gaflete 
Cehl-ile mahsûs olanlar la’nete
Gırre olman gaflete açun gözi 
Hak buyurdı Mustafâ’ya bu sözi
Yâ Muhammed diyüp ol Rabbu’l-celîl 
Olısar mahşer diyü kurbân delìl
Ol gün-içün kullarım zâd eylesün 
Korkulardan cânın âzâd eylesün
Kim kıyâmetden diyem havf u hatar 
Vir salâvât Mustafâ’dandur haber
Mustafâ ol mahşerin takrîrini 
Şerh ider Kur’ân-ıla tefsîrini
Cümle ashâb işidüp gam-gîn olur 
Göz yaşıyla gözleri nem-gîn olur
 
Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _
 
Dil hususiyetlerinden XIII-XV. yüzyıllar arasında yazıldığı anlaşılan,Eski Anadolu Türkçesi döneminde kaleme alınan Türkçe eserlerde en çok görülen konuların başında dinî-ahlakî muhtevalı olanlar gelir. Dinî-ahlakî eserler arasında da kıyameti, kıyamet ahvali ve kıyamet ehlini konu olan eserler önemli bir yekün tutmaktadır. Bu çalışmada, bu muhtevada yazılmış olup varlığı bilinmeyen Nâme-i Mahşer adlı eser tanıtılacak ve eserin tam metni yayımlanacaktır. Tespit edebildiğimiz tek nüshası şahsî kütüphanemizde Yz. 99/8 numarada bulunan müellifi meçhul eser, mesnevi tarzında yazılmış olup 538 beyit tutarındadır.
 
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNDE YAZILAN MEÇHUL ESERLERDEN: NÂME-İ MAHŞER
M. Fatih KÖKSAL
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış