Münacât Örnekleri ve Türleri


Esa
29.03.2020
Münacât Örnekleri ve Türleri
 
MÜNÂCÂT
Çünki sen âyine-i kevne tecellâ eyledin
Öz cemâlin çeşm-i âşıktan temâşâ eyledin

Ma'ni-i lâhûtunu nâsûtta izhâr için
Âdem'e sûret verip ta'lîm-i esmâ eyledin

Cümle mektûmâtını halvet-serây-ı gaybının
Zîver-i levh-i şühûd ettin hüveydâ eyledin

Küll-i mutlak eyleyip cüz'-i mukayyedden zuhûr
Sûret-i her katreyi mir'ât-ı deryâ eyledin

Eyleyip her zerreyi bir âşık-ı Mûsâ-talep
Kâinâtı gark-ı envâr-ı tecellâ eyledin

Gösterip levh-i ademde bî-adet nakş-ı bedî'
Sırrını a'yâna bu sûretle ifşâ eyledin

Gark edip Fir'avn'ı bahr-i pür-hurûş-ı hayrete
Feylesof-ı akl-ı hikmet-dânı rüsvâ eyledin

Bir nefesle Meryem'i dem-sâz-ı Cibrîl eyleyip
Rûh verdin kâleb-i mevhûma İsâ eyledin

Cennet-i dîdardan sahrâya saldın nâgehân
Âdemi şûrîde-i hicrân-ı Havvâ eyledin

Kanda varsa bir Halîl-i akdesin der-hâl onu
Mancınîk-ı aşk ile nîrâna ilkâ eyledin

Muhlisîn-i âsitân-ı kurbunu teşrîf için
Her mahalde bin belâ hâzır müheyyâ eyledin

Nâri-i ulvî-nijâdı yerde edne'l-halk edip
Hâkî-i üftâdeyi göklerde a'lâ eyledin

Kef-dırâz ettin Zelîha'yı visâl-i Yûsuf'a
Yûsuf'u sîlî-zen-i dest-i Zelîhâ eyledin

Perde-i dîdârın oldu şiddet-i fart-ı zuhûr
Kendini çeşm-i dil ü cân içre ihfâ eyledin

Gülsitân-ı hüsnü feyz-âbâd-ı âşûb etmeğe
Sû-be-su hûn-ı dil-i âşıkla iskâ eyledin

Aklı mecnûn eyleyip dârü'ş-şifâ-yı aşkta
Kays'ı zencîr-i ülfet-i gîsû-yı Leylâ eyledin

Her reg-i berg-i teri bu gülşen-i îcâdda
Cûybâr-ı feyz-i isticlâya mecrâ eyledin

Perde-i zülf-i bütândan gösterip bin şu'bede
Dilleri zünnâr-bend-i kayd-ı sevdâ eyledin

Mehd-i îcâda vürûd için mevâlid-i selâs
Ümmehât-ı çârı dem-sâz-ı nüh âbâ eyledin

Kâfiri meşgûl-i dünyâ, zâhidi ukbâ-pesend
Âşıkı berhem-zen-i dünyâ vü ukbâ eyledin

Hem ene'l-Hak söyledin zîr-i leb-i Mansûr'dan
Hem cezâ-yı töhmet-i Mansûr'u icrâ eyledin

Dil-fedâ-yı sûret-i mekr eyleyip bî-dilleri
Mubtelâ-yı nakş-ı dîvâr-ı kilîsâ eyledin

Nârdan güller bitirdin sengden mâ'-i ma'în
Çûbdan izhâr-ı ejderhâ-yı Mûsâ eyledin

Hikmetin her kanda iş'al eylemişse bir çerâğ
Şeş cihetten lâ-yu'ad pervâne peydâ eyledin

Eyleyip feyz-i vücûdun nefh-i Îsâ'dan zuhûr
Mürde-i sad-sâle-i nâ-bûdu ihyâ eyledin.
 
       Yenişehirli Avni
Münâcât
 
kamu âlemün ulu Çalab’ı 
Ki kulundur kamu beg ü çelebi
 
Tapuna kul kapuna sâyildür 
Bay u yohsul u hem velî vü nebî
 
Göçüren konduran kışı vü yazı
Giçürensin hemîşe rûz u şebî
 
Ay u gün nice togar u tulınur
Kimse bilmez bu sun’-ı bü’l-acebi
 
Çün kamu müşkil iş sana âsân
Yâ İlâhi İlâ metâ taabî
 
N’iderüz sini sevmeyen gönüli
Ya seni anmayan lisân u lebi
 
Şuna kim senden olmaya tevfîk
N’eylesün aslı vü ulu nesebi
 
Ne nasîb egleme içinde şunun
Ki sınug ola i’tikâdı kabı
 
Tapunı istemege i matlûb
Girü tapundan isterüz talebi
 
Seni bulan muhib n’ider iy dost
Dahı şâzı vü işret ü tarabı
 
İ Hakîmü müsebbibü’l-esbâb
Nedür it tuş necâtumuz sebebi
 
Be-visâl-i meşâyih-ı abrâr
Be-firâk-ı heme yetîm ü sabî
 
Kullarun kemteridür İsmâ‘îl
Ne var Ümmî Kemâl ise lakabı
 
Tapuna yalvarur koma mahrûm
Rahmetünden bu abd-i bî-edebi
 
Kıl münâcât u hâcetini kabûl
Be-kemâl-i Muhammed-i Arabî
 
Çün buyurdun hadîs-i kudsîde
Sabakat rahmetî alâ gazabî
 
Yavuzer, Hayati (1997). Kemal Ümmi Divanı. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 416-418.  
 
       KEMAL ÜMMİ ,
Münâcât-ı Muhammes
 
Şehrâh-ı muhabbet ki, tarîk-i ezelimdir
Ser-menzil-i aşk, eski mekân u mahâlimdir
Yoldan koyan ammâ beni tûl-i emelimdir
Bu çâk-i girîbana sebep kendi elimdir
Hep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir
 
Yazık bana kim, bunca zaman olmadım irşâd
Kaldım heves-i şâdî ile dehrde nâşad
Kangı amelimle olayım lâyık-ı âzâd
Destimde ne tesbih ü zebanımda ne evrad
Hep çekticeğim kendi ceza-yı amelimdir
 
Hakk vermiş iken bu dîl-i bîmâra şifâyı
Ben gayrdan ümmîd ederim derde devâyı
Yersem de eger, sîneme bin tîr-i belâyı
Dahleyleyemem keşmekeş-i kavs-i Kazâyı
Hep çekticeğim kendi ceza-yı amelimdir
 
Bir dürlü değil ma'siyetim kâbil-i ta'dad
Her dem ederim bin güneh ü cürm nev-icâd
Kendimdir eden kendime kimden kime feryâd
Ben eylediğim cürmü kime eyleyim isnâd
Hep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir
 
Yâ Rab beni etmezsen eğer affına şâyân
Bâr-ı günehim çekmede sıklet çeke mîzân
Sen bendene ihsân edesin ben sana isyân
Vallâhi kulun eyleyemem kimseye bühtân
Hep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir
 
Bahşet güneh-i Vâsıfı yâ Rab, koma mahzûn
Urma yüzüne, neyse kusûru kala mektûm
Pinhân u ayân hazretine cümlesi ma'lûm
Yok kimselerin sun'u karâr-dâde-i mefhûm
Hep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir
 
 
İSKENDERNAME’DEN
MÜNACAT
 
Bəndəyə əl tutan sənsən, ilahi,
Yoxdur səndən başqa onun pənahı.
Olmuş-olacağı sənsən yaradan,
Sənin kərəminə möhtacdır insan.
Lütf elə, əlini mənə də uzat,
Mənə öz qovğamdan özün ver nicat.
Sənsən, pərvərdigar, hər bir muradım,
Səndən hasil olar hər bir muradım.
Mərhəmət görərsə səndən bir insan.
Nə göydən qorxar o, nə də ulduzdan.
Sən varkən ehtiyac yoxdur göylərə.
Asiman var ikən kim baxar yerə.
Varkən bu dünyada hər cürə büsat,
Behiştdə nə üçün axtaraq həyat?
Inanma ki. cənnət burdan şən olsun,
…….
……                  
 
Nizami Gencevi
 
 
MUSAMMAT
 1
Münâcât Be-Kâdi’l-Hâcât
 
 fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
 
 I
 1. Kalmasun dilde hayâl-i mâ-sivâ
 2. Yâ İlâhî ‘aşk-i pâkünle senün
 3. Olsun endîşem visâlün dâ’imâ
 4. Yâ İlâhî ‘aşk-i pâkünle senün
 II
 1. Cümle eşyâda tecellîn nûrı var
 2. Bu mazâhirde zuhûrun âşkâr
 3. Rü’yete cân ü dile vir iktidâr
 4. Yâ İlâhî ‘aşk-i pâkünle senün
 
 III
 1. Cümle şey fânî vü vechün lâ-yezâl
 2. p¼U£ Ì¡v– q½'dür buna dâl
 3. Eyledi her şeyde dil seyr-i cemâl
 4. Yâ İlâhî ‘aşk-i pâkünle senün
 
 IV
 1. Yandı cân-i zâr nâr-i fürkate
 2. Bizde ise yok tahammül hasrete
 3. Koma fürkatde irişdür vuslata
 4. Yâ İlâhî ‘aşk-i pâkünle senün
 V
 1. Varlıgumı cümle nâ-bûd eyledüm
 2. Varlıgum yoklukda mevcûd eyledüm
 3. Mâ-sivâdan kat’-i maksûd eyledüm
 239
 4. Yâ İlâhî ‘aşk-i pâkünle senün
 VI
 1. Sâmî-i dil-haste olmışdur garîb
 2. Derde dermân itmege sensin tabîb
 3. Eyle ana şerbet-i vaslun nasîb
 4. Yâ İlâhî ‘aşk-i pâkünle senün
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış