MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ


Esa
16.11.2019
 
 
 
Müstezat
 
Cimşıd-i duvum 'aklile İskender-i gânı112
'İzzile 'aladan
Sultân-ıAzdu'd-devle Murâd ibni Muhammed
Şâhenşeh-i a'zam
Mevrüş anadur memleketlin kevn ü mekânı
Yidinci atadan
Lutfile gö nül Ka'belerin yed-i catâsı
Ihsân u keremde
Şâkirdür anun ni'metine Kâzı vü dânı
Kiill-i gurabâdan
Devrân çu senündür bugün iy rüh-ı cuvân-baht
Gel pir ögüdin dut
Kim cİş ile hoş geçse yig ol cömr-i cuvânı
Zevkile şafâdan
Dâ'İ kim okur devletünün medh ü du'âsm
Ihlâşile her dem
Ni'metlerünün şükrinedür zikr-i lisânı
Envâc-ı senadan                                                     Ahmed-i Dai 
 
 
TUNC A KORTANTAME R, AHMED-Î DÂ'Î İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER, https://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/840/10639.pdf
 
Müstezat
 
Bir görmek ile hüsnüne kıldın beni şeydâ
 Ey dil-ber-i ra‘nâ
 Etdi nigehin aklımı hem sabrımı yağma
 Ey gözleri şehlâ
 
2. Tâ haşre degin Hazret-i İsâ gibi ben de
 Olsam n'ola zinde
 Hecr-i gamın öldürmüş iken eyledi ihyâ
 Vaslın beni cânâ
 
3. Kurbân olayım destine kim ehl-i kalemsin
 Erbâb-ı rakamsın
 Yokdur hele küttâb arasında sana hem-tâ
 Ey ma‘nî-i yektâ
 
4. Yek-dâne yaratmış seni âlemde efendim
 Ey şâh-ı levendim
 Halk eylememiş bir dahı emsâlini hâşâ
 Allahu Te‘alâ
 
5. Ey şûh-ı vefâdâr-ı kerem-pîşe revâdır
 Mir'ata sezâdır
 Vassâf olalı hüsn ü kemâlâtına dünyâ
 A‘lâ vü ger ednâ
 
6. Mecnûn gibi gözden akıdup eşk ile seli
 Ey turrası Leylî
 Olmak görünür aşkın ile âleme rüsvâ
 Aldı beni sevdâ
 
7. Hûn eyledi bağrım feleğin cevr ü cefâsı
 Bîhûde edâsı
 Tâ eyleyeli sen gibi gül-ruhları peydâ
 Bî-çâre Nedîmâ                                 Nedim
 
Prof. Dr Muhsin Macit, Nedim Divanı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR ESERLERİ 511
 
 
Müstezat
 
1. Ey şûh-ı kerem-pîşe dil-i zâr senindir
 Yok minnetin aslâ
 V'ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
 Pinhân u hüveydâ
 
2. Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
 Baş üzre yerin var
 Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir
 Gel ey gül-i ra‘nâ
 
3. Neylersen edüp bir iki gün bâr-ı cefâya
 Sabreyle de sonra
 Peymâne senin hâne senin yâr senindir
Ey dil tek ü tenhâ
 
4. Bir bûse-i can-bahşına ver nakd-i hayâtı
 Ger kâ'il olursa
 Senden yanadır söz yine bâzâr senindir
 Ey âşık-ı şeydâ
 
5. Çeşmânı siyeh-mest-i sitem kâküli pür-ham
 Ebrûları pür-çîn
 Benzer ki bu dildâr-ı cefâkâr senindir
 Bî-şüphe Nedîmâ                                   Nedim
 
Prof. Dr Muhsin Macit, Nedim Divanı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR ESERLERİ 511
 
Müstezat (Gülzar-ı Hüsünsün)
 
Gülzar-ı hüsünsün benim ey gonca dehanım
Gülşende el canım

Atma sineme gamzen okun kaşı kemanım
Dinle bu figanım

Rahmet bu sinem yaresine ey şep-i huban
Çeşmin hele giryan

Sensiz bu kerem kânı benim şah-ı cihanım.
Ey  Yusuf sanim.

Gel etme benim hicr ile bu didemi giryan.
Bağrımda bu hicran.

Efganıma rahmet benim ey tuti zebanım
Ey taze civanım.

Ey kaşı keman cam ile uşşak meye döndü
Kaddim neye döndü.

Bu devr-i felekte hele bir Gevheri kanım.
Âlemlere şanım.                             Aşık Gevheri 
 
KALENDERİ MÜSTEZAT
 
Dilber sana ben gözleri mestan dimedim mi
Fettan dimedim mi
Efgan ederek bende bu giryan demedim mi
Nâlân demedim mi
 
Meftun olalı sen mehitâbâna gönülden
Ah ne gelir elden
Kaddimi hilal eyledi devran demedim mi
Hicran demedim mi
 
Sevmez beni yâr niceye dek şâh-ı levendim
Sen kendi efendim
Gel sevdiceğim eyleme bühtan demedim mi
Her an demedim mi
 
Ermen ne aceb kadr-i visâlinle murada
Bu devr-i fenâda
Eyyâm-ı şerîf Gevherî kurban demedim mi
Ferman demedim mi                  Aşık Gevheri 

 
 (Elçin 1998: 625-626)      
 
  ÖZLEŞİM TARZI MÜSTEZAT
 
Güller seni kıskandı kopup düştü dalından,
Gülşen sana hayran.
 
Bülbül ise isyanda firar etti gülünden,
Vuslat yine hüsran.
 
Ay gökte zuhur etti sönük kaldı cemalden,
Mah şemse sitemkâr.
 
Yıldız bile şaşkaldı düşüp çıktı yolundan,
Dursun mu bu devran.
 
Oldun bâde leblerde kadeh yasta kahırdan,
Açtın yâre onmaz.
 
Kevser gibi tat vardı o bal sanki dilinden,
Kalbin safi şükran.
 
Zülfündeki reyhanla bırak mest olayım yâr,
Düşler yine seyran.
 
Amber bunu görseydi utansaydı halından,
Es gönlüme revgan
 
 
       NECİBE ÇETİNKAYA
 
ARUZ:  mef 'ûlü / mefâ 'îlü /mefâ 'îlü / fe 'ûlün
HECE . 7 +7 = 14    ziyade: 6
ÖZLEŞİM  : v v . .v v . .v v . . v v     ziyade :v v .. v v
 
 
MÜSTEZAT GAZEL
 
Ey mâh gice rüyâda görüb zülfüñe uyandım
Sevdâyla boyandım
Gündüz dahi pür-kaba-pûş andım utandım
Âteşdür uyandım
Bir mu’abbir âyine idim dest-i felekde
Âgûşa mülkde--------
Dûr eylemeyecek aksine düşdüm ufandım
Balçıka suvandım---
Sevdayile bu sene gitdi beyana beyt-i Harama
Vardı o makama
Ben mescidi meyhânede yana geldim uzandım
Sahbayile susandım---- (
Bir rahla ne idi anla yahdım ağı karâyı
Elvâna hevâyı-------
Bu âlemi gör handa çok renge boyandım
Bâdile sulandım---------)
Faş itmedi âlemlere esrâr beni Fıtnat
(açıklamadı beni âlemlere sırlarımı Fıtnat)
Âyine mest---------------
Aynı âblı çeşmim gibi toldumda boşandım
( aynı sulu gözüm gibi doldum da boşaldım)
Mecnûna tokandım------          Fitnat Hanım (1831-1909) 
 
 
 
 Müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün fa' Müfte'ilün fa'
1. Çehre-i zîbâsı anun gülşen-i cândur
                                      Halk-ı cihâna
Mâ'î ridâsı sanasın âb-ı revândur
                               Bâğ-ı cinâna
2. Mutrib-ı devrân ile cânânun elinden
                                Nây gibi ben
Nâle vü feryâd iderin hayli zamândur
                               Kevn ü mekâna
3. Cevr ider ol yâr bana hey meded Allah
                               Neyleyeyin âh
Kime şikâyet ideyin şâh-ı clhândur
                               Devr-i zamana
4. Bağrumı hûn itdi benüm firkat-i cânân
                              Mihnet-i hicran
Sevgüli yâr ayrılığı ne yamandur
                               Âşık olana
5. Nâz ile Yahya kulınun gönlini aldı
                               Odlara saldı
6. Kûyına varup garazum âh u figândur
                               Olsa bahane                        Yahya Bey
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış