Müzeyyel Nedir Müzeyyel Gazel ve Örneği


Esa
27.05.2020


Nedir  Müzeyyel Gazel ve Örneği

 

Osmanlıca yazılışı : مذيل - Müzeyyel

Müzeyyel Arapça kökenli bir kelimedir. Müzeyyel kelimesi Zeyil, ek, ilave, etek, bir şeyin altı, devamı, tefrik anlamlarına gelen [1]  zeyl ( ذيل  ) sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir.

Müzeyyel kelimesinin sözlüklerdeki anlamı : Zeyli, ilâvesi olan.  Altına cevabı yazılıp geri gönderilen tezkere. Eklentisi olan. Ekleme parçası olan. Anlamlarındadır.

 

Müzeyyel Gazel:

Müzeyyel gezel altına ilave yapılmış, parça konulmuş, bir din veya devlet büyüğüne hitaben övgü veya dua maksatlı uzatılmış ek yapılmış gazeldir.  Gazele yapılan bu tip ilave, ek veya zeyl;  gazelin en son  beyti olması gereken mahlas beytinden sonra  yapılan ilavedir.

 

Gazel-i Müzeyyel Der-Medh-i Şâh-ı Cihân


Dil-i pür-dâğa sûz-ı derd-i ‘aşkun tâze dâğ oldı
Bana şimdi mahabbet ‘âlemi dâğ üstü bâğ oldı

Degülken bend-i zülfi bin dil-i dîvâneden hâlî
Bana keyfiyet-i ‘aşkunla bir cây-ı ferâğ oldı

Felek sîlî-i gam kûpâl-i mihnet gösterür şimdi
Desen mahmûr-ı bezm-i vaslı muhtâc-ı ayağ oldı

Eser etmezse çîn-i safha-i dûd-ı dilün artar
Gönül şemşîr-i âhun anlarun muhtâc-ı zâğ oldı

Bahâyî andan men‘ etti ‘uşşâkın o mîr-i hüsn
Duhânı gördi kim ‘ahd-ı şehenşehde yasağ oldı


Sirâyet etti hükm-i nâre dûdundan cüdâ düşdi
Dil-i âteş-gede mânende-i gül-zâr u bâğ oldı

Şehâ seyl-âbı lütfun cûşa gelsün vaktidür şimdi
Ki dûd-ı tîreden sakf-ı felek çün perr-i zâg oldı

Nihânî nûş eder dûd-ı dilün düşmen kıyâs etme
Ki pâyin-i reg-i cânında gönli dâğ dâğ oldı

Mükerrer eylesünler şekker-i şükr-i sehânşâhı
Melekler kim bu nâ-hôş budan âsûde-dimâğ oldı
    Şeyhülislâm Bahayi Mehmed Efendi 

 

Müzeyyel Gazel: Ruze ruze cem' olur rindan Ayasofiyye'de

 

Ruze ruze cem' olur rindan Ayasofiyye'de 
Halka-bend-i üns olur yaran Ayasofiyye'de

Etmek için fikr-i ekl ü şürbü hatırdan beder 
Akd-i cem'iyyet eder ihvan Ayasofiyye'de

Olmadan dest-i dua-cünban Ayasofiyye'de 
Müşkilat-ı halk olur asan Ayasofiyye'de

Mevce-i a'mal eder enfas ile çerha suud 
Lücce-i tal'at eder tufan Ayasofiyye'de

Her ne denlü gayri camide ibadat olsa da 
Olur efzun yine sad-çendan Ayasofiyye'de

Düşmen-i dirin-i nefs ile cihad-ı ekbere 
Leşker-i ta'at bulur meydan Ayasofiyye'de

Andeliban-ı behişti şerm ile hamuş eder 
Her taraf avaze-i Kur'an Ayasofiyye'de

Ab-ı germ-i dide vü sabun-ı istiğfar ile 
Pak olur pirahen-i isyan Ayasofiyye'de

Ferş-i berrak-ı rühamın eyledikçe secde-gah 
Saf olur ayine-i iman Ayasofiyye'de

Pişgahında neval-i rahmeti hazır bulur 
Kim olursa sıdk ile mihman Ayasofiyye'de

Sahn-ı safında meta-ı bi-diriğ-i mağfiret 
Buriya-yı Mısr ile yeksan Ayasofiyye'de

Şeb-be-şeb manend-i kandil-i füruzan Nabiya 
İnşirah-ı dil bulur insan Ayasofiyye'de    Nabi [1] https://www.luggat.com/zeyl/1/1

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış