Na't ( Hz. Muhammed'e Övgü ) Örnekleri


Esa
13.06.2020


Na't                            

Kaametin ey bostan-ı lâ mekân pîrâyesi

Evvelü âhir nazîrin yok senin zâtın dürür

 

Nurdan bir sevdir düşmez zemîne sâyesi

Hatm-ı cümle enbiyâ kevn ü mekânın vâyesi

 

Yûsuf'u gerçi görenler ellerini kestiler          

Âhiret pâzârına vardıkda eyler fâide

 

Gün yüzün gördü senin şakk oldu âyın âyesi

Nakd-i aşkındır ânın ki server-i sermâyesi

 

Menzilin tîr-i duâ-veş mâverâ-yi nüh-sipihr  

Bağ-ı cennetde ümîdi bû-dürür ki "Zâti"nin

 

Kadrinin arş-ı muallâdan muallâ pâyesi        

Cümle mü'minlerle ol server ola hem-sâyesi.   Zati

 

 

Na't-ı Şerîf-i Melâlî-Redîf Hazret-i Fahr-ı Kâinât (aleyhi efdalu'ssalâvât ve ekmelü't-tahiyyât)

  

1 Tab'-ı pâkim ki kumâş-ı ma'rifet dükkânıdır

 Feyz-i bî-pâyân-ı Hak gevherlerinin kânıdır

2 Öyle tab'ım ki nesîm-i feyz-i lutf-ı Hakk ile

Bâğ-ı dehrin nev-şüküfte gonca-i handânıdır

3 Neşr-i envâr-ı füyûzât-ı ilâhî etmede

Âlem-i kevnin mehi hem neyyir-i rahşânıdır

4 Cümle halk üftâdesi olmuş Züleyhâlar gibi

Gûyiyâ hûbân-ı asrın Yûsuf-ı Ken'ân'ıdır

 1

5 Kâfdan kâfa aceb mi hükmün icrâ eylese

Cem gibi devrin o da sultân-ı âlî-şânıdır

6 Sanma kim ol rütbe kesretle nücûm-ı âsumân

Kevkeb-i dürrî gibi âsârının akrânıdır

7 Feyzinin her katresi bir dürr-i nâb-ı ma'rifet

 Hüsnüne nîsân kemâlin ebr-i pür-bârânıdır

8 Hâce-i dânişgeh yek-ser zümre-i dânişverân

Mekteb-i nezdinde gûyâ tıfl-ı ebced-hânıdır

9 Sîm-i elfâz u meânîye olup mi'yâr hem

Nazm u nesr-i zer-ayârın keffe-i mîzânıdır

10 Bir hazîne dolu gevherdir ki genc-i şâygân

 Keyhâ-yı nakdine nisbetle bir hemyânıdır

11 Bir musavvirdir ki hem ol denlü fart-ı sıyt ile

Mânî vü Behzâd onun yanında şâkirdânıdır

12 Gevher-i nâ-yâbveş manzûmesi bi'l-intihâb

Şâirân-ı âlemin ser-levha-i dîvânıdır

13 Eyleyen kimdir onunla çûb-bâzî-i hüner

Arsa-i nazmın süvâr-ı esb-i pür-idmânıdır

14 Sözde gâlib olsa ger cây-i aceb mi hasımına

Kim bu devrin Kahramân-ı nâdire-gûyânıdır

15 Eyleyen uşşâkı yek-ser âşık u üftâdesi

Şâhid-i âsârının vechinde hüsn ü ânıdır

16 Ârifân şâyestedir etse tavâfın subh u şâm

Fırka-i ehl-i kemâlin Ka'be-i irfânıdır

17 Da'vî-i rüchân edip fahr etmesin mi herkese

Şâh-ı kevneynin medîha-gûy u dür-efşânıdur

18 Şâh-ı evreng-i muallâ-yı risâlet kim onun

Âlemeynden kim ki vardır bende-i fermânıdır

19 Olsa hem şâyeste sâir enbiyâ fermânberi

Sûy-i Hak'dan mürselînin çünki ol sultânıdır

20 Öyle sultân-ı rüsül kim zât-ı pâk-i emcedi

Kâinâtın bâis-i mevzû'-ı çâr-erkânıdır

 2

21 Pâdişâh-ı mülk-i dîn fahr-ı nebî vü mürselîn

Rahmetenli'l-âlemîn zât-ı şeref ünvânıdır

22 Ol şehenşâh-ı dü-kevnin olsa âlem bir yana

Sanma kim izz ü şerefle hem-ser ü seyyânıdır

23 On sekiz bin âlemin hem fahrı oldur şüphesiz

 Sanma ancak bu cihânın mefhar-ı sükkânıdır

24 Gelmemiş ma'nîde öyle pâdişâh-ı muhteşem

Kim sarâyının felekler kubbe-i eyvânıdır

25 Nüh felek çetr-i serî' üzre sehâb-ı âsumân

Kanda gitse sâyebânı sünbülî elvânıdır

26 Hıdmet-i pâkîzesinde kudsiyân eşrâfının

 Kimi huddâm-ı harîmi kimisi derbânıdır

27 Bâ-husûs ez-cümle Cibrîl-i emîn-i vahy kim

Milket-i kerrûbiyânın husrev ü hakânıdır

28 Ol şehenşâh-ı dü-kevnin gâşiye-berdûşu hem

Cânib-i Hak'dan berîd-i bâhirü'r-rüchânıdır

29 Hıdmet-i pâkin aceb mi etse yek-ser kâinât

Hazret-i Hakk'ın habîb-i ekrem-i zî-şânıdır

30 Ol şehenşâh-ı bülend-câh u kurb-ı izzetin

Arş u kürsî sidre ednâ mevki'-i seyrânıdır

31 Arş u kürsî kanda ol ablak-süvâr-ı rif'atin

Tâ-fezâ-yı lâ-mekânı arsa-i cevlânıdır

32 Hem eden kisrâların sâmân-ı eyvânın şikest

Makdem-i heybet-resân-ı kâinât-cünbânıdır

33 Mustafâ vü müctebâ mahbûb u memdûh-ı Hudâ

 Kâinât ser-tâbe-pâ hem âşık u hayrânıdır

34 Hak u bâtıl beynini kat' eyleyip temyîz eden

Tîğveş ahkâm-ı şer'i şâmilü'l-ekvânıdır

35 Eyleyen subh-ı serây-ı kâinâtı rûşenâk

Zerre-i âsâr-ı pâk-i neyyir-i pîşânıdır

36 Nutkudur vahy-i cenâb-ı Rabb-i izzet kim onun

İn hüve nass-ı şerîfi hüccet ü bürhânıdır

 3

37 Ol resûl-i ekremin tiryâk-ı zât-ı ekberi

Derdmendâna dü-kevnin çâre vü dermânıdır

38 Ondan istimdât eden zannetme ancak mücrimân

Asfiyâ vü etkıyâ yek-ser meded-cûyânıdır

39 Pâdişâhâ zât-ı pâk-i mekrümet-unvânının

İns ü cin cümle melâik çâker-i ihsânıdır

40 Bu sarây-ı kâinâtın hüccet-i levlâk ile

Zât-ı pâkin bâis-i îcâdına tavanıdır

41 Hem delîl-i imtiyâzın enbiyâ-yı gayriden

Hazret-i Hakk'ın sana ihsân-ı bî-pâyânıdır

42 Bâ-husûs ez-cümle zât-ı pâkine ser-tâbe-pâ

 Rûy-ı arzın mescid olmak emr-i istihsânıdır

43 Biri de ez-cümle vech-i imtiyâzın cümleden

İns ü cinn ü kudsiyâna ba'sinin yeksânıdır

44 Hem havâs-ı zât-ı pâkinden bürîde düşmenân

Dûrdan sıyt u celâl ü heybetin tersânıdır

45 Enbiyâdan şakk-ı sadr olmuş mu senden gayrıya

Gerçi zât-ı pâkinin cümlesi hep ihvânıdır

46 Hall-i emvâl-i ganâim hem şefâat rûz-ı bîm

Zât-ı pâkinin müsellem hâssa-i şâyânıdır

47 Serverâ senden meded olmazsa ferdâ ümmete

Yaradılmışdan kimin der-uhde-i imkânıdır

48 Bâ-husûs bu abd-i âciz kemterin Meşhûrî kim

Dâimâ fikri cezâ-yı kesret-i isyânıdır

49 Nice bir isyân ki cümle bahr ü cevv-i kâinât

 Bir yere gelse onun bir katre-i rîzânıdır

50 Senden olmazsa şefâat bil ki ehl-i mahşere

Sekte-bahş-ı hecme-i hayret onun hizlânıdır

51 Hiç yokdur hâk-i pâye arza lâyık nesnesi

Var ise ancak meğer kim kâle-i husrânıdır

52 Matlabı senden şefâatle o ism-i bendenin

Hazret-i Perverdigâr'ın rahmet ü gufrânıdır

 4

53 Sâdedir kût-ı amelden gerçi ammâ lutfunun

Bende-i ümmîd-vâr-ı dâne-i hırmânıdır

54 Bende-i mücrimdir ammâ gülşen-i evsâfının

Bülbül-i şîrîn-zebân-ı mu'cize-elhânıdır

55 Her zamân dergâhına sıdk ile dest-âvîzi hem

 Cevherâsâ sad-salâtile selâm-atyânıdır   Meşhuri d. Selânik 1783- 84 –ö. 1857

 

Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009

 

 

MEVLÂNÂ İÇİN NA'T


Bârgâh-ı âsuman mı kubbe-i hadrâ mıdır
Yâ fezâ-yı lâmekânda çetr-i ev-ednâ mıdır

Şeş cihetden rûz u şeb Kerrûbiyan eyler tavâf
Mescid-i Aksâ mıdır yâ Kâbe-i Ulyâ mıdır

Sâhasında rûşenâ kandîller mi berk uran
Yâ nücûm-ı âsumân-ı âlem-i mânâ mıdır

Gülşen-i vahdet mi etrâfında yâ huld-i berîn
Anda her bir nahl-i rûh-efzûn bir Tûbâ mıdır

Türbet-i vâlâsı üzre sebzgûn pûşîdesi
Kâbe-i ulyâya konmuş perde-i hadrâ mıdır

Ferş-i dergâhı be-kavl-i Nef'î-i Mûciz-beyân
Arşdan a'lâ değilse çarhdan ednâ mıdır

Beyt-i Ma'mûr-ı felek denmek dahi ta'zîm için
Şânına nisbetle bir tarif-i kadr-efzâ mıdır

Revzeninden berk uran nûr-ı delâleddîn midir
Yâ tecellî-i cemâl-i Hazret-i Mevlâ mıdır

Başka bir âlem mi peydâ eylemiş sun'-ı ezel
Yâ muallâ hâbgâh-ı Hazret-i Mollâ mıdır

Hazret-i Mollâ mıdır bu dergâh-i ulyâda yâ
Çârtâk-ı âsumânda Hazret-i Îsâ mıdır

Yâ velliyallah o sermestem ki idrâk etmezem
Evc-i gerdûn mu hazîz-i kürre-i sulfa mıdır

Başına çalsın felek hargâh-ı izz ü rif'ati
Sikke-pûşânın gedâ-yı sâye-i dünyâ mıdır   Yenişehirli Avni 

 

Alıntı adresi : Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOĞLU, BİR MEVLEVÎ ŞÂİR: YENİŞEHİRLİ AVNÎ BEY VE MEVLÂNÂ İÇİN NA'TI,akademik.semazen.net/article )

 

Müseddes Na'tı Şerif-i Nebevî

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim, 
Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim, 
Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim, 
Menşur-ı 'le-amrük'le müeyyedsin efendim. 

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim, 
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim. 

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda, 
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda, 
Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ'da, 
Esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda. 

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim, 
Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim. 

Ümmideyiz ye's ile âh eylemeyiz biz, 
Sermaye-i imanı tebâh eylemeyiz biz, 
Babın koyup agyâre penâh eylemeyiz biz, 
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz. 

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim, 
Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim. 

Bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma, 
Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma, 
Rahm eyle aman âteş-i hicrânına yakma, 
Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma. 

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim, 
Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.  Şeyh GalipĶaśįde-yi Nā'ilį Derna't-ı Ĥażret-i Nebiyy-i Muĥterem Aleyhi’s-Selām

 

FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün

 

1. Çįn-i nāzım cebįn-güşā-yı dilim

Fitneyim genc-i iħtifā-yı dilim

2. Baĥr-i mevvāc-ı āteşįn-girdāb

Dāġ-ı tedbįr-i nāĦudā-yı dilim

3. Germ-i sįmāb-ı mużŧarib ĥālim

Cünbüş-i ġamzeyim belā-yı dilim

4. Cilvegāh-ı nigāh-ı ħūbānım

Maĥşer-i fitneyim feżā-yı dilim

5. Çāşnį-senc-i tįġ-i bįdādım

Dāġ-ı her-pāre-yi cüdā-yı dilim

6. Olsam ālūde gerd-i rāh-ı heves

Dāmen-i perde-yi ħafā-yı dilim

7. Ĥüsn ile ġamze āşinā göreli

Düşmen-i tįġ-i derķafā-yı dilim

8. Zāyir-i sūmenāt-ı Ǿışķ olalı

Reşk-i fermā-yı pārsā-yı dilim

9. Levĥ-i bįreng-i Ǿālem-i maǾnį

Śūret-i naķş-ı māsivā-yı dilim

[87b] 10. Śūret-ārā-yı naķş-ı ĥüsn olalı

Büt-i tırāş-ı kilįsyā-yı dilim

11. Āfet olsam ħayāl-i yāre n’ola

Maĥrem-i çeşm-i āşinā-yı dilim

12. Levĥeşallah ħayāl-i būķalemūn

Ki hevās ile ġam-zedā-yı dilim

13. Farŧ-ı nežžāre-yi telāşįden

Ħįre-çeşm-i śanem-serāy-ı dilim

14. Cān virelden o ŧıfl-ı nev-hevese

Şermsār-ı sülūk u rāy-ı dilim

15. İdeli ķıblegāhın ebru-yı yār

Pāy ber-cāy-ı iķtidā-yı dilim

16. Yād ķıldıķça dāmen-i zülfün

ŞuǾle-yi dāġ-ı ibtilā-yı dilim

17. ŞuǾle-yi ħançer-i nigāhından

Teşne-leb ħūn-ı Kerbelā-yı dilim

18. Dāħil olsam ĥarįm-i vuślatına

Ser-bepįş ü nažar bepāy-ı dilim

19. Bįm-i renc-i ħumār-ı hecrinden

Mest-i zehrābe-yi cefā-yı dilim

20. Ben ki murġ-ı ķafes-nişįn-āsā

Nev-giriftār-ı tengnā-yı dilim

21. Şevķ-i āyįne-yi cemālinden

Ŧūŧi-yi şekkerįn-edā-yı dilim

22. İķtibās-ı fürūġ-ı ĥüsnünden

Nūr-ı pįşāni-yi ŝenā-yı dilim

23. YaǾni vaśśāf-ı faħr-ı kevneynim

Maĥrem-i rāz-ı müddeǾā-yı dilim

24. NaǾt-gūy-ı Ĥabįb-i Mevlāyım

Ĥırz-ı bāzū-yı iǾtinā-yı dilim

25. Faħr-ı Ǿālem Muĥammed-i ǾArabį

Ki derinde muķįm-i cāy-ı dilim

26. Bārgāh-ı ĥarįm-i Ǿizzetinüñ

İntisābıyla müttekā-yı dilim

27. Olalı bezm-i luŧfına sāķi

Mest-i peymāne-yi vefā-yı dilim

28. İdeli kim niśāb-ı midĥatine

Dest-i deryūze-yi Ǿaŧā-yı dilim

29. Bulalı pāye-yi ġulām-ı derin

Şehriyār-ı cihān-serāy-ı dilim

30. ǾAcz-i evśāf-ı muǾcizātı ile

İǾtirāf-āver-i ħaŧā-yı dilim

31. Pįş-i evśāf-ı ħāndānında

Tutuķ-ı çehre-yi ĥayā-yı dilim

32. Ben ki yād eyledikçe miǾrācın

Lāmekān seyr-i māverā-yı dilim

33. Bām-ı Ǿarşa Ǿuluvv-i şānından

Bįmuĥābā nihāde pāy-ı dilim

34. Ŧayy-ı žulmet-serāy-ı Ǿālem içün

Ol zamānlar ki reh-nümā-yı dilim

 [88a] 35. Kem şerār-ı fürūġ-ı nūrından

MeşǾal-efrūz-ı pįşvā-yı dilim

36. Ĥabbezā vaśf-ı pāye-yi miǾrāc

Ki edāsıyla ħāk-ı pāy-ı dilim

37. Merĥabā cilvegāh-ı nāz u niyāz

Ki ĥarįminde çehre-sāy-ı dilim

38. Pādşāhā ķapuñda besdür bes

Bįedep tābiǾ-i hevā-yı dilim

39. Ber-fużūlüm hemįşe bįtaķrįb

Ķaśd-ı pervāz-ı mācerā-yı dilim

40. Mücrimim Ǿāśiyim günehkārım

Lāyıķ-ı renciş-i cezā-yı dilim

41. MaǾśiyet kāh-ı kemterįn ise ben

Ķuvvet-i ceźb-i kehrübā-yı dilim

42. Ķurb-ı Ǿısyān u baǾd-ı ġufrānuñ

Yād ķıldıķça hem nevā-yı dilim

43. Mātem-efrūz-ı şād mürg-i ecel

Cūşiş-i girye-yi ġazā-yı dilim

44. Nāǿilįyim ki ferş-i pāyuñ içün

Ħˇāce-yi kāle-yi duǾā-yı dilim

45. Nitekim cilvegāh-ı vaśfında

Rāyiż-i ħınk-ı bād-pāy-ı dilim

46. Ĥaşre dek dāmen-i şefāǾatüñe

Dest-i küstāħi-yi recā-yı dilim     Naili

 

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış