Nazire Örnekleri


Esa
13.06.2020


 Fuzuli ‘ye Nedim’den Nazire

 

Hayret ey büt sûretün gördükde lâl eyler beni
Sûret-i hâlüm gören sûret hayâl eyler beni”    Fuzuli

 

Bûs-ı la‘lin şöyle sîr-âb-ı zülâl eyler beni

Kim gören âb-ı hayât içmiş hayâl eyler beni

2. Şâ‘ire söz bulmağa minnet ne ammâ neyleyim

Âh kim hayret seni gördükçe lâl eyler beni

3. Sevdiğim câm-ı meye hâcet nedir la‘l-i lebin

Bir şeker-handeyle mest-i bî-mecâl eyler beni

4. Bâğda zülf ü ruhun andıkça bu kimdir deyü

Sünbül ü gül biri birinden suâl eyler beni

5. Nükhet-i zülfünle geldikce nesîm-i nev-bahâr

Turra-i sünbül-sıfat âşüfte-hâl eyler beni

6. Nâ-tüvânım şöyle çeşmin hasretinden kim gehî

Sâye-i müjgân-ı âhû pây-mâl eyler beni

7. Gerdişin gördükçe sâkî-i mülâyim-meşrebin

Ârzû ser-geşte-i fikr-i muhâl eyler beni

8. Hasret-i çeşminle ben hâk-i siyâh olsam dahı

Baht âhir sürme-i çeşm-i gazâl eyler beni

9. Arz-ı hâlim çok efendim hâk-i pây-ı devlete

Lutfun ammâ bî-niyâz-ı arz-ı hâl eyler beni

10. Ben kulun lâyık değildir vaslına ammâ yine

İltifâtın arzû-mend-i visâl eyler beni

11. Güldürür yâ ağladır yâ lutf eder yâhud itâb

Hâsılı neylerse ol ruhsâr-ı âl eyler beni

12. Yâridir ol kadd ü haddin kim müdâmâ bâğda

Vâlih-i gül-gonca hayrân-ı nihâl eyler beni

13. Gûyiyâ bilmez efendim bende-i dîrînesin

Kim Nedîmâ bu mudur deyü sual eyler beni  Nedim

 

AVNİ’DEN AHMET PAŞA’YA NAZİRE

 

“Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
Kara sevdaya yiler bî-ser ü bî-pây gönül

Dimedüm mi sana dolaşma ana hay gönül
Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül”   Ahmet Paşa

 

Sevdüñ ol dilberi söz eslemedüñ vay göñül

Eyledüñ kend’özüñi ‘âleme rüsvây göñül

Saña cevr eylemede kılmaz o pervây göñül

Cevre sabr eyleyemezsen nideyin hây göñül

Göñül eyvay göñül vay göñül eyvay göñül

 

Çâk olan dest-i cefâ-y-ile girîbânuñdur

İlişen hâr-ı gâm u mihnete dâmânuñdur

Dökilen yire belâ tîği-y-ile kanuñdur

Her dem ağıza gelen mihnetile cânuñdur

Göñül eyvay göñül vay göñül eyvay göñül

 

Tâli‘üñ yüzi gülüp olmadı handân nideyin

Yüregüñ derdine bulınmadı dermân nideyin

Kasduña yâr çeker hançer-i bürrân nideyin

Virisersin bu gam u mihnet ile cân nideyin

Göñül eyvay göñül vay göñül eyvay göñül

 

 ‘Işk-ı dildâr ile niçe idesen nâle vü zâr

Eyledüñ sabr ü karârı bu hevâlarda nisâr

Zülfi sevdâsı ider ‘âlemi çün başuña dar

Fâiyde ne dutalum eyleyesen terk-i diyâr

Göñül eyvay göñül vay göñül eyvay göñül

 

Vasl-ı dilberle nasîb olmadı dil-şâd olmak

Dest-i cevr ile yıkılan dilüñ âbâd olmak

Dâm-ı gamdan dil ü cân bülbüli âzâd olmak

Niçeye dek işüñ efgân ile feryâd olmak

Göñül eyvay göñül vay göñül eyvay göñül

 

Çünki dildâr niyâzuñ görüben nâz eyler

Nâleñi işidicek şîveye âğâz eyler

Bezm-i gamda kadüñi çeng yüzüñ sâz eyler

Nâlişüñ perdesini Zühreye dem-sâz eyler

Göñül eyvay göñül vay göñül eyvay göñül

 

Bilmedüm derd-i dilüñ ölmek imiş dermânı

Öleyin derd ile tek görmeyeyin hicrânı

Mihnet ü derd ü gama olmağiçün erzânî

‘Avnîyâ sencileyin mihnet ü gam-keş kanı

Göñül eyvay göñül vay göñül eyvay gönül   Avni Fatih Sultan Mehme

 

 

Mihri Hatun ‘dan Necati’ye Nazire

 

Ateş-i gamda kebâb oldı ciger döne döne
Göklere çıkdı duhânumla şerer döne döne”    Necati
 


Cân firâkuñla fetîl oldı göñül hânesine
Ten hayâlüñle fenâr oldı yanar döne döne
Hâk-i pâyuña yüzin sürmek içün şems ü kamer
Ser-i kûyuña gelür şâm u seher döne döne
Kaşuña beñzemek içün senüñ ey Zühre-cebîn
Kendüzin tutdı hilâl itdi kamer döne döne
Cân cân-bâzını gör la˘lüñe irişmek içün
Rîsmân-ı ser-i zülfüñden iner döne döne
Düşeli şevki hayâl-i lebinüñ Mihrî dile
Âteş-i gamda kebâb oldı ciger döne döne    Mihri Hatun

 

Mihri Hatun’dan Necati’ye Nazire

“Çıkalı göklere âhum şereri döne döne, 
Yandı kandîl-i sipihrün ciğeri döne döne “ Necati

 

Âteş-i gamda kebâb oldı ciger döne döne

Göklere çıkdı duhânumla şerer döne döne

Cân firâkuñla fetîl oldı göñül hânesine

Ten hayâlüñle fenâr oldı yanar döne döne

Hâk-i pâyuña yüzin sürmek içün şems ü kamer

Ser-i kûyuña gelür şâm u seher döne döne

Kaşuña beñzemek içün senüñ ey Zühre-cebîn

Kendüzin tutdı hilâl itdi kamer döne döne

Cân cân-bâzını gör la˘lüñe irişmek içün

Rîsmân-ı ser-i zülfüñden iner döne döne

Düşeli şevki hayâl-i lebinüñ Mihrî dile

Âteş-i gamda kebâb oldı ciger döne döne   Mihri Hatun

 

BAKİ’DEN NECATİYE NAZİRE

( Necati’nin aynı redifli Gazeline nazire )

Çıkar eflâke derûnum şereri döne döne
Dökilür hâke yaşum katreleri döne döne
Âşık-ı haste-dilün niteki fânûs-ı hayâl
Nâr-ı ışkunla yanupdur cigeri döne döne
3. Pister-i gamda gözüm giceler uyhu görimez
Eydürin subha degin nâleleri döne dön
Zevrak-âsâ gam-ı ışkunla yaşum girdâbı
Gark idüpdür sanemâ çeşm-i teri döne döne
İydgâhun göreyin inlesün ol dôlâbı
İle seyr itdürür ol sîmberi döne döne
6. Dîde-i encüme kühl olmag içün eflâke
Gird-bâd ile çıkar hâk-i deri döne döne
Tolaşaldan ruhı şem‘ine dil-i sergeşte
Yakdı pervâne-sıfat bâl ü peri döne döne
Katre-i eşkine öykindi diyü Bâkî’nün
Çarh-ı hakkâk yonupdur güheri döne döne    BAKİ 

 

Nazîre

1 Sen pâdişâh-ı hüsne göre her güzel şehâ

 Bedr-i dücâ katında sanasın ki bir sühâ

 Cismümde dâg u yara ser-â-ser olubdur âh

 Her yara bir misâl-i elif dâg-ı şekl-i hâ

 Cân gibi sevmişem seni ben âh sen beni

 Gördükce ‘ömr gibi geçer sen diyince hâ

 Gördüm hatuñda tâ ki ser-i zülfüñi didüm

 ‘Ömrüm gam içre âh ki bulmışdur intihâ

5 Redd eyleseñ hasûdı yanuñdan bu Nazminüñ

 Cânâ bulurdı cânı gam u gussadan rehâ            Edirneli Nazmi

 

 Necati Beye NazireEyledi yâr beni derd ile âvâre meded

Ölürem itmez ise hasret ile çâre meded

Öldürürdüm dir imiş zülfiñe çeşmüñ beni yâr

Virme cellâd eline as beni ol dâre meded

Çeşm-i mestüñ yine nâ-hak yire kan eylemesün

Suçunı bildüre katlansun a bir pâre meded

Şerbet-i la‘lüñ imiş haste dile dost şifâ

Demidür eyle devâ bu dil-i bî-mâra meded

Bir nefes kaldı ki, Mihrî vire cân firkat ile

Çıkmasun hasret ile, hey meded, ol yâre meded   MİHRİ HATUN


Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış